KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 183 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.02% - 147,039,577 13/02/2555
-2.73% 5.79% 171,293,683 22/06/2564
2.81% 22.29% 389,212,491 22/06/2564
4.11% 59.74% 1,022,039,532 22/06/2564
4.11% 59.72% 418,137,568 22/06/2564
2.53% 28.19% 3,812,318,956 22/06/2564
4.17% 27.21% 231,123,192 22/06/2564
-0.03% 21.78% 485,835,441 22/06/2564
2.55% 41.32% 57,893,256 22/06/2564
4.18% 62.10% 155,963,265 22/06/2564
8.05% - 68,557,216 03/12/2557
1.25% 20.38% 2,861,400,811 22/06/2564
2.69% 9.69% 2,146,709,651 22/06/2564
2.13% 16.27% 1,579,888,785 22/06/2564
8.98% - 310,697,512 20/04/2554
2.83% - 57,350,167 07/02/2555

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.45% 42,843,635,332 22/06/2564
0.01% 0.15% 25,107,479,625 22/06/2564
0.09% 1.02% 14,243,571,699 22/06/2564
0.10% 0.92% 46,537,113,616 22/06/2564
0.01% 0.20% 2,437,987,050 22/06/2564
0.02% 0.43% 1,053,266,066 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 1.70% 9,062,217,237 22/06/2564
0.49% 1.86% 3,444,393,584 22/06/2564
0.49% 1.86% 453,168,750 22/06/2564
0.51% 2.03% 307,238 22/06/2564
1.15% 4.79% 72,162,834 22/06/2564
0.26% 2.90% 1,396,878,578 22/06/2564
0.32% 2.25% 8,867,609,682 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% 7.57% 187,383,581 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.14% 37,913,762 22/06/2564
-0.02% 0.21% 75,307,744 22/06/2564
0.02% 0.20% 19,047,044 22/06/2564
-0.02% 0.25% 82,677,405 22/06/2564
-0.02% 0.23% 76,502,717 22/06/2564
0.05% 0.23% 172,802,106 22/06/2564
0.00% 0.21% 31,818,768 22/06/2564
-0.01% 0.32% 32,047,216 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.86% 5.20% 665,645,838 22/06/2564
0.86% 5.20% 409,793,073 22/06/2564
0.84% 3.81% 1,043,192,945 18/06/2564
0.97% 0.22% 150,370,628 22/06/2564
1.41% 18.44% 30,906,253 21/06/2564
3.11% 45.28% 652,781,450 22/06/2564
1.29% 5.13% 1,532,642,912 18/06/2564
0.09% 6.62% 239,828,732 21/06/2564
1.44% 11.22% 119,695,050 21/06/2564
2.51% 24.77% 556,671,799 21/06/2564
3.93% 31.43% 504,455,770 21/06/2564
3.93% 31.46% 274,317,922 21/06/2564
2.56% 22.75% 224,784,737 21/06/2564
1.42% 9.64% 44,667,181 21/06/2564
0.05% 20.14% 239,503,351 11/06/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
1.24% 7.11% 3,575,069,522 22/06/2564
0.86% 3.04% 1,026,172,323 22/06/2564
TOF
2.00% 15.74% 698,369,368 22/06/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.47% 8.06% 132,926,506 22/06/2564
4.24% 25.33% 138,915,399 22/06/2564
0.03% -0.16% 3,674,397,173 23/02/2564
2.22% 15.55% 12,459,623 21/06/2564
2.52% 22.07% 64,115,074 21/06/2564
4.34% -1.49% 31,044,531 22/06/2564
1.42% 8.70% 8,036,366 21/06/2564
0.84% 4.52% 9,838,467 21/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.48% 9.12% 301,887,345 22/06/2564
4.24% 26.36% 415,789,744 22/06/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.65% 9.37% 1,603,414,763 22/06/2564
2.75% 18.85% 165,612,029 22/06/2564
2.55% 27.37% 977,081,352 22/06/2564
1.41% 10.20% 5,641,953,723 22/06/2564
1.91% 14.09% 4,679,481,417 22/06/2564
1.17% 19.71% 533,341,378 22/06/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.73% 18.32% 417,868,873 22/06/2564
0.73% 4.71% 1,041,816,363 22/06/2564
1.10% - 730,862,008 21/06/2564
0.33% 1.30% 122,029,141 21/06/2564
-2.73% 5.36% 34,679,863 22/06/2564
-0.18% 34.33% 778,905,200 21/06/2564
2.56% 27.60% 459,919,607 22/06/2564
4.17% 25.58% 93,003,701 22/06/2564
-4.82% 0.48% 354,764,603 22/06/2564
3.03% 19.21% 480,837,571 21/06/2564
-0.04% 21.32% 929,585,701 22/06/2564
2.20% - 10,004,198 21/06/2564
2.55% - 24,462,622 21/06/2564
