ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 101 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.65% 26.57% 2,192,500,443 18/10/2564
1.65% 26.38% 474,660,014 18/10/2564
-1.05% 14.65% 326,406,147 18/10/2564
-3.86% 30.02% 153,144,699 18/10/2564
2.14% 28.38% 11,875,490 18/10/2564
2.14% 28.38% 192,603,873 18/10/2564
1.45% 26.76% 72,278,076 18/10/2564
1.48% 23.72% 83,930,302 18/10/2564
1.32% 36.19% 108,806,095 18/10/2564
1.54% 31.54% 78,609,314 18/10/2564
1.44% 26.98% 48,030,397 18/10/2564
1.38% 25.56% 133,226,911 18/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.16% 1,359,370,526 18/10/2564
-0.01% -0.03% 141,625,592 18/10/2564
0.06% 0.82% 4,005,417,977 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 1.21% 538,257,562 18/10/2564
0.04% 0.99% 370,880,170 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.90% 15.59% 341,868,900 18/10/2564
1.42% 23.93% 349,998,319 18/10/2564
0.41% 14.61% 113,083,260 18/10/2564
9.48% 67.68% 22,956,351 15/10/2564
-1.09% 9.46% 1,172,302,880 15/10/2564
-1.18% 8.88% 1,028,874,901 15/10/2564
0.59% 3.19% 41,659,716 18/10/2564
0.59% 3.17% 8,998,211 18/10/2564
1.62% 24.96% 129,269,577 18/10/2564
1.43% 23.94% 36,858,257 18/10/2564
-2.21% - 3,103,318,114 14/10/2564
-2.26% - 4,198,544,537 14/10/2564
-2.25% - 2,262,787,830 14/10/2564
-2.20% - 855,334,954 14/10/2564
-2.23% - 569,258,246 14/10/2564
-2.39% - 151,475,810 14/10/2564
-2.43% - 150,445,632 14/10/2564
-2.26% - 2,062,688,762 14/10/2564
-2.30% - 2,072,613,753 14/10/2564
1.18% 31.82% 64,202,827 15/10/2564
1.21% 24.92% 30,537,881 18/10/2564
3.14% 29.69% 11,983,758 18/10/2564
-0.26% 3.03% 31,042,282 15/10/2564
1.55% 25.19% 44,242,166 18/10/2564
1.38% 28.28% 36,924,709 18/10/2564
-0.19% 3.75% 415,927,608 15/10/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 17,181,792 18/10/2564
0.84% -11.73% 476,381,402 15/10/2564
-1.55% - 49,169,447 15/10/2564
1.30% 20.15% 6,598,103 18/10/2564
-2.17% 16.94% 1,101,616,876 15/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.30% 20.15% 30,947,735 18/10/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.44% 31.23% 131,241 18/10/2564
1.44% 31.22% 975,935,900 18/10/2564
1.46% 32.47% 21,380 18/10/2564
1.46% 32.46% 383,574,610 18/10/2564
-0.05% -1.86% 59,415,382 18/10/2564
0.44% 14.73% 41,176,355 18/10/2564
1.39% 25.13% 15,510,360 18/10/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.44% 23.79% 248,779,048 18/10/2564
-0.02% 0.79% 109,980,359 18/10/2564
-0.12% -7.11% 107,157,179 18/10/2564
0.01% -0.01% 196,057,668 18/10/2564
2.58% 3.20% 119,696,492 18/10/2564
-2.13% 75.90% 1,727,230,438 15/10/2564
2.79% - 714,080,867 18/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% 15.56% 10,734,492 14/10/2564
-0.77% -2.12% 5,426,759 14/10/2564
-1.11% 20.86% 217,974,331 15/10/2564
0.84% -11.73% 1,028,368,162 15/10/2564
-4.14% - 607,767,828 15/10/2564
0.10% -9.71% 7,395,452 18/10/2564
-1.55% 3.18% 3,926,438,314 15/10/2564
0.24% 28.72% 337,802,829 14/10/2564
-1.70% 10.43% 2,818,844,921 15/10/2564
5.53% 59.44% 137,170,119 15/10/2564
5.49% 67.12% 0 15/10/2564
5.48% 62.23% 474,786,398 15/10/2564
5.49% 58.63% 16,856,050 15/10/2564
-0.28% 6.09% 41,547,408 14/10/2564
-0.30% 5.82% 2,278,224 14/10/2564
-4.21% 29.67% 0 15/10/2564
-5.58% 37.76% 30,298,202 15/10/2564
-0.68% 44.63% 21,706,451 15/10/2564
-5.62% 37.34% 6,083,576 15/10/2564
0.72% - 1,183,381,336 30/09/2564
5.73% 46.86% 58,329,364 18/10/2564
-2.17% 16.90% 180,208,723 15/10/2564
-2.17% 17.10% 14,485,783,975 15/10/2564
-5.53% - 676,208,511 15/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.27% 9.19% 33,563,299 18/10/2564
2.82% 7.19% 1,470,397,356 18/10/2564
-0.04% 2.15% 149,271,204 14/10/2564
3.67% 58.31% 791,471,986 15/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% - 872,147 18/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.59% 38.32% 144,321,381 18/10/2564
0.00% -0.04% 1,354,131,373 31/08/2564
0.00% 0.64% 2,446,919,917 31/08/2564
-5.67% 15.14% 522,460,389 18/10/2564
1.91% 26.33% 3,738,841,046 18/10/2564
4.19% 19.37% 4,332,978 21/09/2564
0.00% 0.69% 991,481,745 31/08/2564
0.00% 8.74% 1,835,594,794 31/08/2564
0.00% -0.39% 2,742,088,742 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com