KFFAI6M72
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุกูก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,468,312,048 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/08/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง