LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 158 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.75% 6.65% 190,661,606 10/08/2565
1.75% 6.62% 29,164,510 10/08/2565
1.75% 6.67% 2,569 10/08/2565
1.74% 6.98% 9,387,105 10/08/2565
1.74% 6.97% 189,959,662 10/08/2565
1.75% 6.65% 5,219,924 10/08/2565
2.23% 5.89% 200,660,535 10/08/2565
2.23% 5.86% 59,612,268 10/08/2565
2.23% 5.89% 3,289,585 10/08/2565
2.23% 5.89% 5,287,112 10/08/2565
1.80% 7.31% 135,587,110 10/08/2565
1.80% 7.29% 104,122,723 10/08/2565
1.80% 7.31% 2,376,606 10/08/2565
1.80% 7.31% 8,611,004 10/08/2565
-2.45% - 3,507,276,653 27/07/2565
2.22% 5.29% 34,461,952 10/08/2565
2.22% 5.27% 34,227,123 10/08/2565
2.22% 5.29% 9,671,911 10/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.31% 3,162,922,514 10/08/2565
0.02% 0.28% 370,328,374 10/08/2565
0.07% 0.55% 1,555,882,955 10/08/2565
0.02% - 147,506,723 10/08/2565
0.03% - 3,254,096,904 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -0.52% 142,515,628 10/08/2565
-0.03% -0.27% 1,249,715 01/06/2565
0.19% -0.51% 21,952 10/08/2565
0.19% -0.37% 612,927,323 10/08/2565
0.19% -0.52% 2,672,312 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.52% - 38,135,382 09/08/2565
2.31% 6.06% 128,174,516 10/08/2565
-2.17% -5.39% 489,645 22/04/2565
-2.17% -5.38% 450,049 22/04/2565
1.36% 0.35% 410,113,494 10/08/2565
1.18% -2.22% 18,723,539 10/08/2565
1.18% -2.25% 9,315,620 10/08/2565
1.18% -2.22% 27,336,444 10/08/2565
2.44% -6.25% 120,636,830 10/08/2565
2.44% -6.26% 1,753,887,133 10/08/2565
2.44% -6.25% 2,949,032 10/08/2565
2.12% -4.65% 190,585,723 10/08/2565
2.12% -4.65% 2,955,038 10/08/2565
2.33% 7.38% 296,692,619 10/08/2565
1.46% 0.03% 313,907,478 10/08/2565
1.19% -7.40% 151,293,268 08/08/2565
1.19% -7.40% 81,046,521 08/08/2565
1.19% -7.40% 6,669,531 08/08/2565

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.54% - 19,429 09/08/2565
3.54% - 414,953 09/08/2565
4.24% - 758,162 09/08/2565
4.24% - 1,410,781 09/08/2565
7.49% -24.23% 11,520,437 09/08/2565
7.49% -24.23% 13,308,670 09/08/2565
4.02% - 30,557 09/08/2565
4.02% - 308,148 09/08/2565
2.44% -6.25% 1,154,252 10/08/2565
2.44% -6.29% 2,116,862 10/08/2565
1.44% 3.93% 65,171,434 10/08/2565
1.80% 7.31% 1,118,902 10/08/2565
1.80% 7.21% 2,965,045 10/08/2565
5.41% - 10,565 09/08/2565
5.41% - 128,430 09/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.44% 3.96% 52,277,454 10/08/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% 6.23% 42,214,369 10/08/2565
2.22% 6.22% 63,934,864 10/08/2565
1.46% 5.17% 310,404,924 10/08/2565
1.86% 6.77% 66,663,135 10/08/2565
1.86% 6.76% 103,804,783 10/08/2565

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.77% -28.09% 17,317,707 09/08/2565
2.32% 6.75% 273,102,694 10/08/2565
7.74% -23.71% 130,553,198 09/08/2565
0.35% -10.83% 17,685,399 08/08/2565
0.19% -2.04% 547,306,867 10/08/2565
2.27% -4.56% 293,785,877 10/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.72% -28.08% 269,262,127 09/08/2565
-10.72% -28.06% 176,589,549 09/08/2565
