LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.52% 7.56% 191,454,506 15/08/2565
3.52% 7.53% 29,288,013 15/08/2565
3.52% 7.58% 2,580 15/08/2565
3.51% 7.88% 9,426,300 15/08/2565
3.51% 7.87% 190,951,675 15/08/2565
3.52% 7.56% 5,241,812 15/08/2565
4.77% 8.88% 213,209,501 15/08/2565
4.77% 8.85% 58,891,552 15/08/2565
4.77% 8.88% 3,305,190 15/08/2565
4.77% 8.88% 5,317,317 15/08/2565
3.01% 9.16% 141,753,030 15/08/2565
3.01% 9.14% 104,495,751 15/08/2565
3.01% 9.16% 2,385,010 15/08/2565
3.01% 9.16% 8,641,455 15/08/2565
-2.45% - 3,507,276,653 27/07/2565
4.73% 6.94% 34,624,665 15/08/2565
4.73% 6.92% 34,388,689 15/08/2565
4.73% 6.94% 9,717,577 15/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.31% 3,167,404,087 15/08/2565
0.02% 0.28% 370,347,736 15/08/2565
0.05% 0.56% 1,569,753,133 15/08/2565
0.02% - 147,515,227 15/08/2565
0.02% - 3,254,267,959 15/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% -0.42% 142,617,881 15/08/2565
-0.03% -0.27% 1,249,715 01/06/2565
0.29% -0.41% 21,968 15/08/2565
0.27% -0.28% 613,400,222 15/08/2565
0.29% -0.42% 2,674,170 15/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.65% - 39,825,005 11/08/2565
4.57% 9.56% 128,851,462 15/08/2565
-2.17% -5.39% 489,645 22/04/2565
-2.17% -5.38% 450,049 22/04/2565
1.70% 1.14% 410,062,960 15/08/2565
4.35% 2.53% 18,743,168 15/08/2565
4.35% 2.49% 9,325,261 15/08/2565
4.35% 2.53% 27,365,212 15/08/2565
3.77% -5.02% 121,372,362 15/08/2565
3.77% -5.03% 1,766,938,557 15/08/2565
3.77% -5.02% 2,995,271 15/08/2565
3.62% -4.47% 191,673,884 15/08/2565
3.62% -4.46% 3,287,823 15/08/2565
4.60% 9.71% 298,280,500 15/08/2565
3.51% 1.49% 315,492,293 15/08/2565
1.22% -6.86% 152,058,961 10/08/2565
1.22% -6.86% 81,456,697 10/08/2565
1.22% -6.86% 6,703,286 10/08/2565

กองทุนรวม SSF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.02% - 22,758 11/08/2565
5.01% - 423,274 11/08/2565
2.67% - 764,539 11/08/2565
2.67% - 1,426,782 11/08/2565
7.09% -24.73% 11,863,779 11/08/2565
7.09% -24.73% 13,709,887 11/08/2565
5.46% - 31,151 11/08/2565
5.45% - 314,136 11/08/2565
- - 385,746 15/08/2565
3.77% -5.02% 1,162,495 15/08/2565
3.77% -5.06% 2,133,989 15/08/2565
3.46% 7.05% 65,577,464 15/08/2565
3.01% 9.16% 1,123,863 15/08/2565
3.01% 9.05% 2,990,584 15/08/2565
7.74% - 10,899 11/08/2565
7.74% - 132,494 11/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.46% 7.09% 52,540,695 15/08/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.76% 9.46% 42,613,459 15/08/2565
4.76% 9.44% 64,377,683 15/08/2565
3.51% 8.35% 311,345,956 15/08/2565
3.09% 8.60% 66,728,857 15/08/2565
3.09% 8.58% 104,168,908 15/08/2565

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-12.77% -32.13% 17,289,172 11/08/2565
4.60% 10.02% 274,586,391 15/08/2565
7.33% -24.23% 134,436,945 11/08/2565
0.52% -10.71% 17,690,635 10/08/2565
0.32% -1.90% 542,454,778 15/08/2565
3.84% -4.42% 295,417,092 15/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-12.68% -32.11% 269,209,525 11/08/2565
-12.68% -32.09% 176,572,090 11/08/2565
