LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.80% 2.31% 184,037,925 30/09/2565
-4.68% 1.35% 28,557,004 30/09/2565
-3.79% 2.34% 2,547 30/09/2565
-3.73% 2.75% 9,160,369 30/09/2565
-4.27% 2.16% 186,963,378 30/09/2565
-3.80% 2.31% 5,169,823 30/09/2565
-2.48% 3.21% 193,639,614 30/09/2565
-2.96% 2.67% 57,397,291 30/09/2565
-2.48% 3.21% 3,181,231 30/09/2565
-2.48% 3.21% 4,846,924 30/09/2565
-3.03% 4.49% 134,459,032 30/09/2565
-3.51% 3.96% 103,220,171 30/09/2565
-3.03% 4.49% 2,355,168 30/09/2565
-3.03% 4.49% 7,575,131 30/09/2565
-2.63% 3.07% 34,356,702 30/09/2565
-3.26% 2.39% 30,561,365 30/09/2565
-2.63% 3.07% 9,590,859 30/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.34% 3,482,937,816 30/09/2565
0.04% 0.30% 319,208,475 30/09/2565
0.05% 0.60% 1,675,504,984 30/09/2565
0.03% - 149,380,559 30/09/2565
0.04% - 3,429,074,692 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.33% -0.46% 163,488,601 30/09/2565
-0.33% -0.45% 482,413 30/09/2565
-0.33% -0.45% 21,912 30/09/2565
-0.26% -0.33% 598,232,517 30/09/2565
-0.33% -0.46% 2,667,396 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-13.01% - 29,592,869 29/09/2565
-3.93% 2.44% 119,207,697 30/09/2565
-1.82% -0.86% 404,309,972 30/09/2565
-3.38% 0.05% 17,141,308 30/09/2565
-3.81% -0.44% 9,360,744 30/09/2565
-3.38% 0.05% 27,398,904 30/09/2565
-4.38% 2.39% 278,815,784 30/09/2565
-3.36% -0.10% 257,839,479 30/09/2565
0.17% - 3,510,336,012 30/09/2565
-5.93% -11.92% 140,977,772 28/09/2565
-5.93% -11.92% 71,887,401 28/09/2565
-5.93% -11.92% 6,242,646 28/09/2565

กองทุนรวม SSF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.46% - 21,802 29/09/2565
-9.46% - 397,588 29/09/2565
-10.54% - 682,704 29/09/2565
-10.54% - 1,224,288 29/09/2565
-12.09% -34.67% 10,118,526 29/09/2565
-12.10% -34.67% 11,582,116 29/09/2565
-9.65% - 27,448 29/09/2565
-9.65% - 360,472 29/09/2565
0.04% - 533,221 30/09/2565
-5.51% -10.63% 1,084,840 30/09/2565
-5.51% -10.67% 1,988,235 30/09/2565
-3.99% 2.19% 66,835,702 30/09/2565
-3.03% 4.49% 1,228,888 30/09/2565
-3.54% 3.89% 3,056,740 30/09/2565
-9.55% - 9,382 29/09/2565
-9.55% - 119,258 29/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.98% 2.21% 52,017,479 30/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.66% 3.51% 41,793,162 30/09/2565
-3.06% 3.07% 62,859,363 30/09/2565
-3.65% 3.75% 304,799,506 30/09/2565
-3.00% 3.99% 63,693,028 30/09/2565
-3.45% 3.51% 102,362,196 30/09/2565

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.65% -33.31% 15,638,900 29/09/2565
-3.87% 2.94% 276,164,287 30/09/2565
-12.09% -34.28% 120,489,115 29/09/2565
-2.23% -12.89% 16,974,244 28/09/2565
-1.13% -2.47% 532,498,817 30/09/2565
-4.05% -8.75% 284,109,234 30/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.64% -33.27% 239,549,056 29/09/2565
-11.64% -33.25% 155,755,387 29/09/2565
-11.64% -33.25% 24,391,084 29/09/2565
-11.07% -22.14% 385,773,634 29/09/2565
-11.08% -22.15% 141,648,799 29/09/2565
-11.08% - 7,414,467 29/09/2565
-13.51% -40.07% 43,187,948 29/09/2565
-13.51% -40.07% 124,051,564 29/09/2565
-13.51% -40.07% 3,333,016 29/09/2565
-13.51% -40.07% 2,982,961 29/09/2565
