KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 183 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.66% -2.87% 140,525,348 13/05/2565
-4.36% 2.53% 173,449,677 13/05/2565
-12.93% -5.42% 401,591,994 13/05/2565
-5.11% -1.62% 3,303,986,066 13/05/2565
-3.63% 1.03% 142,486,064 13/05/2565
-1.99% 4.95% 515,963,710 13/05/2565
-6.53% 19.90% 62,082,405 13/05/2565
-5.67% 14.93% 327,086,131 13/05/2565
-4.60% -1.58% 2,650,318,083 13/05/2565
-3.11% 5.21% 3,298,590,888 13/05/2565
-3.61% 4.95% 1,936,839,682 13/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 0.17% 33,357,708,606 13/05/2565
0.01% 0.10% 30,180,400,139 13/05/2565
-0.13% 0.34% 9,736,446,356 13/05/2565
-0.17% 0.19% 40,075,071,851 13/05/2565
0.02% 0.22% 4,297,834,359 13/05/2565
0.00% 0.25% 1,233,209,514 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.14% -1.36% 10,430,513,710 13/05/2565
-1.10% -1.29% 3,243,779,699 13/05/2565
-1.10% -1.30% 264,089,298 13/05/2565
-1.09% 0.68% 307,913 13/05/2565
-1.03% - 1,509,246,323 13/05/2565
0.15% 2.28% 1,385,624,288 13/05/2565
-1.07% -0.63% 9,972,073,286 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 7.96% 1,276,136,119 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.08% 18,818,033 13/05/2565
0.03% 0.06% 30,039,097 13/05/2565
-0.01% 0.04% 15,003,139 13/05/2565
0.03% 0.07% 48,594,044 13/05/2565
0.03% 0.05% 47,607,076 13/05/2565
-0.01% 0.07% 133,319,636 13/05/2565
0.00% -0.01% 21,907,314 13/05/2565
0.03% 0.04% 13,853,667 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.36% -0.47% 512,053,215 13/05/2565
-2.36% -0.47% 332,651,887 13/05/2565
1.33% -6.24% 947,023,753 11/05/2565
-1.44% -0.79% 130,452,760 13/05/2565
-8.84% -11.58% 26,237,936 12/05/2565
-5.27% 1.17% 608,833,152 13/05/2565
0.09% -3.41% 203,526,894 12/05/2565
-5.73% -10.40% 94,284,185 12/05/2565
-6.38% -6.93% 500,514,934 12/05/2565
-9.24% -17.85% 192,438,948 12/05/2565
-9.24% -17.86% 115,439,463 12/05/2565
-10.23% -23.02% 185,621,875 12/05/2565
-3.93% -4.81% 68,124,054 12/05/2565
-10.37% - 125,617,683 12/05/2565
-12.03% - 76,383,006 12/05/2565
-10.37% - 39,137,848 12/05/2565
-4.12% - 195,200,610 13/05/2565
-4.63% -4.01% 2,517,496,032 13/05/2565
-3.28% -3.28% 720,583,123 13/05/2565
TOF
-3.76% 3.84% 650,681,949 13/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.48% 0.53% 237,957,122 13/05/2565
-10.05% - 10,159,956 12/05/2565
-12.52% - 25,878,462 12/05/2565
-3.69% 0.90% 244,064,272 13/05/2565
-10.41% - 29,397,910 12/05/2565
-5.27% -6.08% 43,519,544 12/05/2565
-6.38% -6.94% 110,316,013 12/05/2565
-3.13% -1.45% 42,383,037 13/05/2565
-3.94% -4.83% 19,635,352 12/05/2565
-2.79% -3.74% 22,509,729 12/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.47% 0.55% 293,727,228 13/05/2565
-3.69% 0.92% 390,080,438 13/05/2565

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.14% 4.88% 1,536,325,058 13/05/2565
-1.92% 2.31% 145,012,706 13/05/2565
-5.19% -2.00% 880,898,541 13/05/2565
-3.61% 0.30% 5,041,619,732 13/05/2565
-3.90% 2.31% 4,331,401,810 13/05/2565
-4.61% -1.88% 502,104,126 13/05/2565

กองทุนรวม RMF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.79% 2.99% 852,056,733 13/05/2565
-2.24% -0.33% 1,181,157,278 13/05/2565
-10.09% -25.81% 703,591,342 12/05/2565
-1.78% -8.05% 110,114,073 12/05/2565
-4.65% -2.55% 44,742,357 13/05/2565
-10.89% -39.91% 583,015,094 12/05/2565
-12.26% - 77,608,553 12/05/2565
-5.18% -1.86% 436,476,939 13/05/2565
-3.62% 0.61% 140,212,185 13/05/2565
-5.90% -0.28% 349,141,400 13/05/2565
-12.54% -9.24% 644,540,022 12/05/2565
-2.03% 4.72% 1,029,741,527 13/05/2565
-5.19% -6.50% 44,132,683 12/05/2565
