KF-HUSINDX
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
พอร์ตการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 0.00 %
ตราสารหนี้ (Bond) 0.00 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 6.64 %
อื่นๆ (Other) 93.36 %
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง