KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 181 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.23% -12.27% 188,200,846 30/11/2563
14.01% -12.80% 403,868,339 30/11/2563
7.60% 0.38% 716,650,873 30/11/2563
7.60% 0.37% 316,526,707 30/11/2563
11.13% -7.90% 2,726,023,265 30/11/2563
15.03% -3.97% 341,855,740 30/11/2563
18.20% -9.60% 419,919,877 30/11/2563
3.56% 19.35% 41,487,279 30/11/2563
3.84% 14.58% 93,269,877 30/11/2563
11.22% -10.24% 2,722,447,793 30/11/2563
21.65% -12.80% 1,976,066,916 30/11/2563
15.98% -10.12% 1,501,815,538 30/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.63% 45,187,029,832 30/11/2563
0.03% 0.47% 29,885,172,808 30/11/2563
0.15% 1.30% 8,489,676,171 30/11/2563
0.12% 0.96% 43,626,711,849 30/11/2563
0.03% 0.41% 2,984,563,486 30/11/2563
0.05% 0.76% 719,055,615 30/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 1.79% 8,494,462,527 30/11/2563
0.32% 1.53% 4,583,532,563 30/11/2563
0.32% 1.52% 305,842,679 30/11/2563
0.33% 1.68% 303,255 30/11/2563
0.08% 0.66% 71,665,453 30/11/2563
0.37% 2.61% 1,392,475,366 30/11/2563
0.30% 2.06% 8,335,017,574 30/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.21% -0.26% 160,080,085 30/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.51% 105,440,905 30/11/2563
0.02% 0.53% 87,038,621 30/11/2563
0.07% 0.56% 45,374,741 30/11/2563
-0.01% 0.62% 213,143,194 30/11/2563
0.08% 0.59% 125,982,901 30/11/2563
0.02% 0.62% 416,905,505 30/11/2563
0.05% 0.64% 40,660,184 30/11/2563
0.34% 0.78% 51,767,068 30/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.10% -1.35% 1,077,816,435 30/11/2563
4.10% -1.36% 592,230,112 30/11/2563
-0.41% - 1,038,423,665 26/11/2563
6.36% -5.58% 184,872,132 30/11/2563
4.95% 1.11% 46,543,234 27/11/2563
7.17% 3.06% 390,121,831 30/11/2563
0.76% 1.81% 1,525,111,403 25/11/2563
1.04% 2.23% 260,444,882 27/11/2563
7.89% 4.47% 133,227,738 27/11/2563
8.90% 7.63% 722,402,274 27/11/2563
1.91% 6.00% 500,965,235 27/11/2563
1.91% 6.03% 233,268,879 27/11/2563
6.46% 0.54% 72,336,106 27/11/2563
3.56% 3.93% 14,339,645 27/11/2563
11.34% -11.59% 684,072,924 30/11/2563
- - 306,269,434 26/11/2563
7.74% -6.08% 4,370,997,373 30/11/2563
3.45% -3.41% 1,251,649,323 30/11/2563
TOF
15.59% -10.44% 679,348,945 30/11/2563

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
11.53% -0.39% 27,293,662 30/11/2563
15.00% 6.00% 18,723,642 30/11/2563
0.21% -0.37% 3,666,557,515 30/11/2563
6.24% 6.94% 174,463 27/11/2563
8.90% 10.31% 604,968 27/11/2563
5.84% -4.72% 4,523,290 30/11/2563
3.56% 4.01% 55,187 27/11/2563
1.64% 1.90% 17,851 27/11/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
11.52% - 281,347,969 30/11/2563
15.00% - 351,043,565 30/11/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
21.63% -13.11% 1,558,830,903 30/11/2563
14.53% -4.70% 151,556,872 30/11/2563
10.93% -7.53% 790,245,756 30/11/2563
11.44% -7.59% 5,438,512,546 30/11/2563
15.49% -11.68% 4,592,517,242 30/11/2563
11.24% -10.25% 455,681,295 30/11/2563

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
13.82% -5.75% 187,735,321 30/11/2563
4.09% -1.55% 947,138,089 30/11/2563
0.45% 6.28% 78,517,347 27/11/2563
9.20% -13.44% 30,091,130 30/11/2563
4.43% 41.28% 472,140,788 27/11/2563
10.88% -7.33% 402,247,643 30/11/2563
14.57% -4.54% 55,665,931 30/11/2563
-5.70% 19.30% 357,164,375 30/11/2563
4.85% 18.54% 295,491,353 27/11/2563
17.93% -10.35% 826,447,014 30/11/2563
- - 318,096 27/11/2563
- - 171,781 27/11/2563
5.73% -13.07% 308,001,733 30/11/2563
6.38% -5.12% 176,447,392 27/11/2563
11.23% -10.68% 656,429,804 30/11/2563
21.61% -13.23% 638,286,559 30/11/2563
- - 322,461 27/11/2563
