ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 93 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
19.12% -11.71% 2,598,224,869 27/11/2563
19.11% -11.82% 529,380,856 27/11/2563
6.53% -15.30% 321,777,667 27/11/2563
7.37% -13.92% 137,890,174 27/11/2563
19.85% -10.88% 25,636,165 27/11/2563
19.85% -10.88% 368,888,233 27/11/2563
16.25% -16.36% 65,897,598 27/11/2563
16.45% -11.50% 90,706,025 27/11/2563
23.54% -9.93% 109,040,816 27/11/2563
19.02% -11.00% 72,784,888 27/11/2563
16.04% -16.69% 45,017,465 27/11/2563
16.47% -12.58% 132,974,868 27/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.38% 2,834,607,256 27/11/2563
0.01% 0.30% 500,872,248 27/11/2563
0.17% 0.95% 456,440,612 27/11/2563
0.11% 1.15% 3,268,411,210 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 1.11% 414,750,546 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.72% 203,437,591 30/10/2563

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.02% -5.31% 300,314,175 27/11/2563
16.41% -11.98% 336,484,751 27/11/2563
10.48% -12.77% 116,945,163 27/11/2563
9.77% -25.93% 14,026,569 26/11/2563
0.35% - 419,451,763 16/11/2563
-0.27% -5.55% 1,068,076,373 16/11/2563
-0.20% -5.88% 943,069,921 16/11/2563
1.78% -3.46% 58,423,385 27/11/2563
1.78% -3.46% 10,191,757 27/11/2563
16.53% -10.87% 193,124,972 27/11/2563
16.40% -12.16% 33,728,392 27/11/2563
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
12.30% -5.84% 60,736,049 26/11/2563
17.30% -18.76% 32,758,359 27/11/2563
24.31% -12.01% 18,899,579 27/11/2563
0.64% -4.13% 36,688,502 26/11/2563
17.11% -12.75% 51,186,379 27/11/2563
17.38% -6.48% 191,019,861 27/11/2563
1.08% -1.78% 442,283,066 26/11/2563

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.92% - 74,751,236 26/11/2563
14.21% - 1,751,917 27/11/2563
3.72% - 154,100,855 26/11/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.21% - 29,083,258 27/11/2563

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
17.48% - 155,208 27/11/2563
17.47% -10.98% 889,763,898 27/11/2563
17.56% - 88,321 27/11/2563
17.56% -12.05% 365,751,007 27/11/2563
-0.31% -7.03% 62,558,991 27/11/2563
11.63% -14.90% 40,246,519 27/11/2563
19.11% -14.97% 14,747,927 27/11/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
16.34% -11.90% 288,001,932 27/11/2563
0.19% -0.61% 214,648,241 27/11/2563
-5.27% 21.31% 164,680,351 27/11/2563
0.01% 0.44% 171,685,012 27/11/2563
7.74% -24.31% 115,591,658 27/11/2563
3.67% 60.51% 605,938,077 26/11/2563
18.29% -11.21% 653,823,249 27/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.12% 22.41% 9,616,865 25/11/2563
0.85% -2.23% 6,299,803 25/11/2563
3.02% 21.36% 52,248,472 25/11/2563
1.92% 28.42% 1,603,561,647 26/11/2563
6.36% -0.23% 5,401,269 27/11/2563
5.96% 62.87% 889,592,670 26/11/2563
6.99% 0.06% 43,824,321 26/11/2563
6.87% 104.52% 1,710,296,862 26/11/2563
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
19.66% 2.20% 60,763,445 26/11/2563
19.66% 2.20% 46,779,515 26/11/2563
19.60% 1.65% 114,841,290 26/11/2563
19.61% 1.65% 44,100,502 26/11/2563
1.48% -1.51% 41,872,227 25/11/2563
1.46% -1.76% 2,591,889 25/11/2563
6.64% 15.49% 0 26/11/2563
6.54% 15.48% 26,455,664 26/11/2563
6.52% 15.23% 16,419,009 26/11/2563
6.52% 15.24% 6,966,719 26/11/2563
9.26% 4.78% 4,924,838 26/11/2563
15.26% -7.63% 72,468,550 27/11/2563
3.72% - 146,792,822 26/11/2563
3.72% 88.49% 8,093,983,938 26/11/2563
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.34% -4.67% 22,632,371 27/11/2563
8.40% 16.83% 15,895,121 27/11/2563
8.16% -25.94% 1,622,912,619 27/11/2563
1.84% -7.92% 301,368,997 25/11/2563
3.28% 1.19% 518,110,468 26/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
23.71% -11.76% 128,808,197 27/11/2563
0.00% -0.04% 1,368,481,180 30/09/2563
0.00% 0.64% 2,470,501,653 30/09/2563
-5.67% 15.14% 608,327,506 27/11/2563
22.73% -13.54% 3,128,765,466 27/11/2563
21.11% -12.50% 8,211,424 27/11/2563
0.00% 0.69% 991,048,117 31/10/2563
0.00% 8.74% 1,793,315,770 30/09/2563
0.00% -0.39% 2,686,705,717 31/10/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com