KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 180 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 17.33% 180,311,784 06/05/2564
3.45% 31.06% 424,957,272 06/05/2564
4.75% 61.63% 1,110,380,730 06/05/2564
-0.60% 53.37% 388,145,617 06/05/2564
1.40% 40.63% 3,670,867,809 06/05/2564
-0.59% 33.42% 213,185,340 06/05/2564
1.46% 31.04% 487,359,374 06/05/2564
1.34% 66.51% 57,414,093 06/05/2564
3.70% 88.54% 170,441,769 06/05/2564
-7.07% 15.34% 2,797,830,981 06/05/2564
-1.37% 12.50% 2,079,746,575 06/05/2564
-0.28% 21.34% 1,561,976,460 06/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 0.44% 42,978,808,813 06/05/2564
0.01% 0.19% 24,398,904,640 06/05/2564
0.12% 0.95% 12,309,326,538 06/05/2564
0.12% 0.84% 44,293,287,451 06/05/2564
0.01% 0.20% 2,517,260,865 06/05/2564
0.03% 0.50% 1,033,294,285 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.41% 1.43% 8,726,493,692 06/05/2564
0.53% 1.40% 3,389,923,546 06/05/2564
0.53% 1.40% 445,863,828 06/05/2564
0.54% 1.57% 305,797 06/05/2564
-0.57% 0.90% 71,188,823 06/05/2564
0.26% 2.37% 1,390,678,121 06/05/2564
0.36% 1.83% 8,665,878,264 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 3.10% 128,454,972 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.20% 37,927,177 06/05/2564
0.08% 0.24% 75,332,446 06/05/2564
-0.01% 0.28% 27,371,729 06/05/2564
0.07% 0.27% 82,704,557 06/05/2564
0.05% 0.25% 76,523,931 06/05/2564
-0.02% 0.35% 209,190,319 06/05/2564
0.02% 0.27% 31,818,702 06/05/2564
-0.02% 0.38% 51,732,187 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 5.63% 760,380,951 06/05/2564
0.24% 5.62% 429,566,153 06/05/2564
-0.54% 6.27% 1,021,882,683 30/04/2564
-0.76% -0.21% 153,417,912 06/05/2564
2.28% 23.46% 37,181,096 05/05/2564
3.16% 65.65% 626,836,691 06/05/2564
0.48% 8.00% 1,508,229,890 30/04/2564
0.43% 9.89% 239,178,883 05/05/2564
-0.31% 9.93% 118,443,090 05/05/2564
0.68% 29.83% 567,285,193 05/05/2564
5.03% 31.62% 533,470,289 30/04/2564
5.02% 31.66% 259,239,659 30/04/2564
-0.79% 25.56% 203,495,725 05/05/2564
0.52% 10.60% 29,758,156 05/05/2564
1.15% 27.44% 358,549,851 06/05/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
0.04% 8.62% 3,762,366,177 06/05/2564
0.28% 3.13% 1,069,528,896 06/05/2564
TOF
-4.63% 15.58% 697,202,575 06/05/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 8.00% 129,173,671 06/05/2564
-0.62% 21.89% 128,728,316 06/05/2564
0.03% -0.16% 3,674,397,173 23/02/2564
1.34% 13.52% 11,345,666 05/05/2564
1.68% 19.70% 59,845,810 05/05/2564
-1.44% -4.39% 28,909,744 06/05/2564
1.04% 7.37% 7,431,138 05/05/2564
0.72% 3.65% 9,777,502 05/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 12.53% 301,867,502 06/05/2564
-0.62% 32.23% 404,308,621 06/05/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.39% 12.16% 1,595,184,104 06/05/2564
4.00% 27.39% 164,629,315 06/05/2564
1.37% 39.72% 974,820,073 06/05/2564
-0.22% 13.66% 5,680,102,317 06/05/2564
-3.45% 15.42% 4,694,995,323 06/05/2564
1.21% 25.20% 533,988,491 06/05/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.79% 26.81% 350,387,206 06/05/2564
0.27% 5.47% 1,037,972,364 06/05/2564
7.59% - 691,611,783 30/04/2564
0.21% 1.89% 117,306,994 05/05/2564
0.29% 16.56% 34,897,590 06/05/2564
1.47% 51.48% 776,486,328 05/05/2564
1.34% 39.97% 465,119,657 06/05/2564
-0.64% 31.62% 89,175,286 06/05/2564
3.82% 2.75% 356,646,932 06/05/2564
2.71% 20.13% 450,276,997 05/05/2564
1.50% 30.56% 955,805,364 06/05/2564
1.29% - 9,308,407 05/05/2564
