XspringAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
จำนวนกองทุน 10 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.55% 29.30% 12,796,325 16/09/2564
5.54% 29.30% 3,680,985 16/09/2564
5.50% 28.63% 263,915 16/09/2564
5.50% 28.64% 383,569 16/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.07% - 21,624,847 10/03/2564
-0.19% - 15,926,177 26/08/2564

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.45% 27.96% 263,383 16/09/2564
5.45% 27.96% 87,123 16/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.93% 17.64% 15,393,860 16/09/2564

กองทุนรวม RMF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.16% 17.89% 4,522,475 16/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Home Page
https://www.xspringam.com/