-12.68% -32.09% 28,437,916 11/08/2565
3.21% -8.60% 382,024,486 11/08/2565
3.21% -8.61% 148,533,812 11/08/2565
3.22% - 8,786,464 11/08/2565
7.33% -27.55% 50,082,478 11/08/2565
7.34% -27.57% 152,826,911 11/08/2565
7.33% -27.55% 2,589,049 11/08/2565
7.34% -27.55% 3,737,057 11/08/2565
5.02% - 76,206,389 11/08/2565
5.02% - 44,381,146 11/08/2565
5.02% - 392,960 11/08/2565
-0.38% -31.88% 15,675,494 11/08/2565
-0.38% -31.88% 60,199,210 11/08/2565
-0.38% -31.88% 6,172,145 11/08/2565
2.28% -22.16% 696,548,688 11/08/2565
2.28% -22.22% 153,938,191 11/08/2565
2.28% -22.16% 38,024,305 11/08/2565
2.67% - 123,897,125 11/08/2565
2.67% - 90,117,124 11/08/2565
2.67% - 8,149,838 11/08/2565
1.79% -16.94% 46,450,834 10/08/2565
1.79% -16.94% 70,586,914 10/08/2565
1.79% -16.94% 7,441,068 10/08/2565
7.09% -24.74% 533,908,578 11/08/2565
7.09% -24.74% 422,051,554 11/08/2565
7.09% -24.74% 21,970,080 11/08/2565
5.46% - 30,822,176 11/08/2565
5.45% - 142,313 11/08/2565
7.09% -24.74% 9,541,260 11/08/2565
0.44% -10.75% 332,341 10/08/2565
2.68% -39.77% 224,888,273 11/08/2565
2.68% -39.77% 404,659,659 11/08/2565
2.61% -39.81% 14,582,780 11/08/2565
-2.10% -5.32% 4,888 22/04/2565
6.78% -19.82% 35,779,224 10/08/2565
6.78% -19.84% 15,224,689 10/08/2565
6.78% -19.82% 3,160,468 10/08/2565
3.76% - 178,321,494 11/08/2565
3.76% - 86,485,324 11/08/2565
3.76% - 8,453,780 11/08/2565
6.27% -2.99% 2,607,485 11/08/2565
6.27% -2.99% 44,350,859 11/08/2565
6.27% -2.98% 3,197,573 11/08/2565
7.97% -56.60% 817,389,226 11/08/2565
7.97% -56.59% 222,869,549 11/08/2565
7.97% -56.60% 48,954,085 11/08/2565
4.47% -1.67% 14,307,940 10/08/2565
4.47% -1.65% 139,694,213 10/08/2565
4.47% -1.67% 4,849,841 10/08/2565
7.07% -21.60% 15,168,184 11/08/2565
7.07% -21.60% 32,601,230 11/08/2565
7.07% -21.60% 5,794,161 11/08/2565
7.71% -25.82% 39,018,814 11/08/2565
7.71% -25.85% 7,981,562 11/08/2565
7.71% -25.82% 7,810,817 11/08/2565
4.35% -19.89% 3,942,042 10/08/2565
6.20% -30.71% 8,847,258 10/08/2565
6.20% -30.72% 147,480,403 10/08/2565
6.20% -30.71% 3,661,967 10/08/2565
12.52% -13.02% 316,513,195 11/08/2565
12.52% -13.04% 96,624,249 11/08/2565
12.52% -13.01% 11,130,305 11/08/2565
7.74% - 69,884,391 11/08/2565
7.75% - 9,018,410 11/08/2565
7.75% - 4,996,250 11/08/2565
2.28% - 471,859,084 10/08/2565
2.28% - 120,426,342 10/08/2565
2.28% - 17,886,023 10/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% -10.75% 7,002,062 10/08/2565
0.44% -10.76% 20,525,225 10/08/2565
0.44% -10.76% 5,135,945 10/08/2565
4.35% -19.89% 23,523,506 10/08/2565
4.35% -19.89% 258,237,327 10/08/2565
3.78% -5.01% 1,480,856,774 15/08/2565
3.84% -4.95% 2,017,338,097 15/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.21% -0.85% 4,581,823 15/08/2565
4.21% -0.89% 4,727,080 15/08/2565
4.21% -0.84% 2,696,223 15/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 5,953,983,532 30/06/2565
0.00% -22.36% 3,678,170,956 30/06/2565
0.00% -37.12% 4,592,211,041 30/06/2565
0.00% 13.94% 8,929,090,406 30/06/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th