ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 95 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.61% 20.33% 2,399,360,322 16/04/2564
-2.62% 20.16% 508,460,904 19/04/2564
-0.14% 20.90% 346,883,949 19/04/2564
-0.66% 53.15% 168,785,868 19/04/2564
-2.58% 24.07% 18,780,802 19/04/2564
-2.58% 24.08% 193,588,376 19/04/2564
-2.17% 23.53% 70,546,019 19/04/2564
-2.43% 22.59% 87,469,824 19/04/2564
-1.69% 37.41% 120,757,144 19/04/2564
-2.73% 26.27% 78,040,654 19/04/2564
-2.15% 23.82% 47,709,253 19/04/2564
-2.34% 20.13% 139,717,135 19/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.13% 1,707,263,753 16/04/2564
-0.01% 0.01% 278,855,922 16/04/2564
0.11% 0.94% 369,519,459 19/04/2564
0.07% 0.78% 4,200,452,381 19/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 1.09% 544,941,633 19/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.53% 49,902,272 27/01/2564

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.71% 21.13% 344,114,845 19/04/2564
-2.30% 22.14% 348,067,709 19/04/2564
-1.77% 8.95% 118,448,780 19/04/2564
-5.14% 31.52% 17,321,877 16/04/2564
0.86% 2.24% 425,777,467 04/03/2564
0.99% -1.40% 1,131,637,291 16/04/2564
0.90% -2.47% 995,746,149 16/04/2564
-0.40% -0.05% 51,189,931 19/04/2564
-0.40% -0.05% 9,488,342 19/04/2564
-2.15% 24.12% 176,357,185 19/04/2564
-2.30% 22.03% 36,113,412 19/04/2564
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
4.55% 17.75% 61,115,434 16/04/2564
-2.41% 17.59% 32,758,456 19/04/2564
-2.96% 15.40% 16,981,447 19/04/2564
-0.64% 3.51% 32,685,559 16/04/2564
-2.46% 20.09% 51,579,828 19/04/2564
-2.30% 20.19% 107,631,232 19/04/2564
-0.55% 3.45% 435,679,008 16/04/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% - 8,673,560 19/04/2564
-3.90% - 407,313,160 16/04/2564
-2.59% - 41,810,130 16/04/2564
-2.45% - 5,638,126 19/04/2564
-0.11% - 832,912,607 16/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.45% - 30,475,829 19/04/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.62% - 104,300 19/04/2564
-2.62% 24.30% 948,276,861 16/04/2564
-2.68% - 108,809 19/04/2564
-2.68% 25.16% 387,906,915 19/04/2564
-0.28% -4.96% 60,902,577 19/04/2564
-2.01% 6.20% 41,169,918 19/04/2564
-1.64% 19.51% 15,372,893 19/04/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 22.09% 244,958,956 19/04/2564
0.09% -1.15% 169,723,806 19/04/2564
-3.34% 5.52% 148,162,104 25/02/2564
-0.01% -0.01% 197,279,509 19/04/2564
-5.27% -11.13% 113,597,689 19/04/2564
-0.18% 62.30% 1,431,969,737 16/04/2564
-2.80% - 705,179,874 19/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.80% 41.38% 13,491,472 09/04/2564
-0.24% 3.75% 5,440,852 09/04/2564
4.30% 45.60% 330,556,250 12/04/2564
-3.90% 25.52% 1,369,413,390 16/04/2564
-2.47% 11.90% 5,943,238 19/04/2564
-2.59% 89.40% 4,673,408,989 16/04/2564
3.19% 42.48% 401,023,081 12/04/2564
-2.87% 142.96% 3,702,161,072 16/04/2564
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
-0.66% 71.71% 54,702,611 16/04/2564
-0.17% 72.56% - 16/04/2564
-0.71% 74.71% 1,106,920,943 16/04/2564
-5.44% 62.66% 11,400,852 16/04/2564
0.83% 12.63% 39,753,239 12/04/2564
0.81% 12.35% 2,737,271 12/04/2564
-6.04% 43.29% - 16/04/2564
-7.71% 44.20% 27,116,605 16/04/2564
-3.91% 49.85% 22,389,076 16/04/2564
-7.75% 43.84% 2,602,604 16/04/2564
10.92% 4.57% 4,893,674 30/11/2563
1.13% 32.79% 34,021,183 19/04/2564
-0.11% 82.61% 198,427,755 16/04/2564
-0.11% 82.92% 15,579,351,379 16/04/2564
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.58% 21.84% 39,053,344 19/04/2564
3.52% 16.89% 15,771,937 11/01/2564
-5.56% -7.98% 1,439,147,658 19/04/2564
4.81% 17.37% 156,698,243 12/04/2564
5.21% 68.21% 809,448,817 16/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.12% 38.39% 142,421,060 16/04/2564
0.00% -0.04% 1,352,876,552 28/02/2564
0.00% 0.64% 2,464,313,795 28/02/2564
-5.67% 15.14% 511,633,583 19/04/2564
-1.84% 16.16% 3,576,367,420 19/04/2564
-1.69% 20.24% 8,571,939 19/04/2564
0.00% 0.69% 989,365,016 28/02/2564
0.00% 8.74% 1,787,696,842 28/02/2564
0.00% -0.39% 2,683,079,518 31/12/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com