B-GTO
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กุมภาพันธ์ 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9869 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0568 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,774,398,427 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง