ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 104 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.05% 3.08% 2,073,183,429 07/12/2564
-1.66% 4.42% 421,245,127 07/12/2564
0.53% 3.03% 320,887,671 07/12/2564
1.74% 19.20% 156,183,256 07/12/2564
-1.94% 5.32% 10,875,524 07/12/2564
-7.55% -0.71% 129,601,828 07/12/2564
-1.75% 7.81% 70,305,644 07/12/2564
-1.74% 4.55% 80,183,117 07/12/2564
-2.50% 5.26% 104,556,920 07/12/2564
-1.78% 8.87% 76,877,400 07/12/2564
-1.77% 8.18% 47,003,158 07/12/2564
-1.73% 6.44% 129,599,763 07/12/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.18% 1,235,251,352 07/12/2564
0.02% -0.02% 137,748,587 07/12/2564
0.06% 0.73% 4,283,332,918 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.90% 520,698,865 07/12/2564
0.06% 0.82% 375,122,782 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.88% 13.44% 345,449,394 07/12/2564
-1.60% 4.99% 342,924,441 07/12/2564
-2.46% 1.39% 109,915,263 07/12/2564
-15.29% 38.97% 20,204,034 03/12/2564
0.02% 10.93% 1,192,285,768 30/11/2564
-0.04% 10.29% 1,045,983,530 30/11/2564
-0.18% 2.03% 39,976,295 07/12/2564
-0.18% 2.01% 8,935,544 07/12/2564
-4.02% 2.14% 123,385,420 07/12/2564
-1.60% 5.01% 36,232,497 07/12/2564
-4.61% - 3,031,037,972 02/12/2564
-4.66% - 4,026,671,236 02/12/2564
-4.80% - 2,020,106,651 02/12/2564
-4.76% - 666,046,000 02/12/2564
-4.74% - 554,544,469 02/12/2564
-4.73% - 150,685,973 02/12/2564
-4.79% - 149,594,179 02/12/2564
-4.76% - 1,932,599,420 02/12/2564
-4.54% - 2,031,607,689 02/12/2564
-2.31% 21.07% 60,872,244 03/12/2564
-1.90% 5.40% 29,853,787 07/12/2564
-0.58% 1.17% 10,277,585 07/12/2564
-2.62% 1.49% 30,084,691 03/12/2564
-1.80% 5.59% 43,081,288 07/12/2564
0.18% 10.26% 36,429,981 07/12/2564
-2.56% 1.62% 397,718,416 03/12/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 19,278,931 07/12/2564
-0.96% -13.55% 510,815,293 03/12/2564
-16.35% - 49,420,305 03/12/2564
-1.70% 4.01% 7,778,668 07/12/2564
-7.29% 12.79% 1,184,194,885 03/12/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.70% 4.00% 30,371,464 07/12/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% 9.60% 105,266 07/12/2564
-3.03% 8.05% 953,985,359 07/12/2564
-2.20% 8.20% 20,589 07/12/2564
-1.73% 8.78% 368,747,539 07/12/2564
-0.10% -1.69% 58,250,996 07/12/2564
-1.20% 2.19% 40,531,355 07/12/2564
-1.55% 2.03% 15,003,906 07/12/2564

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.60% 5.01% 244,599,700 07/12/2564
0.05% 0.56% 109,646,179 07/12/2564
-0.50% -2.00% 108,408,616 07/12/2564
0.03% 0.02% 187,087,701 07/12/2564
- - 11,646,035 03/12/2564
-1.62% -1.22% 119,170,137 07/12/2564
-6.96% 13.83% 1,811,661,348 03/12/2564
- - 25,682,099 03/12/2564
-1.51% 10.13% 694,430,952 07/12/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.19% 8.89% 10,421,515 02/12/2564
-0.10% -3.31% 4,724,182 02/12/2564
-2.92% 16.30% 129,596,850 03/12/2564
-0.96% -13.55% 993,735,808 03/12/2564
-2.19% - 592,882,639 03/12/2564
-3.27% -18.68% 7,324,571 07/12/2564
-16.35% -15.73% 3,449,186,315 03/12/2564
-0.57% 25.26% 328,636,308 02/12/2564
-12.44% -10.03% 2,333,356,388 03/12/2564
-8.95% 19.56% 130,645,754 03/12/2564
-9.05% 25.16% 0 03/12/2564
-8.99% 21.65% 609,467,501 03/12/2564
-13.90% 12.53% 16,938,054 03/12/2564
-0.03% 4.42% 41,596,803 02/12/2564
-0.05% 4.16% 2,454,359 02/12/2564
-4.27% 10.10% 0 03/12/2564
-3.20% 19.04% 28,282,617 03/12/2564
-3.22% 24.98% 19,390,414 03/12/2564
-3.22% 18.67% 20,941,373 03/12/2564
1.12% - 1,195,445,200 30/11/2564
0.18% 24.24% 58,479,208 07/12/2564
-6.96% - 22,648,889 03/12/2564
-7.29% 12.75% 177,055,395 03/12/2564
-7.29% 12.94% 13,103,411,808 03/12/2564
-4.26% - 631,688,647 03/12/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.21% 3.09% 33,610,592 07/12/2564
-1.45% 2.30% 1,443,858,496 07/12/2564
-2.92% 1.24% 143,149,417 02/12/2564
1.59% 54.09% 731,833,065 03/12/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% - 981,685 07/12/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.31% 8.06% 143,498,823 07/12/2564
0.00% -0.04% 1,364,904,067 31/10/2564
0.00% 0.64% 2,392,479,968 31/10/2564
-5.67% 15.14% 529,256,531 07/12/2564
-2.21% 1.14% 3,568,183,433 07/12/2564
4.19% 19.37% 4,332,978 21/09/2564
0.00% 0.69% 987,032,780 31/10/2564
0.00% 8.74% 1,812,021,454 31/10/2564
0.00% -0.39% 2,744,743,812 31/10/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com