ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.79% -25.62% 2,222,863,411 28/10/2563
-3.59% -25.71% 373,110,028 29/10/2563
0.52% -21.09% 300,014,536 29/10/2563
-2.73% -19.32% 128,989,569 29/10/2563
-3.74% -25.62% 21,298,105 29/10/2563
-3.74% -25.62% 304,903,976 29/10/2563
-3.37% -28.85% 56,803,115 29/10/2563
-3.17% -23.40% 77,180,847 29/10/2563
-0.21% -25.14% 94,398,959 29/10/2563
-3.62% -23.90% 61,064,850 29/10/2563
-3.35% -29.12% 38,397,704 29/10/2563
-3.12% -24.74% 113,792,762 29/10/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.46% 3,464,047,255 28/10/2563
0.00% 0.37% 516,235,452 28/10/2563
0.09% 0.95% 470,068,570 29/10/2563
0.08% 1.23% 3,164,057,982 29/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.11% 407,964,449 29/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 1.71% 267,500,098 27/10/2563

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.70% -3.58% 298,445,763 29/10/2563
-3.10% -23.81% 287,763,004 29/10/2563
-1.71% -21.04% 106,353,889 29/10/2563
-2.01% -29.73% 13,680,466 28/10/2563
-3.47% -6.37% 358,330,154 17/08/2563
-0.22% - 417,996,393 15/10/2563
1.30% -4.14% 1,071,002,181 15/10/2563
1.13% -4.65% 944,961,595 15/10/2563
-1.69% -6.07% 72,191,391 29/10/2563
-1.69% -6.07% 10,013,007 29/10/2563
-2.65% -23.59% 165,077,394 29/10/2563
-3.09% -23.97% 28,714,935 29/10/2563
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
-4.16% -13.49% 55,296,507 28/10/2563
-3.77% -29.28% 29,552,626 29/10/2563
-5.15% -30.54% 15,550,385 29/10/2563
-1.06% -5.42% 36,218,800 28/10/2563
-3.43% -25.53% 43,392,607 29/10/2563
-3.18% -20.19% 173,466,482 29/10/2563
-0.82% -3.41% 434,933,566 28/10/2563

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.72% - 29,167,819 28/10/2563
-3.05% - 1,219,400 29/10/2563
7.71% - 72,807,362 28/10/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.05% - 25,357,205 29/10/2563

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.91% - - 29/10/2563
-2.20% -23.94% 758,418,027 28/10/2563
-4.32% - 74,576 29/10/2563
-4.32% -24.88% 309,619,085 29/10/2563
-0.30% -7.35% 62,677,127 29/10/2563
-2.17% -23.89% 35,954,810 29/10/2563
-1.87% -29.01% 12,267,515 29/10/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.09% -23.65% 244,092,207 29/10/2563
0.14% -0.57% 214,362,642 29/10/2563
2.41% 24.19% 169,594,309 29/10/2563
0.02% 0.52% 177,626,393 29/10/2563
-7.97% -32.63% 105,502,083 29/10/2563
6.82% 63.52% 459,192,609 28/10/2563
-3.50% -24.78% 549,602,909 29/10/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.90% 19.97% 9,195,708 26/10/2563
0.64% -3.57% 6,245,631 26/10/2563
4.26% 21.61% 44,450,060 27/10/2563
3.72% 29.65% 1,611,632,942 28/10/2563
4.92% -6.29% 9,261,472 29/10/2563
5.12% - 439,931,575 28/10/2563
-1.13% -5.57% 59,337,965 27/10/2563
9.51% 91.22% 1,624,089,577 28/10/2563
1.50% -8.25% 14,843,579 28/10/2563
6.80% -12.17% 48,387,361 28/10/2563
6.80% -12.17% 37,251,628 28/10/2563
6.75% -12.64% 97,177,919 28/10/2563
6.75% -12.64% 38,277,935 28/10/2563
1.73% -2.88% 43,773,466 27/10/2563
1.71% -3.12% 2,607,742 27/10/2563
4.58% 9.37% - 28/10/2563
4.59% 9.48% 24,634,576 28/10/2563
4.57% 9.25% 40,088,559 28/10/2563
4.57% 9.24% 6,924,423 28/10/2563
-1.97% -1.32% 36,928,682 29/10/2563
1.16% -21.47% 62,604,847 29/10/2563
7.71% - 162,419,828 28/10/2563
7.71% 93.72% 6,299,141,512 28/10/2563
0.16% 2.04% 128,974,928 30/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.31% -14.39% 20,907,356 29/10/2563
2.86% 9.24% 42,845,702 29/10/2563
-8.96% -34.19% 1,514,710,810 29/10/2563
-3.76% -12.09% 293,518,006 27/10/2563
7.17% -4.63% 450,967,393 28/10/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% -26.78% 104,335,102 28/10/2563
0.00% -0.04% 1,361,748,754 31/08/2563
0.00% 0.64% 2,465,912,305 31/08/2563
-5.67% 15.14% 569,086,694 29/10/2563
-5.68% -28.96% 2,516,489,369 29/10/2563
-5.41% -27.20% 6,721,377 29/10/2563
0.00% 0.69% 993,260,826 31/08/2563
0.00% 8.74% 1,892,009,376 31/08/2563
0.00% -0.39% 2,690,412,297 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com