KFLTFD70
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
พอร์ตการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 69.04 %
ตราสารหนี้ (Bond) 29.04 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 1.69 %
อื่นๆ (Other) 0.23 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง