BP3/20 (AI)
บัวหลวงธนสารพลัส 3/20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
พอร์ตการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)
หลักทรัพย์ที่ลงทุน % พอร์ตการลงทุน
ตราสารทุน (Stock) 0.00 %
ตราสารหนี้ (Bond) 27.75 %
เงินสด/เงินฝาก (Cash) 72.25 %
อื่นๆ (Other) 0.00 %
Top 5 Holdings
ข้อมูล ณ วันที่ 08/06/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง