PRINCIPAL 70LTFD-T
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
พอร์ตการลงทุน
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 66.46 %
ตราสารหนี้ (Bond) 32.18 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 1.36 %
อื่นๆ (Other) 0.00 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง