ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.54% -6.29% 3,653,003,804 21/03/2562
-1.35% -9.09% 435,777,058 21/03/2562
-0.62% -18.18% 173,605,338 21/03/2562
-0.28% - 515,802,558 21/03/2562
-0.28% -5.39% 438,910,321 21/03/2562
-0.45% -6.82% 86,799,899 21/03/2562
-0.01% -10.05% 109,542,139 21/03/2562
-0.25% - 209,811,433 21/03/2562
-0.45% -6.80% 93,847,855 21/03/2562
-0.67% -11.86% 58,552,895 21/03/2562
-0.49% -8.40% 160,171,994 21/03/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.03% 1,626,159,948 21/03/2562
0.09% 0.95% 443,919,460 21/03/2562
0.17% 1.23% 535,846,033 21/03/2562
0.13% 1.42% 4,448,618,747 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 0.63% 523,736,841 21/03/2562
0.17% 0.96% 1,224,699,441 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.01% 524,077,646 28/02/2562
0.23% 2.42% 814,195,781 28/02/2562
0.25% 2.26% 292,458,230 28/02/2562

กองทุนรวมผสม
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.09% -4.81% 311,664,291 21/03/2562
0.04% -9.89% 405,540,120 21/03/2562
-0.11% -11.57% 231,806,635 21/03/2562
4.73% -5.75% 28,967,317 20/03/2562
-0.73% -6.05% 288,514,729 21/03/2562
-0.02% -9.92% 40,802,574 21/03/2562
0.11% -5.83% 97,424,760 21/03/2562
0.12% 2.01% 470,882,270 21/03/2562
-0.52% - 181,632,067 21/03/2562
0.32% -8.71% 169,506,171 21/03/2562
1.40% -7.56% 52,139,314 20/03/2562
0.15% -14.23% 112,156,755 21/03/2562
0.85% -5.50% 657,087,242 20/03/2562

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% -6.96% 863,470,736 21/03/2562
-0.64% -7.32% 415,239,690 21/03/2562
-0.06% -0.28% 73,892,823 21/03/2562
-0.16% -8.04% 47,584,088 21/03/2562
-0.06% -8.00% 17,654,315 21/03/2562

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -6.62% 336,888,710 21/03/2562
0.17% 0.70% 209,593,379 21/03/2562
-0.83% -2.00% 125,306,498 21/03/2562
0.08% 0.81% 139,595,767 21/03/2562
2.43% 10.53% 106,950,194 21/03/2562
4.59% 0.59% 166,347,131 20/03/2562
-0.58% -7.04% 783,762,593 21/03/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% 1.13% 1,508,718,852 15/03/2562
5.07% -10.13% 12,651,824 19/03/2562
0.80% 1.27% 4,567,626,394 15/03/2562
0.17% -3.72% 7,426,891 19/03/2562
3.54% 0.40% 95,579,180 19/03/2562
7.77% - 286,463,753 20/03/2562
2.41% -7.32% 16,840,014 21/03/2562
4.94% - 379,738,674 20/03/2562
1.16% -8.62% 39,319,791 20/03/2562
3.94% -7.94% 338,622,335 20/03/2562
3.94% -7.94% 97,033,642 20/03/2562
3.90% -8.43% 319,237,252 20/03/2562
3.90% -8.43% 82,702,140 20/03/2562
1.46% 3.27% 81,343,424 19/03/2562
1.44% 3.01% 6,509,109 19/03/2562
1.52% -2.24% 27,413,632 20/03/2562
11.13% -1.06% 0 20/03/2562
11.14% -0.91% 24,671,042 20/03/2562
11.12% -1.12% 50,905,979 20/03/2562
11.12% -1.12% 10,031,244 20/03/2562
0.16% -4.93% 34,729,297 21/03/2562
-0.30% -9.98% 215,535,380 21/03/2562
4.97% 1.16% 3,038,940,504 20/03/2562
0.19% - 308,985,411 28/02/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.81% 9.83% 36,895,521 21/03/2562
1.08% -7.33% 50,133,814 21/03/2562
2.98% 14.90% 2,444,252,224 21/03/2562
2.21% 1.21% 361,412,833 19/03/2562
4.82% -16.66% 793,598,965 20/03/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -12.32% 122,653,740 21/03/2562
0.00% 0.92% 1,353,977,985 31/01/2562
0.00% -2.17% 2,540,424,922 31/01/2562
0.00% 2.70% 792,459,232 21/03/2562
-0.25% -7.20% 3,630,597,710 21/03/2562
-0.52% -9.59% 4,748,597 21/03/2562
0.00% 0.68% 975,670,587 31/01/2562
0.00% -1.22% 1,849,460,152 31/01/2562
0.00% 11.94% 1,845,697,088 31/01/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com