ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 107 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% 2.36% 1,856,646,643 29/09/2565
-1.50% 2.27% 295,139,317 29/09/2565
-2.38% -0.33% 315,530,555 29/09/2565
-2.98% -5.20% 132,757,876 29/09/2565
-1.81% 0.79% 9,804,960 29/09/2565
-1.81% 0.67% 122,749,990 29/09/2565
-2.04% -0.88% 65,240,320 29/09/2565
-2.11% -1.09% 73,562,710 29/09/2565
-1.49% 5.09% 72,625,602 29/09/2565
-2.03% -0.68% 72,713,216 29/09/2565
-1.95% -0.74% 45,185,104 29/09/2565
-2.03% -0.85% 121,758,774 29/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.23% 1,394,076,747 29/09/2565
0.10% 0.18% 76,485,409 29/09/2565
0.04% 0.51% 4,977,007,729 29/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.33% -0.21% 320,664,526 29/09/2565
0.03% 0.48% 293,764,457 29/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.84% -4.16% 326,764,285 29/09/2565
-1.89% -0.63% 328,254,694 29/09/2565
-2.10% -4.10% 102,127,137 29/09/2565
-11.49% 15.76% 12,019,005 28/09/2565
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.73% 0.24% 31,357,663 29/09/2565
-0.74% 0.23% 4,097,562 29/09/2565
-3.19% -4.54% 113,210,295 29/09/2565
-1.89% -0.60% 35,553,283 29/09/2565
-4.56% -26.59% 1,974,023,254 27/09/2565
-4.63% -26.14% 2,584,139,782 27/09/2565
-4.58% -26.25% 1,274,776,775 27/09/2565
-4.56% -26.92% 397,439,795 27/09/2565
-4.66% -26.34% 357,673,218 27/09/2565
-4.70% -26.43% 89,884,738 27/09/2565
-4.56% -26.20% 107,453,760 27/09/2565
-4.57% -26.27% 1,281,323,255 27/09/2565
-4.62% -26.21% 1,349,586,147 27/09/2565
1.93% 14.78% 45,010,901 28/09/2565
-2.12% -1.93% 27,795,036 29/09/2565
-0.93% 7.72% 25,728,419 29/09/2565
-2.94% -11.31% 26,560,612 28/09/2565
-2.12% -1.76% 38,938,380 29/09/2565
0.64% - 106,759,550 29/09/2565
-2.82% -11.03% 340,890,621 28/09/2565

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.23% 33,868,800 29/09/2565
-12.81% -31.78% 443,352,044 28/09/2565
-15.80% -51.62% 41,078,185 28/09/2565
-2.06% -2.44% 11,020,383 29/09/2565
-13.17% -49.24% 889,199,998 28/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.06% -2.44% 29,620,414 29/09/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.63% 0.75% 105,637 29/09/2565
-1.63% 0.75% 891,772,989 29/09/2565
-1.63% -0.38% 25,221 29/09/2565
-1.63% 0.65% 349,755,901 29/09/2565
-0.27% -0.63% 56,097,882 29/09/2565
-2.54% -4.47% 35,530,235 29/09/2565
-2.40% 0.52% 13,750,077 29/09/2565

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.87% -0.55% 230,616,526 29/09/2565
-0.01% 0.26% 109,613,113 29/09/2565
-5.25% -6.91% 65,233,639 29/09/2565
-5.25% -6.91% 1,358,410 29/09/2565
0.01% 0.14% 192,993,718 29/09/2565
-15.06% - 12,174,994 28/09/2565
-3.88% -8.32% 109,476,184 29/09/2565
-12.23% -47.77% 1,167,139,547 28/09/2565
-12.23% -47.77% 20,454,616 28/09/2565
-6.30% - 72,975,041 28/09/2565
-2.36% 1.80% 677,636,717 29/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.17% -21.14% 7,565,063 27/09/2565
-3.04% -13.11% 3,992,900 27/09/2565
-8.84% -24.31% 54,259,065 28/09/2565
-12.81% -31.77% 693,519,421 28/09/2565
-11.74% -31.65% 310,382,655 28/09/2565
-12.19% -29.29% 7,585,867 29/09/2565
-5.35% - 298,427,921 27/09/2565
-15.80% -51.62% 1,531,163,554 28/09/2565
-7.04% -12.71% 123,786,467 27/09/2565
-13.65% -62.40% 1,049,210,355 28/09/2565
-5.90% -28.99% 18,351,909 28/09/2565
-5.94% -29.33% 0 28/09/2565
-5.93% -29.37% 501,330,917 28/09/2565
-5.94% -29.35% 9,324,163 28/09/2565
-2.60% -7.16% 27,740,156 27/09/2565
-2.62% -7.40% 1,899,652 27/09/2565
-4.14% -19.51% 0 28/09/2565
-1.96% -17.92% 24,099,481 28/09/2565
-1.97% -18.09% 14,230,768 28/09/2565
-1.97% -18.09% 17,423,776 28/09/2565
- - 2,247,086,467 31/08/2565
0.97% 13.16% 1,329,603,416 31/08/2565
-6.23% - 67,281,172 28/09/2565
-12.77% - 121,691,938 28/09/2565
-3.90% 0.76% 32,893,253 29/09/2565
-13.17% -49.16% 0 28/09/2565
-13.17% -49.24% 6,985,346,487 28/09/2565
-5.69% -20.21% 217,880,255 28/09/2565
-6.11% -15.05% 675,635,925 28/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.82% -19.44% 11,575,777 29/09/2565
-3.14% -8.05% 137,057,614 27/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.00% 1.10% 144,691,818 29/09/2565
0.00% -0.04% 1,382,693,519 31/08/2565
- - 3,310,087,344 30/06/2565
0.00% 0.64% 2,371,338,058 31/08/2565
-3.71% -6.35% 1,256,809,787 29/09/2565
-5.67% 15.14% 494,365,266 29/09/2565
-1.63% -1.01% 3,604,676,149 29/09/2565
0.00% 0.69% 974,838,439 31/08/2565
0.00% 8.74% 1,727,914,341 31/08/2565
0.00% -0.39% 2,744,866,734 31/08/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com