ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 93 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.36% -21.29% 2,555,858,049 09/07/2563
-0.36% -21.38% 551,912,247 10/07/2563
1.88% -17.21% 334,674,540 10/07/2563
2.31% -23.77% 141,275,453 10/07/2563
0.42% -19.60% 25,205,098 10/07/2563
0.42% -19.60% 360,795,125 10/07/2563
0.26% -28.12% 65,785,196 10/07/2563
0.41% -20.88% 87,983,385 10/07/2563
2.32% -25.17% 116,457,141 10/07/2563
1.57% -21.95% 75,540,336 10/07/2563
0.46% -27.67% 43,796,133 10/07/2563
-0.83% -20.72% 130,436,903 10/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.84% 2,610,095,150 09/07/2563
0.01% 0.79% 990,887,193 09/07/2563
0.15% 1.53% 458,936,408 10/07/2563
0.09% 1.59% 2,604,736,587 10/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.54% 315,417,166 10/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.89% 286,796,718 30/06/2563
-0.07% 2.57% 293,791,994 08/06/2563

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.15% -5.14% 302,544,260 10/07/2563
0.14% -21.05% 325,918,853 10/07/2563
-0.95% -15.72% 134,996,119 10/07/2563
4.61% -29.08% 15,560,535 09/07/2563
0.10% - 371,222,761 30/06/2563
0.12% - 418,984,808 30/06/2563
-0.25% -6.49% 1,032,615,826 30/06/2563
-0.25% -7.20% 914,792,382 30/06/2563
-0.73% - 73,863,676 10/07/2563
-0.73% - 14,966,460 10/07/2563
-1.38% -21.52% 184,227,808 10/07/2563
0.12% -21.27% 32,516,517 10/07/2563
-2.17% -12.32% 68,657,179 09/07/2563
0.15% 2.41% 448,624,751 14/04/2563
-0.94% -25.05% 35,934,592 10/07/2563
1.11% -16.14% 20,237,833 10/07/2563
-0.73% -9.46% 38,558,064 09/07/2563
-0.95% -21.99% 59,216,297 10/07/2563
-0.93% - 209,628,843 10/07/2563
-0.49% -6.13% 469,537,505 09/07/2563

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.44% - 4,004,332 09/07/2563
-0.42% - 490,369 10/07/2563
11.95% - 12,798,336 09/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.42% - 28,750,048 10/07/2563

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% -18.53% 866,518,916 30/06/2563
-0.21% -19.43% 361,123,962 30/06/2563
0.14% -6.45% 63,488,449 10/07/2563
-2.24% -17.48% 40,481,815 10/07/2563
-0.20% -24.78% 14,105,591 10/07/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -21.06% 279,223,611 10/07/2563
0.18% 0.14% 223,345,193 10/07/2563
2.09% 23.19% 165,014,833 10/07/2563
0.03% 0.80% 169,954,160 10/07/2563
-5.43% -16.36% 120,789,360 10/07/2563
7.03% 29.85% 263,773,596 09/07/2563
-0.22% -19.87% 655,045,685 10/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.10% 2.36% 10,313,759 07/07/2563
0.89% -5.06% 6,151,612 07/07/2563
1.71% 12.37% 30,053,861 08/07/2563
8.43% 19.88% 1,015,558,441 09/07/2563
2.59% -11.25% 9,754,873 10/07/2563
5.08% - 127,977,509 09/07/2563
1.98% -2.25% 43,468,552 09/07/2563
8.42% 44.38% 485,537,903 09/07/2563
1.46% -11.65% 17,390,744 09/07/2563
3.17% -19.69% 52,531,740 09/07/2563
3.17% -19.69% 37,691,178 09/07/2563
3.12% -20.12% 82,675,307 09/07/2563
3.12% -20.13% 37,009,370 09/07/2563
0.99% -3.92% 42,918,924 08/07/2563
0.96% -4.16% 3,652,054 08/07/2563
7.45% -9.14% - 09/07/2563
7.48% -8.99% 22,359,431 09/07/2563
7.46% -9.19% 62,145,412 09/07/2563
7.46% -9.19% 8,526,451 09/07/2563
-0.81% 0.25% 35,609,282 10/07/2563
3.37% -24.30% 90,498,129 10/07/2563
11.95% - - 09/07/2563
11.95% 59.89% 3,104,146,565 09/07/2563
0.19% 2.19% 128,333,869 30/06/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.86% -14.74% 23,549,890 10/07/2563
3.98% 1.66% 43,164,324 10/07/2563
-5.71% -16.29% 1,879,406,149 10/07/2563
-1.48% -9.83% 302,184,678 08/07/2563
-4.21% -14.60% 401,016,142 09/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.66% -29.08% 117,342,827 09/07/2563
0.00% -0.04% 1,363,011,086 31/05/2563
0.00% 0.64% 2,506,155,199 31/05/2563
-5.67% 15.14% 708,434,461 10/07/2563
-1.27% -22.45% 2,718,032,960 10/07/2563
-1.12% -22.51% 7,823,292 10/07/2563
0.00% 0.69% 977,260,973 31/05/2563
0.00% 8.74% 1,827,258,467 31/05/2563
0.00% -0.39% 2,691,501,049 29/05/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com