ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 105 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.26% 0.94% 1,801,981,281 23/06/2565
-2.86% 1.84% 316,086,186 24/06/2565
-1.99% -2.89% 316,457,909 24/06/2565
-2.21% -2.20% 141,035,283 24/06/2565
-2.72% 0.82% 9,855,082 24/06/2565
-2.73% 0.70% 121,818,560 24/06/2565
-2.70% -0.40% 66,379,001 24/06/2565
-2.71% -0.41% 74,110,170 24/06/2565
-2.52% 4.74% 85,911,958 24/06/2565
-2.74% -0.02% 73,403,425 24/06/2565
-2.72% -0.21% 45,148,924 24/06/2565
-2.66% -0.45% 121,446,198 24/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.21% 1,205,463,427 23/06/2565
-0.01% 0.07% 76,281,445 23/06/2565
0.03% 0.54% 5,354,977,571 24/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -0.18% 351,921,089 24/06/2565
0.00% 0.48% 298,521,523 24/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.34% -7.22% 326,537,472 24/06/2565
-2.60% -0.15% 330,766,534 24/06/2565
-2.04% -3.38% 104,671,703 24/06/2565
-0.23% 42.76% 14,162,658 23/06/2565
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-3.73% -7.85% 931,573,448 15/06/2565
-0.65% -0.42% 35,993,756 24/06/2565
-0.65% -0.44% 4,068,730 24/06/2565
-2.89% -4.49% 114,393,496 24/06/2565
-2.62% 0.08% 35,413,873 24/06/2565
-1.51% -27.02% 2,036,455,195 22/06/2565
-1.30% -26.64% 2,692,981,174 22/06/2565
-1.05% -26.55% 1,318,729,317 22/06/2565
-1.34% -27.39% 400,390,178 22/06/2565
-1.28% -27.06% 371,825,969 22/06/2565
-1.43% -27.03% 101,944,804 22/06/2565
-1.50% -26.94% 108,182,154 22/06/2565
-1.32% -26.63% 1,316,558,349 22/06/2565
-1.32% -26.50% 1,390,791,551 22/06/2565
-2.88% 8.48% 90,729,914 23/06/2565
-2.82% -1.28% 27,854,653 24/06/2565
-3.19% 3.64% 14,547,266 24/06/2565
-2.39% -9.08% 27,448,204 23/06/2565
-2.91% -1.30% 38,777,639 24/06/2565
-2.29% -9.05% 353,386,465 23/06/2565

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.21% 31,110,140 24/06/2565
8.52% -27.58% 524,143,284 23/06/2565
-5.58% -53.26% 41,683,266 23/06/2565
-2.73% -1.93% 10,250,515 24/06/2565
-0.20% -46.02% 882,848,361 23/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.73% -1.93% 29,640,718 24/06/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.98% 0.52% 104,415 24/06/2565
-4.40% -0.52% 884,465,970 23/06/2565
-2.98% -0.56% 24,930 24/06/2565
-2.98% 0.46% 347,737,631 24/06/2565
-0.34% -0.79% 56,599,201 24/06/2565
-2.43% -3.87% 36,204,382 24/06/2565
-2.94% -0.28% 13,865,975 24/06/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.59% -0.07% 231,347,138 24/06/2565
-0.02% 0.27% 109,028,586 24/06/2565
-0.79% 2.67% 68,990,610 24/06/2565
0.02% 0.14% 192,619,964 24/06/2565
-5.63% - 12,316,178 23/06/2565
-4.21% -10.16% 110,195,492 24/06/2565
0.07% -45.10% 1,157,939,280 23/06/2565
-1.21% - 67,218,825 23/06/2565
-1.99% 2.24% 677,958,191 24/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% -20.22% 8,149,613 21/06/2565
-1.70% -9.43% 4,231,527 21/06/2565
-3.64% -19.44% 65,280,918 23/06/2565
8.52% -27.58% 818,136,672 23/06/2565
-5.02% - 394,047,120 23/06/2565
11.52% -26.25% 8,084,023 24/06/2565
-5.58% -53.26% 1,682,077,560 23/06/2565
-4.30% -5.35% 162,275,375 21/06/2565
-0.10% -61.42% 1,124,466,982 23/06/2565
-6.89% -25.01% 27,040,809 23/06/2565
-6.82% -25.40% - 23/06/2565
-6.93% -25.41% 545,494,808 23/06/2565
-6.93% -25.39% 9,895,327 23/06/2565
-2.60% -5.18% 38,203,715 22/06/2565
-2.62% -5.42% 2,325,022 22/06/2565
-4.65% -19.97% - 23/06/2565
-4.56% -12.61% 23,408,083 23/06/2565
-4.58% -12.86% 16,282,318 23/06/2565
-4.58% -12.85% 16,935,618 23/06/2565
0.33% 9.56% 1,271,024,387 31/05/2565
-6.92% - 71,602,011 23/06/2565
-3.51% - 200,824,274 23/06/2565
-2.40% 10.20% 34,448,282 24/06/2565
0.07% - 19,444,838 23/06/2565
-0.20% -46.02% 65,915,216 23/06/2565
-0.20% -46.02% 7,120,882,837 23/06/2565
-5.44% -16.88% 316,938,533 23/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.59% -10.39% 13,073,761 24/06/2565
-4.04% -8.29% 1,276,366,138 24/06/2565
-1.02% -6.64% 135,658,106 22/06/2565
-0.97% -11.33% 717,855,736 23/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.79% 2.67% 1,493,632 24/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.85% 2.06% 144,051,449 23/06/2565
0.00% -0.04% 1,391,089,678 30/04/2565
- - 3,246,385,480 31/03/2565
0.00% 0.64% 2,415,581,997 30/04/2565
-5.67% 15.14% 472,242,537 24/06/2565
-2.96% -0.81% 3,533,472,240 24/06/2565
0.00% 0.69% 982,548,492 30/04/2565
0.00% 8.74% 1,737,618,102 30/04/2565
0.00% -0.39% 2,742,924,426 30/04/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com