LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.61% 2.68% 185,561,354 28/09/2565
-3.50% 1.72% 28,792,225 28/09/2565
-2.60% 2.71% 2,568 28/09/2565
-2.56% 3.12% 9,235,694 28/09/2565
-3.10% 2.54% 188,301,489 28/09/2565
-2.61% 2.68% 5,212,633 28/09/2565
-2.03% 3.02% 215,046,404 28/09/2565
-2.52% 2.49% 57,787,578 28/09/2565
-2.03% 3.02% 3,202,988 28/09/2565
-2.03% 3.02% 4,879,972 28/09/2565
-1.86% 5.43% 139,339,652 28/09/2565
-2.36% 4.89% 104,236,633 28/09/2565
-1.86% 5.43% 2,378,403 28/09/2565
-1.86% 5.43% 7,649,866 28/09/2565
-2.18% 3.12% 34,592,425 28/09/2565
-2.81% 2.44% 30,771,048 28/09/2565
-2.18% 3.12% 9,656,662 28/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.34% 3,384,297,096 28/09/2565
0.04% 0.30% 319,200,794 28/09/2565
0.06% 0.60% 1,743,639,316 28/09/2565
0.03% - 149,576,622 28/09/2565
0.04% - 3,428,972,584 28/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -0.52% 163,343,274 28/09/2565
-0.34% -0.51% 481,953 28/09/2565
-0.34% -0.51% 21,892 28/09/2565
-0.26% -0.36% 597,716,641 28/09/2565
-0.34% -0.52% 2,664,973 28/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-16.52% - 29,344,613 27/09/2565
-3.05% 2.79% 120,066,525 28/09/2565
-1.33% -0.64% 405,478,739 28/09/2565
-2.43% 0.61% 20,629,656 28/09/2565
-2.87% 0.12% 9,477,925 28/09/2565
-2.43% 0.61% 27,744,347 28/09/2565
-3.51% 2.64% 280,714,960 28/09/2565
-2.16% 0.47% 261,905,780 28/09/2565
-0.09% - 3,504,254,571 31/08/2565
-4.15% -10.66% 141,299,713 26/09/2565
-4.16% -10.66% 72,056,844 26/09/2565
-4.15% -10.66% 6,257,345 26/09/2565

กองทุนรวม SSF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.92% - 21,766 27/09/2565
-9.92% - 391,728 27/09/2565
-10.72% - 696,609 27/09/2565
-10.72% - 1,253,614 27/09/2565
-12.32% -35.60% 10,287,701 27/09/2565
-12.32% -35.61% 11,766,383 27/09/2565
-10.04% - 27,421 27/09/2565
-10.04% - 360,111 27/09/2565
0.04% - 528,109 28/09/2565
-5.22% -9.35% 1,081,669 28/09/2565
-5.22% -9.39% 1,980,747 28/09/2565
-2.72% 2.34% 67,316,983 28/09/2565
-1.86% 5.43% 1,234,578 28/09/2565
-2.38% 4.83% 3,030,442 28/09/2565
-9.69% - 9,340 27/09/2565
-9.69% - 118,703 27/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.71% 2.36% 52,485,239 28/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.21% 3.28% 42,079,405 28/09/2565
-2.61% 2.84% 63,290,455 28/09/2565
-2.35% 3.91% 307,554,184 28/09/2565
-1.84% 4.92% 64,317,783 28/09/2565
-2.29% 4.43% 103,420,672 28/09/2565

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.51% -31.48% 16,088,273 27/09/2565
-3.00% 3.29% 277,398,034 28/09/2565
-12.32% -35.22% 122,551,693 27/09/2565
-1.73% -12.57% 16,927,536 26/09/2565
-1.23% -2.58% 531,531,920 28/09/2565
-3.93% -7.30% 283,944,746 28/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.51% -31.46% 246,262,838 27/09/2565
-8.51% -31.44% 160,319,208 27/09/2565
-8.51% -31.44% 25,091,473 27/09/2565
-13.91% -27.05% 382,467,228 27/09/2565
-13.91% -27.06% 140,647,749 27/09/2565
-13.91% - 7,359,767 27/09/2565
-14.07% -42.17% 42,882,949 27/09/2565
-14.07% -42.17% 124,007,758 27/09/2565
-14.07% -42.17% 3,331,361 27/09/2565
-14.07% -42.17% 2,981,480 27/09/2565
