TRIGGER3-22
กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของ NAV โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ - ตราสารหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน - ตราสารทุน - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุน CIS กองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2928 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,029,283,039 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/03/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง