BP10/21 (AI)
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0275 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
9,710,212,541 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/02/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง