KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.59% 0.62% 145,619,216 02/12/2564
-2.54% 24.21% 286,056,828 02/12/2564
1.59% 54.25% 1,178,228,407 02/12/2564
1.59% 54.24% 434,346,058 02/12/2564
-2.22% 16.50% 3,791,702,497 02/12/2564
-0.53% 18.50% 168,460,213 02/12/2564
-1.11% 16.47% 464,220,404 02/12/2564
6.41% 34.39% 46,418,163 02/12/2564
4.11% 55.44% 272,055,269 02/12/2564
-0.65% 6.58% 419,880,606 01/12/2564
-1.40% 18.15% 2,739,878,580 02/12/2564
-2.75% 5.67% 2,717,656,986 02/12/2564
-4.06% 11.23% 1,715,258,117 02/12/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.40% 38,207,066,978 02/12/2564
0.01% 0.10% 23,023,140,805 02/12/2564
0.06% 0.76% 11,066,736,425 02/12/2564
0.07% 0.70% 46,612,133,579 02/12/2564
0.02% 0.18% 2,852,359,312 02/12/2564
0.03% 0.27% 1,036,118,183 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 0.99% 11,907,794,935 02/12/2564
0.13% 1.23% 4,091,167,528 02/12/2564
0.13% 1.23% 406,315,547 02/12/2564
0.15% 1.40% 307,577 02/12/2564
0.19% 2.70% 1,392,157,720 02/12/2564
0.16% 1.68% 10,255,932,436 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.89% 2.87% 195,935,297 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.15% 28,467,867 02/12/2564
-0.01% 0.04% 39,416,453 02/12/2564
0.04% 0.10% 15,795,072 02/12/2564
0.00% 0.14% 64,291,039 02/12/2564
0.04% 0.11% 63,077,947 02/12/2564
-0.01% 0.11% 156,649,148 02/12/2564
0.00% 0.06% 25,767,677 02/12/2564
0.10% 0.11% 16,497,017 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 4.34% 552,689,553 02/12/2564
-0.57% 4.34% 376,770,436 02/12/2564
-0.16% -3.03% 985,285,617 30/11/2564
-1.52% -1.15% 126,226,226 02/12/2564
-1.06% 9.42% 30,254,845 01/12/2564
-0.94% 29.13% 732,395,517 02/12/2564
0.12% -0.92% 1,466,056,505 30/11/2564
0.19% 1.76% 233,250,977 01/12/2564
-1.67% 6.07% 111,497,597 01/12/2564
-1.84% 10.93% 546,065,698 01/12/2564
2.18% 14.25% 355,349,185 01/12/2564
2.18% 14.25% 444,098,722 01/12/2564
-7.66% -4.75% 268,330,583 01/12/2564
-0.80% 3.31% 64,830,035 01/12/2564
-5.02% - 153,214,759 01/12/2564
-5.06% - 98,201,625 01/12/2564
-4.99% - 42,849,319 01/12/2564
-1.90% 5.24% 2,943,292,797 02/12/2564
-0.99% 2.55% 829,644,884 02/12/2564
TOF
-2.41% 7.67% 671,721,497 02/12/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% 7.73% 171,214,480 02/12/2564
-0.55% 18.23% 184,435,656 02/12/2564
-1.34% 8.20% 21,922,320 01/12/2564
-1.69% 10.93% 86,652,304 01/12/2564
-2.66% 1.60% 36,751,014 02/12/2564
-0.75% 4.42% 11,365,199 01/12/2564
-0.35% 2.30% 14,139,030 01/12/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% 7.73% 300,110,525 02/12/2564
-0.55% 18.24% 416,978,672 02/12/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.77% 5.38% 1,566,184,014 02/12/2564
-1.35% 13.92% 162,499,294 02/12/2564
-2.31% 16.01% 952,054,644 02/12/2564
-1.93% 7.21% 5,495,109,810 02/12/2564
-2.61% 11.13% 4,614,059,974 02/12/2564
-1.40% 17.59% 536,567,295 02/12/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.21% 14.21% 799,180,877 02/12/2564
-0.53% 3.98% 1,106,612,567 02/12/2564
-0.52% - 801,672,605 01/12/2564
0.42% -1.39% 112,708,908 01/12/2564
-0.52% 0.96% 36,325,663 02/12/2564
-2.72% -3.86% 755,322,392 01/12/2564
-2.33% 16.31% 446,466,072 02/12/2564
-0.57% 17.36% 112,303,721 02/12/2564
