K20SLTF-C(L)
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
พอร์ตการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 91.95 %
ตราสารหนี้ (Bond) 0.00 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 8.20 %
อื่นๆ (Other) -0.15 %
การกระจายการลงทุนในหุ้น (Equity Allocation)
Stock Sector Weighting
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง