ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 86 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.00% 8.55% 3,777,857,621 21/06/2562
6.25% 1.22% 448,253,302 21/06/2562
8.43% -6.80% 180,421,594 21/06/2562
6.56% - 328,529,835 21/06/2562
6.56% 9.69% 493,210,212 21/06/2562
5.33% 5.85% 89,673,073 21/06/2562
6.39% 6.05% 115,326,380 21/06/2562
4.91% - 281,787,848 21/06/2562
6.37% 4.91% 96,590,451 21/06/2562
5.66% 4.07% 61,196,222 21/06/2562
5.35% 6.82% 165,555,470 21/06/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.13% 1,251,464,701 21/06/2562
0.10% 1.03% 376,480,696 21/06/2562
0.35% 1.82% 583,755,666 21/06/2562
0.17% 1.57% 5,469,954,681 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 1.39% 454,019,573 21/06/2562
0.17% 1.37% 1,225,637,325 11/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.01% 537,310,290 31/05/2562
0.25% 2.98% 808,502,710 31/05/2562
0.23% 2.76% 290,286,454 31/05/2562

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
2.96% 1.31% 316,765,533 21/06/2562
6.45% 6.34% 419,183,604 21/06/2562
3.25% -3.59% 197,988,865 21/06/2562
-11.20% -19.47% 25,599,007 20/06/2562
0.00% - 934,406,798 17/06/2562
-0.03% - 1,101,175,046 17/06/2562
4.77% 8.14% 300,839,375 21/06/2562
6.43% 6.39% 41,969,910 21/06/2562
0.50% -3.18% 93,894,115 21/06/2562
0.21% 2.19% 467,764,979 21/06/2562
5.61% - 152,716,311 21/06/2562
6.25% 7.29% 171,682,592 21/06/2562
1.91% -3.13% 47,005,995 20/06/2562
6.23% 1.91% 95,694,064 21/06/2562
1.12% -1.82% 632,385,453 20/06/2562

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.10% 7.24% 917,381,818 21/06/2562
6.23% 7.32% 436,346,602 21/06/2562
-0.31% 0.22% 72,035,361 21/06/2562
4.64% 0.74% 49,739,656 21/06/2562
3.91% 3.05% 18,543,260 21/06/2562

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.12% 5.94% 350,648,140 21/06/2562
0.35% 1.44% 209,378,123 21/06/2562
4.95% 2.37% 127,203,604 21/06/2562
0.10% 0.95% 141,850,682 21/06/2562
4.70% 19.22% 119,478,748 21/06/2562
-0.31% -6.97% 167,818,896 20/06/2562
6.20% 7.49% 825,801,941 21/06/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.11% 3.82% 1,548,121,731 14/06/2562
1.49% -11.60% 12,007,226 19/06/2562
1.37% 3.81% 4,674,573,115 14/06/2562
-0.29% -2.54% 7,516,882 19/06/2562
0.30% -2.39% 68,069,150 19/06/2562
0.82% - 420,267,413 20/06/2562
1.10% -7.34% 10,948,973 21/06/2562
-0.68% -1.79% 233,474,700 20/06/2562
3.17% - 283,793,851 20/06/2562
0.60% -11.98% 37,448,828 20/06/2562
2.47% -2.60% 279,720,850 20/06/2562
2.47% -2.60% 99,559,258 20/06/2562
2.42% -3.12% 241,573,134 20/06/2562
2.42% -3.12% 71,224,945 20/06/2562
0.28% 3.58% 81,466,036 19/06/2562
0.26% 3.32% 6,522,081 19/06/2562
-0.60% -6.13% 26,317,076 20/06/2562
0.14% -5.80% 0 20/06/2562
0.15% -5.65% 23,712,682 20/06/2562
0.13% -5.85% 59,643,449 20/06/2562
0.13% -5.85% 9,663,389 20/06/2562
-0.86% -10.33% 33,497,389 21/06/2562
3.07% -5.17% 206,820,131 21/06/2562
-0.77% -8.36% 3,221,552,138 20/06/2562
0.19% - 232,059,905 31/05/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.49% 13.30% 33,074,731 21/06/2562
1.85% -8.72% 46,505,586 21/06/2562
6.55% 26.23% 2,674,127,371 21/06/2562
3.32% 7.33% 335,105,548 19/06/2562
-4.40% -13.27% 830,390,433 20/06/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.86% -0.86% 103,027,554 21/06/2562
-0.63% 0.58% 1,355,627,097 30/04/2562
0.00% 0.24% 2,495,604,171 30/04/2562
0.00% 2.05% 806,125,430 21/06/2562
6.43% 7.43% 3,366,025,196 21/06/2562
6.60% 5.18% 4,997,104 21/06/2562
0.00% 0.32% 976,244,699 30/04/2562
8.05% 8.45% 1,819,944,807 30/04/2562
0.00% -0.19% 1,846,073,989 30/04/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com