KTF3YA-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุ โครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 มีนาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0106 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,278,379,157 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/03/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง