ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 85 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% -9.69% 3,297,389,203 17/01/2562
-0.77% -15.88% 413,383,208 18/01/2562
-5.66% -31.53% 162,833,909 18/01/2562
-0.52% - 386,351,545 18/01/2562
-0.52% -9.03% 463,700,989 18/01/2562
0.72% -10.51% 84,081,326 18/01/2562
-0.79% -14.71% 106,174,051 18/01/2562
0.72% -10.51% 91,716,523 18/01/2562
-1.73% -16.38% 56,634,064 18/01/2562
0.22% -12.90% 155,815,228 18/01/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.98% 1,835,003,232 17/01/2562
0.09% 0.89% 354,827,928 17/01/2562
0.15% 1.16% 346,015,525 18/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 0.74% 524,161,856 18/01/2562
0.19% 0.98% 1,220,601,602 18/01/2562
0.13% 1.41% 6,103,665,387 16/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 3.32% 698,773,645 22/10/2561
0.25% 2.10% 420,707,107 15/01/2562
0.32% 2.83% 810,080,221 28/12/2561
0.42% 2.66% 290,974,630 28/12/2561

กองทุนรวมผสม
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-2.04% -9.77% 303,187,913 18/01/2562
-0.77% -14.76% 393,499,062 18/01/2562
-2.26% -16.76% 240,732,719 18/01/2562
2.15% -17.01% 25,820,753 17/01/2562
0.54% -9.37% 280,628,363 18/01/2562
-0.76% -14.78% 42,969,974 18/01/2562
-6.02% -7.22% 94,984,828 18/01/2562
0.23% 2.11% 429,625,589 18/01/2562
0.03% - 176,696,062 18/01/2562
1.62% -15.67% 197,011,402 18/01/2562
-0.72% -15.33% 51,814,944 17/01/2562
-1.82% -7.67% 7,461,539 27/08/2561
-1.83% -20.43% 115,205,278 18/01/2562
-0.73% -11.43% 651,704,136 17/01/2562

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% -9.76% 842,353,725 18/01/2562
0.25% -10.09% 406,590,227 18/01/2562
-0.04% -0.46% 74,604,608 18/01/2562
-1.29% -13.28% 46,518,251 18/01/2562
-0.36% -12.75% 17,304,147 18/01/2562

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.73% -10.06% 312,931,202 18/01/2562
0.11% 0.64% 204,107,498 18/01/2562
1.49% -5.51% 122,622,228 18/01/2562
0.07% 0.74% 140,225,455 18/01/2562
1.23% 7.72% 103,173,805 18/01/2562
0.10% -5.60% 149,759,930 17/01/2562
0.36% -9.80% 768,887,802 18/01/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -0.40% 1,494,261,704 11/01/2562
-0.94% -18.84% 12,159,506 15/01/2562
0.03% -0.65% 4,522,989,167 11/01/2562
-0.77% -5.11% 7,831,009 16/01/2562
-1.10% -8.07% 97,430,161 16/01/2562
1.49% -19.30% 18,645,161 18/01/2562
2.15% - 340,912,388 17/01/2562
3.09% -16.36% 38,253,066 17/01/2562
6.17% - 361,292,069 17/01/2562
6.17% - 91,200,806 17/01/2562
6.12% - 338,346,488 17/01/2562
6.12% - 86,734,167 17/01/2562
1.10% 0.73% 168,929,812 16/01/2562
1.08% 0.48% 7,478,071 16/01/2562
2.16% -9.89% 26,367,146 17/01/2562
-2.75% - - 17/01/2562
-2.74% - 23,069,145 17/01/2562
-2.75% - 46,016,805 17/01/2562
-2.75% - 9,376,177 17/01/2562
0.60% -16.06% 24,821,120 18/01/2562
2.24% -16.39% 210,008,751 18/01/2562
0.05% -2.29% 2,855,860,794 17/01/2562
0.24% - 307,821,124 28/12/2561
-6.55% - 701,655,002 17/01/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% -2.98% 61,096,751 18/01/2562
0.55% -16.60% 48,080,067 18/01/2562
1.50% 11.22% 2,334,732,257 18/01/2562
1.77% -6.85% 334,517,002 16/01/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.77% -15.54% 120,506,271 17/01/2562
0.00% 2.07% 1,254,530,743 30/11/2561
0.00% -0.78% 2,512,496,530 30/11/2561
-0.56% 2.78% 732,036,199 18/01/2562
- - 856,213,206 30/11/2560
0.45% -10.08% 2,991,835,356 18/01/2562
-0.49% -15.34% 4,600,137 18/01/2562
0.00% 1.79% 959,770,721 30/11/2561
0.00% 0.85% 1,826,235,984 30/11/2561
-0.19% 12.42% 1,838,404,830 30/11/2561
0.00% -2.61% 524,764,146 08/12/2560

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com