4.22% -2.14% 345,112,022 22/06/2564
5.39% 26.91% 228,870,438 21/06/2564
1.13% 19.43% 723,171,691 22/06/2564
2.66% 9.26% 705,505,669 22/06/2564
1.39% - 9,232,422 21/06/2564
0.84% - 13,489,905 21/06/2564
0.74% 20.74% 63,493,539 21/06/2564
1.64% 12.25% 2,123,719,957 22/06/2564
0.43% 2.21% 1,979,915,087 22/06/2564
0.22% 0.20% 3,611,429,046 22/06/2564
0.01% 0.14% 1,020,434,247 22/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
61 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.90% 49.38% 863,088,684 21/06/2564
1.08% 7.34% 764,638,147 18/06/2564
-3.83% 44.03% 17,280,493 21/06/2564
2.47% 21.16% 405,534,555 21/06/2564
1.13% 29.19% 20,782,402,410 21/06/2564
1.42% - 5,841,570,319 21/06/2564
0.32% 1.90% 347,231,883 21/06/2564
-0.14% 35.35% 7,051,357,348 21/06/2564
- - 3,614,167,532 21/06/2564
0.65% - 2,566,405,745 21/06/2564
0.64% 13.00% 552,384,314 21/06/2564
4.52% 29.90% 1,485,100,387 18/06/2564
1.63% 38.88% 286,360,416 21/06/2564
2.70% 62.44% 1,734,369,483 21/06/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
0.08% - 3,373,894,976 01/02/2564
0.05% - 1,086,143,904 01/02/2564
0.09% 0.08% 1,950,979,388 08/02/2564
0.30% 0.47% 4,175,076,812 08/03/2564
0.32% 37.30% 1,238,826,447 21/06/2564
0.83% 6.36% 2,246,824,254 21/06/2564
0.98% 6.51% 827,576,448 21/06/2564
0.16% - 3,344,468,734 18/06/2564
0.16% - 3,195,496,235 18/06/2564
0.32% 0.69% 3,087,591,531 18/06/2564
0.31% 0.83% 3,083,930,561 18/06/2564
0.54% 11.42% 396,133,179 21/06/2564
1.63% 17.72% 47,518,170 21/06/2564
3.77% 20.18% 894,023,888 21/06/2564
3.24% - 1,640,820,719 21/06/2564
3.24% 25.25% 455,307,852 21/06/2564
1.94% 59.40% 452,102,124 21/06/2564
1.94% 59.56% 129,108,894 21/06/2564
3.23% 32.39% 289,899,041 21/06/2564
3.23% 32.75% 23,412,271 21/06/2564
-0.68% 23.68% 46,879,575 22/06/2564
0.32% - 66,811,896 21/06/2564
1.60% 19.88% 1,100,350,120 18/06/2564
0.72% 4.37% 563,406,476 18/06/2564
2.39% 36.17% 681,822,941 18/06/2564
-9.33% 49.73% 138,527,719 21/06/2564
-10.40% 23.54% 489,895,576 21/06/2564
-0.41% 1.07% 2,029,856,323 01/06/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
-0.69% - 1,695,855,877 21/06/2564
-1.04% - 1,340,258,966 21/06/2564
5.78% 31.86% 1,566,430,246 21/06/2564
1.12% 2.49% 196,329,774 21/06/2564
1.99% 23.31% 1,274,723,218 21/06/2564
7.44% 61.34% 6,163,620,392 21/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% 17.31% 586,986,332 21/06/2564
2.22% 17.22% 12,569,933 21/06/2564
2.51% 24.68% 33,781,520 21/06/2564
4.34% -1.76% 3,457,617,678 22/06/2564
4.34% -1.75% 3,337,513,973 22/06/2564
5.36% 27.57% 886,508,647 21/06/2564
1.42% 9.65% 891,274,086 21/06/2564
0.84% 5.02% 1,922,985,979 21/06/2564
0.84% 5.01% 83,934,669 21/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.85% 0.23% 424,009,699 22/06/2564
6.27% 78.57% 218,825,849 21/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.85% 37.37% 247,437,675 22/06/2564
0.00% 24.53% 10,110,217,912 30/04/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-0.03% 26.41% 65,987,010 22/06/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,876,313,580 30/04/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,138,397 30/04/2564
ENY
3.94% 9.97% 71,548,685 22/06/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-4.52% 2.97% 548,293,985 22/06/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 86,723,244 30/04/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,690,714,953 31/01/2564
0.00% -0.06% 385,119,728 30/04/2564
0.00% 0.00% 12,962,082,141 30/04/2564
0.00% 76.84% 2,136,543,442 30/04/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th