-10.72% -28.06% 28,440,903 09/08/2565
0.51% -11.81% 371,712,488 09/08/2565
0.51% -11.81% 144,536,155 09/08/2565
0.52% - 8,538,013 09/08/2565
5.64% -29.45% 49,045,327 09/08/2565
5.64% -29.46% 149,942,893 09/08/2565
5.64% -29.44% 2,513,761 09/08/2565
5.64% -29.45% 3,659,595 09/08/2565
3.54% - 76,574,130 09/08/2565
3.54% - 45,342,638 09/08/2565
3.54% - 383,647 09/08/2565
-0.18% -31.17% 15,385,773 09/08/2565
-0.18% -31.17% 59,390,454 09/08/2565
-0.18% -31.17% 6,057,572 09/08/2565
1.85% -22.51% 680,422,589 09/08/2565
1.85% -22.57% 150,320,066 09/08/2565
1.85% -22.51% 37,172,991 09/08/2565
4.24% - 122,944,734 09/08/2565
4.24% - 89,424,399 09/08/2565
4.24% - 8,087,191 09/08/2565
4.39% -16.87% 46,159,413 08/08/2565
4.39% -16.86% 70,144,069 08/08/2565
4.39% -16.86% 7,394,384 08/08/2565
7.49% -24.23% 520,548,309 09/08/2565
7.49% -24.23% 411,457,147 09/08/2565
7.49% -24.23% 21,311,554 09/08/2565
4.03% - 30,234,587 09/08/2565
4.02% - 139,600 09/08/2565
7.49% -24.23% 9,265,534 09/08/2565
0.27% -10.78% 332,228 08/08/2565
4.26% -38.88% 223,688,232 09/08/2565
4.26% -38.87% 403,031,338 09/08/2565
4.19% -38.92% 14,523,551 09/08/2565
-2.10% -5.32% 4,888 22/04/2565
9.46% -20.18% 34,778,172 08/08/2565
9.46% -20.21% 14,806,758 08/08/2565
9.46% -20.18% 3,063,637 08/08/2565
5.42% - 173,332,704 09/08/2565
5.42% - 84,079,060 09/08/2565
5.41% - 8,217,610 09/08/2565
5.24% -4.46% 2,594,329 09/08/2565
5.24% -4.47% 43,932,050 09/08/2565
5.24% -4.45% 3,167,980 09/08/2565
6.58% -57.39% 797,805,083 09/08/2565
6.58% -57.39% 217,774,679 09/08/2565
6.58% -57.39% 47,782,288 09/08/2565
5.32% -1.24% 14,332,910 08/08/2565
5.32% -1.23% 139,937,997 08/08/2565
5.32% -1.24% 4,857,806 08/08/2565
5.90% -22.40% 14,893,464 09/08/2565
5.90% -22.40% 32,017,478 09/08/2565
5.90% -22.40% 5,686,760 09/08/2565
6.30% -25.87% 37,724,302 09/08/2565
6.30% -25.91% 7,719,088 09/08/2565
6.30% -25.88% 7,558,370 09/08/2565
4.39% -21.01% 3,877,962 08/08/2565
11.74% -30.17% 8,759,669 08/08/2565
11.74% -30.18% 146,034,011 08/08/2565
11.74% -30.18% 3,785,249 08/08/2565
13.41% -13.76% 305,449,254 09/08/2565
13.41% -13.78% 101,103,857 09/08/2565
13.41% -13.75% 10,800,937 09/08/2565
5.41% - 67,925,160 09/08/2565
5.41% - 8,741,832 09/08/2565
5.41% - 4,843,024 09/08/2565
1.50% - 472,941,878 08/08/2565
1.50% - 122,422,633 08/08/2565
1.50% - 17,924,589 08/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% -10.79% 6,999,665 08/08/2565
0.27% -10.79% 20,518,200 08/08/2565
0.27% -10.79% 5,134,187 08/08/2565
4.39% -21.01% 23,144,096 08/08/2565
4.39% -21.01% 254,370,252 08/08/2565
2.16% -5.15% 1,472,020,261 10/08/2565
2.18% -5.14% 2,007,579,693 10/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -0.47% 4,603,952 10/08/2565
1.27% -0.51% 4,750,582 10/08/2565
1.27% -0.46% 3,411,467 10/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 5,682,545,677 31/03/2565
0.00% -22.36% 3,580,976,062 31/03/2565
0.00% -37.12% 4,596,190,091 31/03/2565
0.00% 13.94% 8,992,824,633 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th