TMBMF
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 พฤษภาคม 2540
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.1057 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.1058 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,138,225,984 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง