KFFAI6M75
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
พอร์ตการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 0.00 %
ตราสารหนี้ (Bond) 0.00 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 0.00 %
อื่นๆ (Other) 100.00 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง