ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 107 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.04% 1.79% 1,856,646,643 29/09/2565
-3.36% 2.12% 294,343,560 30/09/2565
-4.02% -0.65% 314,707,584 30/09/2565
-4.37% -5.31% 132,421,272 30/09/2565
-3.76% 0.55% 9,775,537 30/09/2565
-3.77% 0.42% 122,381,629 30/09/2565
-3.88% -1.06% 65,062,726 30/09/2565
-3.98% -1.27% 73,358,948 30/09/2565
-2.88% 4.82% 72,394,087 30/09/2565
-3.86% -0.86% 72,516,551 30/09/2565
-3.82% -0.95% 45,034,718 30/09/2565
-3.85% -1.03% 121,429,833 30/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.23% 1,394,076,747 29/09/2565
0.11% 0.18% 76,485,409 29/09/2565
0.04% 0.51% 4,974,870,767 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% -0.14% 320,809,032 30/09/2565
0.05% 0.49% 293,806,850 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-2.45% -4.24% 326,329,604 30/09/2565
-3.71% -0.83% 327,363,466 30/09/2565
-2.97% -4.14% 102,025,763 30/09/2565
-12.31% 16.85% 11,908,810 29/09/2565
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.71% 0.15% 31,343,763 30/09/2565
-0.71% 0.14% 4,095,746 30/09/2565
-4.77% -4.65% 112,743,437 30/09/2565
-3.69% -0.81% 35,456,783 30/09/2565
-5.12% -25.41% 1,984,344,908 28/09/2565
-5.11% -25.20% 2,599,164,681 28/09/2565
-5.02% -25.16% 1,281,398,235 28/09/2565
-5.06% -25.96% 399,466,132 28/09/2565
-5.20% -25.54% 359,606,610 28/09/2565
-5.18% -25.51% 90,417,499 28/09/2565
-5.07% -25.39% 108,023,767 28/09/2565
-5.08% -25.25% 1,287,641,819 28/09/2565
-5.14% -25.08% 1,356,994,947 28/09/2565
3.00% 17.05% 44,613,743 29/09/2565
-3.94% -2.12% 27,718,691 30/09/2565
-2.10% 7.76% 25,694,483 30/09/2565
-3.09% -11.08% 26,554,090 29/09/2565
-3.97% -1.92% 38,830,743 30/09/2565
-0.55% - 106,713,271 30/09/2565
-2.99% -10.81% 340,597,128 29/09/2565

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.23% 33,877,788 30/09/2565
-12.02% -31.99% 444,584,580 29/09/2565
-12.05% -49.69% 42,101,469 29/09/2565
-3.80% -2.60% 11,018,878 30/09/2565
-9.22% -46.86% 905,065,981 29/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.80% -2.60% 29,542,694 30/09/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.48% 0.63% 105,305 30/09/2565
-2.18% 0.19% 891,772,989 29/09/2565
-3.48% -0.50% 25,141 30/09/2565
-3.48% 0.53% 348,654,792 30/09/2565
-0.19% -0.71% 56,086,957 30/09/2565
-3.61% -4.65% 35,476,779 30/09/2565
-4.17% -0.36% 13,720,675 30/09/2565

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% -0.73% 229,997,212 30/09/2565
0.02% 0.30% 109,648,185 30/09/2565
-2.22% -3.68% 66,115,045 30/09/2565
-2.22% -3.68% 1,376,607 30/09/2565
0.01% 0.14% 192,992,074 30/09/2565
-11.47% - 12,618,371 29/09/2565
-3.61% -8.97% 109,304,816 30/09/2565
-11.65% -44.97% 1,184,255,761 29/09/2565
-11.65% -44.97% 20,747,980 29/09/2565
-11.01% - 71,735,707 29/09/2565
-4.01% 1.76% 675,912,093 30/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.46% -22.71% 7,565,063 27/09/2565
-4.88% -14.59% 3,992,900 27/09/2565
-9.82% -23.49% 53,207,337 29/09/2565
-12.02% -31.99% 695,641,875 29/09/2565
-12.77% -31.85% 309,693,888 29/09/2565
-12.72% -29.86% 7,732,213 30/09/2565
-4.50% - 296,308,391 28/09/2565
-12.05% -49.69% 1,566,504,306 29/09/2565
-8.40% -11.97% 124,023,145 28/09/2565
-13.56% -60.78% 1,009,083,391 29/09/2565
-6.30% -32.63% 18,134,100 29/09/2565
-6.35% -32.97% - 29/09/2565
-6.34% -32.99% 495,914,958 29/09/2565
-6.34% -32.97% 9,213,364 29/09/2565
-3.95% -8.32% 27,305,875 28/09/2565
-3.97% -8.55% 1,869,900 28/09/2565
-6.27% -20.84% - 29/09/2565
-4.30% -19.37% 24,138,956 29/09/2565
-3.30% -18.69% 14,278,526 29/09/2565
-4.33% -19.55% 17,452,214 29/09/2565
0.00% - 2,266,358,111 30/09/2565
1.95% 14.55% 1,355,568,399 30/09/2565
-6.05% - 67,452,024 29/09/2565
-13.12% - 118,360,992 29/09/2565
-4.64% -1.28% 32,740,860 30/09/2565
-9.22% -46.78% - 29/09/2565
-9.22% -46.86% 7,093,626,869 29/09/2565
-7.06% -19.51% 218,104,493 29/09/2565
-10.85% -19.92% 664,302,837 29/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.52% -19.30% 11,685,091 30/09/2565
-9.62% -13.45% 133,715,914 28/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% 0.43% 144,691,818 29/09/2565
0.00% -0.04% 1,382,693,519 31/08/2565
- - 3,310,087,344 30/06/2565
0.00% 0.64% 2,371,338,058 31/08/2565
-3.43% -7.01% 1,254,914,712 30/09/2565
-5.67% 15.14% 493,591,525 30/09/2565
-3.67% -1.20% 3,596,113,187 30/09/2565
0.00% 0.69% 974,838,439 31/08/2565
0.00% 8.74% 1,727,914,341 31/08/2565
0.00% -0.39% 2,744,866,734 31/08/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com