KKP G-THEME-H-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศสามารถลงทุนได้ทั่วโลก (มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 กุมภาพันธ์ 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3697 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.3698 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,719,891 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง