K70LTF-A(D)
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล
พอร์ตการลงทุน
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 51.35 %
ตราสารหนี้ (Bond) 47.43 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 1.71 %
อื่นๆ (Other) -0.49 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง