KFSMUL
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในประเทศในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชน -อาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน(ปัจจุบันไม่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าว) -กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 กุมภาพันธ์ 2542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.1153 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
19.1154 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,279,478,587 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง