ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 95 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.63% -7.66% 2,153,187,899 22/01/2564
2.65% -8.66% 520,021,213 22/01/2564
6.84% -5.16% 337,011,294 22/01/2564
4.75% 1.95% 148,442,691 22/01/2564
3.92% -4.84% 19,673,013 22/01/2564
3.92% -4.84% 196,388,706 22/01/2564
4.87% -11.20% 67,350,501 22/01/2564
3.46% -7.53% 91,568,771 22/01/2564
4.99% -1.19% 123,511,707 22/01/2564
3.80% -5.79% 74,470,024 22/01/2564
4.97% -11.26% 45,444,197 22/01/2564
3.98% -9.39% 134,537,450 22/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.25% 2,595,171,805 22/01/2564
0.00% 0.18% 445,449,064 22/01/2564
0.08% 0.86% 460,005,994 22/01/2564
0.05% 1.01% 4,472,451,109 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.98% 406,556,591 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.56% 203,844,933 30/12/2563

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
3.63% 0.59% 312,026,750 22/01/2564
3.49% -8.04% 338,858,838 22/01/2564
2.87% -9.74% 116,317,188 22/01/2564
7.13% -18.12% 15,203,504 21/01/2564
0.27% - 422,989,645 15/01/2564
1.26% -6.51% 1,090,189,955 15/01/2564
1.20% -6.73% 961,500,334 15/01/2564
-0.47% -4.84% 50,738,202 22/01/2564
-0.47% -4.84% 10,074,644 22/01/2564
2.44% -9.32% 177,819,213 22/01/2564
3.50% -8.25% 34,683,248 22/01/2564
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
5.55% -5.62% 60,984,825 21/01/2564
4.03% -12.77% 32,398,172 22/01/2564
2.89% -12.07% 18,257,093 22/01/2564
3.30% -1.62% 37,193,598 21/01/2564
3.96% -9.80% 50,985,738 22/01/2564
4.35% -4.68% 165,507,229 22/01/2564
3.20% 0.79% 448,195,263 21/01/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% - 5,327,712 22/01/2564
9.63% - 390,027,878 21/01/2564
13.84% - 26,964,497 21/01/2564
3.37% - 4,297,639 22/01/2564
7.47% - 746,696,398 21/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.37% - 29,363,540 22/01/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.72% - 102,868 22/01/2564
5.49% -5.05% 911,747,269 22/01/2564
5.34% - 101,929 22/01/2564
5.34% -6.68% 374,310,120 22/01/2564
-0.08% -7.35% 61,720,131 22/01/2564
2.85% -12.03% 40,390,533 22/01/2564
2.40% -9.79% 14,721,508 22/01/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.28% -8.25% 239,863,531 22/01/2564
0.06% -0.85% 208,720,703 22/01/2564
-0.76% 16.73% 162,758,604 22/01/2564
0.00% 0.32% 173,402,377 22/01/2564
-3.69% -28.71% 112,374,062 22/01/2564
8.64% 65.75% 1,285,318,537 21/01/2564
4.75% -5.49% 680,286,865 22/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.89% 22.26% 13,649,424 20/01/2564
-0.49% -1.47% 6,324,831 20/01/2564
4.13% 19.70% 49,335,307 20/01/2564
9.63% 30.37% 1,152,458,490 21/01/2564
12.00% 3.31% 6,475,700 22/01/2564
13.84% 86.76% 2,170,416,941 21/01/2564
4.34% 2.13% 88,451,057 20/01/2564
7.87% 116.93% 2,565,286,875 21/01/2564
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
7.30% 6.53% 59,679,440 21/01/2564
7.30% 6.53% 37,628,239 21/01/2564
7.25% 5.96% 205,561,399 21/01/2564
7.25% 5.96% 33,888,145 21/01/2564
0.63% -1.01% 42,386,756 20/01/2564
0.60% -1.25% 7,980,103 20/01/2564
4.42% 19.09% 0 21/01/2564
2.85% 17.22% 27,805,859 21/01/2564
7.07% 21.79% 20,017,476 21/01/2564
2.82% 16.95% 3,594,630 21/01/2564
10.92% 4.57% 4,893,674 30/11/2563
1.55% -2.19% 35,819,681 22/01/2564
7.47% - 94,915,899 21/01/2564
7.47% 92.22% 11,080,508,125 21/01/2564
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% -6.07% 20,743,071 22/01/2564
3.52% 16.89% 15,771,937 11/01/2564
-4.39% -29.38% 1,487,265,908 22/01/2564
3.92% -7.00% 317,330,749 20/01/2564
9.42% 19.43% 745,498,857 21/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.72% -2.40% 136,103,220 22/01/2564
0.00% -0.04% 1,364,146,196 30/11/2563
0.00% 0.64% 2,499,346,679 30/11/2563
-5.67% 15.14% 542,640,511 22/01/2564
3.05% -11.91% 3,466,958,698 22/01/2564
3.53% -9.47% 8,268,369 22/01/2564
0.00% 0.69% 977,331,652 30/11/2563
0.00% 8.74% 1,771,338,606 30/11/2563
0.00% -0.39% 2,689,285,046 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com