-1.45% -2.73% 347,051,576 02/12/2564
-8.13% 2.29% 592,237,008 01/12/2564
-1.14% 16.22% 965,294,953 02/12/2564
-1.31% 7.14% 21,485,438 01/12/2564
-1.68% 10.50% 48,245,569 01/12/2564
-2.67% 1.44% 336,896,025 02/12/2564
-3.04% 21.13% 257,684,970 01/12/2564
-1.46% 17.33% 701,433,128 02/12/2564
-2.80% 5.24% 726,213,219 02/12/2564
-0.76% 3.70% 29,810,608 01/12/2564
-0.34% 2.09% 28,450,982 01/12/2564
-3.13% 17.52% 94,070,307 01/12/2564
-1.54% 9.99% 2,132,925,373 02/12/2564
0.19% 1.39% 2,014,049,081 02/12/2564
0.12% -0.19% 3,626,451,956 02/12/2564
0.02% 0.13% 1,101,251,323 02/12/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.56% 16.03% 802,758,571 01/12/2564
-0.54% -3.51% 716,220,453 30/11/2564
-2.24% 19.96% 16,749,133 01/12/2564
-4.71% 7.75% 316,343,040 01/12/2564
-1.98% 8.50% 19,373,447,721 01/12/2564
-2.93% - 4,885,456,184 01/12/2564
0.38% -0.92% 232,723,178 01/12/2564
-2.64% -2.69% 7,000,661,551 01/12/2564
0.78% - 5,709,397,031 01/12/2564
-1.66% - 2,205,858,280 01/12/2564
-0.94% 4.64% 1,279,182,102 01/12/2564
-3.43% -2.81% 1,121,548,848 30/11/2564
-3.65% 54.31% 368,376,806 01/12/2564
-2.13% 26.59% 1,968,971,387 01/12/2564
0.16% - 2,567,557,190 01/12/2564
0.45% - 374,491,209 02/12/2564
-3.45% 32.10% 3,343,851,932 01/12/2564
-0.09% - 383,490,959 30/11/2564
-0.28% 1.08% 1,377,964,930 01/12/2564
-0.28% 1.08% 745,061,529 01/12/2564
-4.06% - 1,240,167,722 01/12/2564
-0.40% 6.94% 391,643,292 01/12/2564
-6.58% - 401,960,299 01/12/2564
-1.59% 8.58% 75,553,488 01/12/2564
-8.15% 2.56% 1,764,979,248 01/12/2564
-0.19% - 2,346,923,259 01/12/2564
-0.19% 14.06% 554,327,682 01/12/2564
-4.44% 26.46% 468,145,900 01/12/2564
-4.44% 26.59% 134,497,401 01/12/2564
-4.99% 10.04% 1,419,415,908 01/12/2564
-4.99% 10.35% 84,186,658 01/12/2564
-5.64% 2.71% 343,127,605 02/12/2564
-0.70% 2.01% 67,664,688 01/12/2564
-1.61% 6.49% 1,487,047,883 30/11/2564
-1.12% -1.44% 516,878,662 30/11/2564
-2.79% 14.35% 842,441,884 30/11/2564
-1.76% 24.75% 389,655,095 01/12/2564
-4.72% - 1,587,042,736 01/12/2564
-5.08% - 1,269,791,825 01/12/2564
-0.89% 26.17% 2,589,543,949 01/12/2564
0.11% -0.92% 253,521,578 01/12/2564
-3.09% 18.04% 1,226,287,342 01/12/2564
-1.11% 14.96% 3,470,749,567 01/12/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.45% 8.22% 566,597,705 01/12/2564
-1.45% 6.62% 23,932,806 01/12/2564
-1.84% 8.55% 43,051,729 01/12/2564
-2.66% 1.61% 3,108,455,154 02/12/2564
-2.65% 1.62% 2,996,938,742 02/12/2564
-3.05% 21.30% 989,073,818 01/12/2564
-0.80% 4.43% 1,066,859,790 01/12/2564
-0.35% 2.32% 3,208,642,938 01/12/2564
-0.35% 1.43% 116,437,559 01/12/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% -2.88% 420,462,522 02/12/2564
-19.91% 67.39% 220,474,000 01/12/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.13% 9.40% 313,235,165 02/12/2564
0.00% 24.53% 10,168,560,693 31/10/2564
-2.31% 22.02% 72,655,933 02/12/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,619,929,853 31/10/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-2.51% 6.76% 70,983,756 02/12/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
0.62% 7.92% 322,803,267 02/12/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,133,120,986 31/10/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th