-9.92% - 53,379,922 27/09/2565
-9.92% - 50,984,811 27/09/2565
-9.92% - 114,983 27/09/2565
-9.37% -37.32% 13,821,236 27/09/2565
-9.37% -37.32% 51,839,878 27/09/2565
-9.37% -37.32% 5,441,267 27/09/2565
-14.58% -37.66% 546,574,539 27/09/2565
-14.58% -37.70% 122,968,581 27/09/2565
-14.58% -37.66% 29,701,370 27/09/2565
-10.72% - 105,938,677 27/09/2565
-10.72% - 71,567,534 27/09/2565
-10.72% - 6,935,545 27/09/2565
-8.38% -23.20% 40,766,575 26/09/2565
-8.38% -23.19% 61,912,075 26/09/2565
-8.38% -23.19% 6,526,390 26/09/2565
-12.32% -35.61% 468,768,613 27/09/2565
-12.32% -35.61% 346,035,408 27/09/2565
-12.32% -35.61% 18,278,307 27/09/2565
-10.04% - 39,112,901 27/09/2565
-10.04% - 229,231 27/09/2565
-12.32% -35.61% 8,266,887 27/09/2565
-1.70% -12.85% 8,155,007 26/09/2565
-1.70% -12.85% 18,986,589 26/09/2565
-1.70% -12.85% 285,021 26/09/2565
-1.70% -12.85% 4,969,663 26/09/2565
-12.11% -48.37% 189,303,014 27/09/2565
-12.11% -48.37% 334,235,131 27/09/2565
-12.11% -48.41% 12,809,975 27/09/2565
-2.17% -5.39% 489,645 22/04/2565
-2.17% -5.38% 450,049 22/04/2565
-2.10% -5.32% 4,888 22/04/2565
-10.01% -26.90% 29,361,258 26/09/2565
-10.01% -26.92% 12,491,272 26/09/2565
-10.01% -26.90% 2,560,145 26/09/2565
-10.32% - 147,621,416 27/09/2565
-10.33% - 69,077,693 27/09/2565
-10.32% - 6,902,677 27/09/2565
-2.99% -14.53% 2,472,259 27/09/2565
-2.99% -14.54% 41,914,960 27/09/2565
-2.99% -14.53% 2,957,977 27/09/2565
-12.61% -64.56% 659,840,262 27/09/2565
-12.61% -64.55% 178,345,909 27/09/2565
-12.61% -64.56% 38,050,283 27/09/2565
-4.29% -8.24% 13,700,123 26/09/2565
-4.29% -9.07% 132,243,954 26/09/2565
-4.29% -8.24% 4,518,068 26/09/2565
-8.96% -30.80% 12,906,590 27/09/2565
-8.96% -30.80% 27,783,364 27/09/2565
-8.96% -30.80% 3,944,280 27/09/2565
-12.74% -34.31% 32,913,311 27/09/2565
-12.74% -34.34% 6,882,090 27/09/2565
-12.74% -34.31% 6,401,746 27/09/2565
-10.90% -28.73% 3,087,359 26/09/2565
-11.27% -40.66% 7,374,676 26/09/2565
-11.27% -40.66% 121,602,392 26/09/2565
-11.27% -40.66% 2,906,126 26/09/2565
-14.98% -30.49% 260,367,429 27/09/2565
-14.98% -30.50% 82,053,271 27/09/2565
-14.98% -30.49% 9,997,750 27/09/2565
-9.69% - 58,771,554 27/09/2565
-9.69% - 7,189,776 27/09/2565
-9.69% - 4,037,783 27/09/2565
-3.19% - 439,192,401 26/09/2565
-3.19% - 111,278,136 26/09/2565
-3.19% - 15,255,540 26/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.90% -28.73% 19,016,744 26/09/2565
-10.90% -28.72% 206,293,414 26/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.78% -8.74% 4,881,463 28/09/2565
-6.78% -8.78% 4,295,008 28/09/2565
-6.78% -8.74% 2,567,636 28/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 5,953,983,532 30/06/2565
0.00% -22.36% 3,678,170,956 30/06/2565
-5.65% -9.52% 1,386,739,296 28/09/2565
-5.22% -9.35% 111,488,193 28/09/2565
-5.22% -9.35% 1,571,432,300 28/09/2565
-5.22% -9.35% 2,695,699 28/09/2565
-5.26% -8.77% 179,138,260 28/09/2565
-3.18% -6.77% 2,434,998 28/09/2565
-6.09% -9.69% 1,879,313,928 28/09/2565
0.00% -37.12% 4,592,211,041 30/06/2565
0.00% 13.94% 8,929,090,406 30/06/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th