UOBLTF
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
พอร์ตการลงทุน
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 96.10 %
ตราสารหนี้ (Bond) 0.00 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 4.05 %
อื่นๆ (Other) -0.15 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 27/07/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง