ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 97 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.67% 5.85% 2,159,462,780 22/07/2564
-2.69% 5.68% 476,933,248 23/07/2564
-2.64% 1.54% 325,329,683 23/07/2564
0.86% 21.39% 168,859,212 23/07/2564
2.22% 21.49% 190,254,468 20/02/2555
-4.11% 5.47% 16,464,200 23/07/2564
-4.11% 5.47% 181,732,562 23/07/2564
-2.58% 7.49% 68,267,860 23/07/2564
-2.58% 5.86% 84,636,672 23/07/2564
2.68% - 182,365,806 28/09/2561
-4.09% 14.28% 107,471,722 23/07/2564
4.35% - 108,155,602 07/03/2557
-1.31% - 355,299,340 22/09/2554
-2.39% 9.46% 75,357,846 23/07/2564
-2.54% 7.66% 45,609,745 23/07/2564
-2.08% 50.99% 53,281,289 27/05/2554
-2.49% 6.77% 135,110,337 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.13% 1,397,709,844 22/07/2564
-0.01% -0.05% 146,051,508 22/07/2564
0.06% 1.11% 335,934,212 23/07/2564
0.06% 0.83% 4,090,784,003 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 1.50% 545,501,537 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.53% 49,902,272 27/01/2564

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.22% 13.47% 349,844,441 23/07/2564
-2.38% 6.80% 335,481,304 23/07/2564
-2.01% 1.54% 114,312,361 23/07/2564
0.31% 45.98% 20,345,251 22/07/2564
0.86% 2.24% 425,777,467 04/03/2564
2.15% 12.79% 1,174,059,522 15/07/2564
2.05% 12.00% 1,031,707,663 15/07/2564
-0.84% 0.98% 42,816,128 23/07/2564
-0.84% 0.97% 8,940,589 23/07/2564
-2.42% 9.88% 124,400,844 23/07/2564
-2.35% 6.66% 35,021,856 23/07/2564
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
6.71% 23.64% 69,827,853 22/07/2564
-2.19% 5.54% 30,252,434 23/07/2564
-5.50% -2.00% 15,148,802 23/07/2564
-0.36% -1.21% 32,226,930 22/07/2564
-2.65% 5.95% 44,954,689 23/07/2564
-2.42% 8.63% 51,350,847 23/07/2564
-0.43% 0.70% 420,568,103 22/07/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% - 13,796,280 23/07/2564
-0.90% -2.14% 466,144,100 22/07/2564
-2.59% - 47,044,989 22/07/2564
-2.63% 2.78% 5,442,275 23/07/2564
4.03% 28.91% 1,007,803,492 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.63% 2.77% 29,379,143 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.44% 9.13% 124,010 23/07/2564
-2.44% 9.12% 934,849,977 22/07/2564
-2.46% 9.56% 105,741 23/07/2564
-2.46% 9.56% 371,279,884 23/07/2564
-0.19% -2.14% 59,949,516 23/07/2564
-2.09% 0.20% 39,822,712 23/07/2564
-1.84% 5.81% 14,858,988 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.41% 6.62% 236,309,754 23/07/2564
0.03% 1.03% 110,237,656 23/07/2564
1.79% -2.70% 104,163,908 23/07/2564
0.01% -0.04% 183,859,671 23/07/2564
-4.35% -6.85% 116,198,056 23/07/2564
4.20% 76.61% 1,662,404,570 22/07/2564
-3.96% - 672,880,890 23/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.11% 23.26% 12,004,126 20/07/2564
0.48% -0.09% 5,541,492 20/07/2564
3.23% 28.78% 350,315,940 22/07/2564
-0.90% -2.14% 1,329,364,248 22/07/2564
-3.19% -2.71% 6,901,318 23/07/2564
-2.59% 20.49% 4,314,456,073 22/07/2564
-0.17% 22.60% 473,995,279 21/07/2564
0.17% 47.05% 3,350,471,470 22/07/2564
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
0.52% 43.21% 47,416,070 22/07/2564
0.48% 50.33% - 22/07/2564
0.48% 45.72% 465,055,139 22/07/2564
0.48% 42.48% 14,838,668 22/07/2564
0.47% 7.02% 40,314,368 21/07/2564
0.45% 6.76% 2,449,182 21/07/2564
-0.34% 32.80% - 22/07/2564
3.38% 37.67% 29,528,973 22/07/2564
3.36% 43.06% 19,812,588 22/07/2564
3.33% 37.29% 3,402,662 22/07/2564
10.92% 4.57% 4,893,674 30/11/2563
0.94% 22.09% 33,633,057 23/07/2564
4.03% 28.86% 183,050,579 22/07/2564
4.03% 29.08% 16,419,526,341 22/07/2564
0.73% - 322,481,206 22/07/2564
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.25% 12.96% 34,283,743 23/07/2564
3.52% 16.89% 15,771,937 11/01/2564
-4.29% -4.73% 1,467,583,972 23/07/2564
1.61% 5.42% 156,764,236 21/07/2564
-3.61% 56.00% 660,490,321 22/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.79% - - 23/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.98% 17.74% 127,586,917 22/07/2564
0.00% -0.04% 1,355,165,955 31/05/2564
0.00% 0.64% 2,495,179,145 31/05/2564
-5.67% 15.14% 512,672,902 23/07/2564
-3.45% 3.29% 3,492,344,255 23/07/2564
-3.30% 6.38% 8,298,189 23/07/2564
0.00% 0.69% 978,232,470 31/05/2564
0.00% 8.74% 1,821,155,231 31/05/2564
0.00% -0.39% 2,743,957,706 31/03/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com