1.61% - 20,423,061 05/05/2564
-1.43% -0.09% 339,349,883 06/05/2564
5.01% 30.15% 210,184,170 05/05/2564
1.18% 24.90% 733,617,732 06/05/2564
-1.40% 12.00% 691,275,315 06/05/2564
0.96% - 8,310,470 05/05/2564
0.66% - 12,387,919 05/05/2564
3.21% 26.12% 61,186,057 05/05/2564
-0.19% 15.79% 2,131,270,630 06/05/2564
0.46% 1.45% 1,954,380,693 06/05/2564
0.18% 0.16% 3,648,624,152 06/05/2564
0.01% 0.15% 1,016,123,995 06/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.84% 57.72% 884,159,233 05/05/2564
2.08% 8.12% 763,042,204 30/04/2564
4.28% 55.79% 10,227,973 05/05/2564
-0.79% 31.40% 475,860,019 05/05/2564
7.68% 25.87% 20,331,409,745 30/04/2564
-1.82% - 5,752,410,105 05/05/2564
0.16% 2.52% 385,491,065 05/05/2564
-1.64% 52.89% 6,708,951,841 05/05/2564
3.85% - 1,947,820,742 05/05/2564
1.26% 17.99% 522,529,452 05/05/2564
1.87% 36.72% 1,633,257,237 29/04/2564
3.46% 29.49% 209,507,208 05/05/2564
0.32% 76.17% 1,438,824,164 05/05/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
0.08% - 3,373,894,976 01/02/2564
0.05% - 1,086,143,904 01/02/2564
0.09% 0.08% 1,950,979,388 08/02/2564
0.30% 0.47% 4,175,076,812 08/03/2564
3.72% 48.73% 1,210,321,943 05/05/2564
0.28% 9.16% 2,691,080,505 05/05/2564
0.28% 9.15% 891,751,294 05/05/2564
0.19% - 3,336,334,006 30/04/2564
0.19% - 3,187,763,784 30/04/2564
0.45% 0.14% 3,072,925,388 30/04/2564
0.44% 0.29% 3,069,440,021 30/04/2564
0.13% 11.51% 419,472,712 05/05/2564
2.66% 22.26% 47,485,827 05/05/2564
1.61% 20.50% 585,654,595 05/05/2564
1.15% 34.07% 461,665,742 05/05/2564
-0.43% 58.37% 524,989,120 05/05/2564
-0.43% 58.53% 133,697,787 05/05/2564
-3.38% 35.86% 370,495,391 28/04/2564
-3.38% 36.23% 24,449,381 28/04/2564
-2.29% 41.09% 40,390,073 06/05/2564
-0.18% - 66,253,617 05/05/2564
2.70% 23.94% 997,312,563 29/04/2564
0.41% 7.70% 545,359,560 29/04/2564
5.00% 43.45% 625,753,132 29/04/2564
8.29% 59.86% 108,136,316 05/05/2564
6.11% 26.95% 543,241,180 05/05/2564
-0.26% - 2,038,943,251 06/05/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
1.75% - 1,723,691,053 05/05/2564
4.33% 36.08% 1,735,616,536 05/05/2564
0.74% 3.69% 192,531,482 05/05/2564
2.64% 27.25% 1,479,136,500 05/05/2564
-0.07% 90.05% 5,866,882,039 05/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 20.06% 608,942,556 05/05/2564
0.54% 19.96% 13,865,322 05/05/2564
0.68% 29.73% 27,563,011 05/05/2564
-1.44% 0.41% 3,658,718,367 06/05/2564
-1.44% 0.42% 3,288,716,324 06/05/2564
4.74% 31.45% 1,303,736,341 05/05/2564
0.52% 10.62% 883,428,115 05/05/2564
0.46% 5.14% 1,888,561,420 05/05/2564
0.46% 5.13% 62,336,211 05/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.76% 2.66% 371,512,243 06/05/2564
8.78% 88.39% 192,379,766 05/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 40.61% 234,538,539 06/05/2564
0.00% 24.53% 10,057,027,401 31/03/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-5.42% 37.93% 66,354,247 06/05/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,804,944,909 31/03/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,165,795 31/03/2564
ENY
-0.66% 16.44% 70,550,190 06/05/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
3.92% 0.52% 567,907,846 06/05/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 85,150,092 31/03/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,690,714,953 31/01/2564
0.00% -0.06% 385,314,936 31/03/2564
0.00% 0.00% 12,933,565,374 31/03/2564
0.00% 76.84% 2,107,752,682 31/03/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th