-9.46% - 53,459,258 29/09/2565
-9.46% - 52,010,740 29/09/2565
-9.46% - 115,675 29/09/2565
-13.29% -37.58% 13,496,133 29/09/2565
-13.29% -37.58% 50,620,502 29/09/2565
-13.29% -37.58% 5,313,277 29/09/2565
-13.96% -35.77% 538,789,752 29/09/2565
-13.96% -35.82% 121,015,745 29/09/2565
-13.96% -35.77% 29,280,736 29/09/2565
-10.54% - 103,460,420 29/09/2565
-10.54% - 69,893,332 29/09/2565
-10.54% - 6,773,299 29/09/2565
-8.42% -23.18% 41,148,914 28/09/2565
-8.42% -23.18% 62,492,732 28/09/2565
-8.42% -23.18% 6,588,106 28/09/2565
-12.09% -34.67% 461,492,958 29/09/2565
-12.10% -34.67% 339,657,054 29/09/2565
-12.10% -34.67% 17,968,999 29/09/2565
-9.65% - 40,617,256 29/09/2565
-9.65% - 232,427 29/09/2565
-12.10% -34.67% 8,126,993 29/09/2565
-2.16% -12.81% 8,181,131 28/09/2565
-2.16% -12.81% 19,048,415 28/09/2565
-2.16% -12.81% 285,934 28/09/2565
-2.16% -12.81% 4,985,583 28/09/2565
-11.09% -47.96% 191,177,737 29/09/2565
-11.09% -47.96% 337,232,578 29/09/2565
-11.09% -47.99% 13,190,059 29/09/2565
-2.17% -5.39% 489,645 22/04/2565
-2.17% -5.38% 450,049 22/04/2565
-2.10% -5.32% 4,888 22/04/2565
-12.54% -27.18% 29,755,321 28/09/2565
-12.54% -27.19% 12,660,002 28/09/2565
-12.54% -27.18% 2,594,624 28/09/2565
-7.79% -43.61% 152,161,752 29/09/2565
-7.79% -44.47% 71,057,537 29/09/2565
-7.79% -43.59% 7,343,621 29/09/2565
-4.67% -15.24% 2,448,964 29/09/2565
-4.67% -15.24% 41,520,007 29/09/2565
-4.67% -15.23% 2,930,105 29/09/2565
-10.58% -61.90% 653,537,024 29/09/2565
-10.58% -61.89% 176,479,277 29/09/2565
-10.58% -61.90% 37,673,788 29/09/2565
-6.29% -11.42% 13,670,253 28/09/2565
-6.29% -12.23% 131,955,625 28/09/2565
-6.29% -11.42% 5,692,390 28/09/2565
-10.43% -30.77% 12,836,026 29/09/2565
-10.43% -30.77% 27,293,210 29/09/2565
-10.43% -30.77% 3,922,715 29/09/2565
-13.80% -34.58% 32,097,852 29/09/2565
-13.80% -34.61% 6,716,945 29/09/2565
-13.80% -34.59% 6,244,556 29/09/2565
-15.19% -31.24% 3,046,701 28/09/2565
-10.88% -37.99% 7,511,450 28/09/2565
-10.88% -37.99% 123,859,682 28/09/2565
-10.87% -37.99% 2,960,024 28/09/2565
-13.80% -28.24% 255,583,806 29/09/2565
-13.79% -28.25% 80,527,092 29/09/2565
-13.79% -28.23% 9,757,929 29/09/2565
-9.55% - 58,806,681 29/09/2565
-9.55% - 7,222,168 29/09/2565
-9.55% - 4,052,126 29/09/2565
-10.13% - 431,456,514 28/09/2565
-10.13% - 109,912,656 28/09/2565
-10.13% - 14,237,691 28/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-15.19% -31.24% 18,883,105 28/09/2565
-15.19% -31.22% 204,779,935 28/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.40% -5.86% 3,451,691 30/09/2565
-2.40% -5.90% 4,446,194 30/09/2565
-2.40% -5.85% 2,658,738 30/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 5,953,983,532 30/06/2565
0.00% -22.36% 3,678,170,956 30/06/2565
-5.85% -10.93% 1,387,718,347 30/09/2565
-5.51% -10.63% 111,815,093 30/09/2565
-5.51% -10.64% 1,567,168,093 30/09/2565
-5.51% -10.63% 2,704,105 30/09/2565
-5.64% -10.22% 179,080,841 30/09/2565
-3.57% -8.25% 2,439,905 30/09/2565
-6.25% -11.13% 1,879,885,601 30/09/2565
0.00% -37.12% 4,592,211,041 30/06/2565
0.00% 13.94% 8,929,090,406 30/06/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th