- - 217,191 27/11/2563
4.01% 1.13% 49,345,835 27/11/2563
12.04% -7.47% 1,985,018,912 30/11/2563
0.35% 1.49% 1,795,596,978 30/11/2563
0.14% 1.55% 3,527,351,223 30/11/2563
0.02% 0.36% 879,945,376 30/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.80% 16.20% 792,564,513 27/11/2563
-0.36% - 766,336,774 26/11/2563
2.98% 12.51% 8,930,600 27/11/2563
15.29% -0.91% 455,356,227 27/11/2563
7.01% 14.37% 5,681,188,833 27/11/2563
0.52% 6.75% 681,479,415 27/11/2563
4.10% 42.04% 3,887,683,597 27/11/2563
3.54% 3.90% 341,819,055 27/11/2563
6.81% 19.25% 1,133,548,864 24/11/2563
30.05% -22.91% 310,739,217 27/11/2563
16.74% 9.78% 1,965,448,055 27/11/2563
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
0.50% - 373,402,502 03/09/2563
1.07% - 1,535,217,076 10/09/2563
0.07% - 1,489,475,471 17/09/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
0.55% - 1,506,439,046 03/09/2563
0.31% - 3,565,173,629 30/11/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
0.36% - 3,044,314,094 30/11/2563
0.51% - 3,404,662,765 30/11/2563
0.49% - 5,118,237,386 30/11/2563
0.25% - 1,964,440,380 30/11/2563
0.23% - 3,720,666,833 30/11/2563
0.34% - 6,304,338,812 30/11/2563
0.32% - 3,366,895,602 30/11/2563
0.44% - 1,084,245,011 30/11/2563
0.32% -0.13% 1,946,833,189 30/11/2563
0.34% 0.20% 4,164,087,475 30/11/2563
15.81% -2.43% 872,658,040 27/11/2563
2.28% 3.53% 3,798,980,762 27/11/2563
2.28% 3.53% 1,114,262,725 27/11/2563
-0.27% - 3,313,675,970 25/11/2563
-0.28% - 3,165,785,449 25/11/2563
-0.30% -0.75% 3,045,386,500 25/11/2563
-0.30% -0.61% 3,041,971,251 25/11/2563
2.85% 10.79% 510,343,626 27/11/2563
3.78% 0.71% 33,748,496 27/11/2563
4.81% 19.14% 525,266,309 27/11/2563
4.78% 18.20% 338,482,328 27/11/2563
5.78% 0.63% 957,206,080 27/11/2563
5.77% 0.61% 140,295,040 27/11/2563
5.32% 2.09% 585,048,153 27/11/2563
5.32% 2.04% 48,444,424 27/11/2563
13.91% 10.95% 30,561,223 30/11/2563
-3.49% - 66,795,223 27/11/2563
3.61% 10.48% 551,015,126 25/11/2563
0.94% 2.93% 419,950,398 25/11/2563
6.11% 13.27% 290,181,480 25/11/2563
5.23% 11.77% 40,887,845 27/11/2563
-7.48% 36.60% 452,848,747 27/11/2563
0.19% - 2,026,549,626 30/11/2563
0.06% 1.60% 849,088,525 17/09/2563
- - 1,194,579,122 27/11/2563
2.99% 26.52% 1,669,933,390 27/11/2563
1.34% 7.27% 268,391,833 27/11/2563
4.12% 1.95% 842,620,950 27/11/2563
16.05% 68.83% 3,323,867,455 27/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.23% 5.80% 943,927,976 27/11/2563
6.23% 5.71% 5,726,556 27/11/2563
8.89% 7.53% 11,484,226 27/11/2563
5.83% -11.49% 2,932,377,929 30/11/2563
5.84% -11.48% 3,517,784,532 30/11/2563
6.58% -3.39% 1,176,991,944 27/11/2563
3.56% 3.94% 888,342,218 27/11/2563
1.64% 3.23% 1,591,261,977 27/11/2563
1.64% 3.22% 66,666,382 27/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.80% 19.31% 421,346,144 30/11/2563
9.79% -21.32% 326,593,155 27/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.64% 38.53% 147,454,319 30/11/2563
0.00% 24.53% 10,097,394,248 31/10/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
28.55% -23.23% 56,063,678 30/11/2563
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,504,751,605 31/10/2563
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 56,888,059 31/10/2563
ENY
25.03% -7.69% 65,784,487 30/11/2563
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-7.53% 21.30% 523,973,578 30/11/2563
0.00% 0.28% 255,930,197 31/10/2563
0.00% 2.21% 77,669,624 31/10/2563
0.00% -0.06% 594,689,101 31/10/2563
0.00% 0.00% 14,325,972,817 31/10/2563
0.00% 67.90% 29,677,594,705 31/10/2563
0.00% 76.84% 2,151,370,135 31/10/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th