-6.30% -7.22% 87,844,253 12/05/2565
-3.05% -1.49% 328,841,024 13/05/2565
-12.91% -6.15% 263,635,801 12/05/2565
-4.66% -2.23% 655,842,040 13/05/2565
-3.15% 4.79% 754,659,993 13/05/2565
-3.87% -5.36% 45,805,975 12/05/2565
-2.70% -3.76% 58,699,718 12/05/2565
-7.35% 0.40% 113,518,901 12/05/2565
-22.75% - 109,686,474 12/05/2565
-2.97% 2.41% 2,122,328,547 13/05/2565
-1.43% -1.18% 2,014,575,757 13/05/2565
-1.16% -1.84% 3,589,328,699 13/05/2565
0.01% 0.15% 1,271,547,609 13/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
63 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.01% -17.62% 657,595,670 12/05/2565
0.15% -6.31% 684,978,845 11/05/2565
-11.97% -18.38% 188,748,379 12/05/2565
-8.80% -6.18% 363,354,890 12/05/2565
-10.14% -25.98% 13,865,464,608 12/05/2565
-10.05% -29.89% 3,438,853,052 12/05/2565
- - 19,900,557 12/05/2565
-1.75% -7.82% 159,767,913 12/05/2565
-10.87% -39.64% 4,854,340,250 12/05/2565
-4.70% - 5,401,458,075 12/05/2565
-12.51% -18.94% 1,406,320,269 12/05/2565
-12.93% -0.80% 1,082,323,782 13/05/2565
-4.07% -8.21% 1,166,618,791 12/05/2565
-6.99% -26.47% 834,824,233 11/05/2565
-0.58% 54.43% 1,020,931,117 12/05/2565
-11.04% - 34,522,234 11/05/2565
-6.96% -6.02% 1,483,620,276 12/05/2565
-10.41% - 1,977,647,715 12/05/2565
0.49% - 5,629,096,176 23/02/2565
0.56% - 4,957,237,329 20/04/2565
-0.01% - 1,934,807,854 27/04/2565
-0.05% - 652,682,603 11/05/2565
0.76% - 2,353,264,685 13/05/2565
0.79% - 644,472,288 13/05/2565
0.75% - 472,018,215 13/05/2565
-9.00% -4.23% 3,615,251,051 12/05/2565
-1.41% - 325,951,451 11/05/2565
-3.59% -8.49% 981,249,783 12/05/2565
-3.59% -8.49% 612,128,259 12/05/2565
-9.67% - 2,422,864,552 12/05/2565
-12.18% - 53,140,511 12/05/2565
-0.17% - 2,402,478,073 17/03/2565
-0.35% - 3,211,372,442 01/04/2565
-0.35% - 2,879,482,349 01/04/2565
-0.10% - 2,221,698,693 13/05/2565
-0.10% - 1,769,980,643 13/05/2565
-0.11% - 3,132,132,572 11/05/2565
-5.21% -9.43% 261,801,655 12/05/2565
-9.91% - 350,665,128 12/05/2565
-6.01% -9.97% 99,869,975 12/05/2565
-12.58% -8.94% 1,523,260,032 12/05/2565
-10.66% -10.55% 1,785,206,632 12/05/2565
-10.66% -10.56% 434,046,930 12/05/2565
-11.48% 0.82% 387,977,863 12/05/2565
-11.48% 0.81% 122,192,997 12/05/2565
-1.11% -5.37% 1,274,973,940 12/05/2565
-1.11% -5.39% 92,116,815 12/05/2565
0.15% -4.27% 204,556,257 13/05/2565
1.39% 5.86% 68,566,157 12/05/2565
-5.62% -12.66% 1,544,214,129 11/05/2565
-2.82% -11.48% 449,374,541 11/05/2565
-9.37% -15.08% 804,404,191 11/05/2565
-15.79% -2.55% 682,197,414 12/05/2565
-20.08% -10.44% 403,025,786 12/05/2565
0.93% - 150,140,973 13/05/2565
-10.53% -10.02% 1,387,283,616 12/05/2565
-10.73% - 1,050,242,684 12/05/2565
-1.76% - 521,387,064 12/05/2565
-1.82% - 212,756,757 12/05/2565
-12.52% -9.83% 2,783,814,070 12/05/2565
-2.47% -9.88% 221,805,591 12/05/2565
-7.33% 0.64% 1,355,332,474 12/05/2565
-23.42% -33.35% 2,244,291,587 12/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.27% -6.06% 587,258,279 12/05/2565
-5.27% -6.10% 29,570,788 12/05/2565
-6.38% -6.98% 61,112,537 12/05/2565
-3.13% -1.43% 2,851,000,664 13/05/2565
-3.13% -1.43% 2,674,829,632 13/05/2565
-12.93% -6.01% 904,482,614 12/05/2565
-3.93% -4.81% 1,114,357,453 12/05/2565
-2.79% -3.71% 2,969,396,374 12/05/2565
-2.79% -3.72% 109,348,139 12/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.85% -0.45% 790,930,590 13/05/2565
3.94% 66.53% 260,450,207 12/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.81% -15.49% 333,411,658 13/05/2565
0.00% 24.53% 10,055,398,013 31/03/2565
-3.53% 13.99% 74,822,251 13/05/2565
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 19,566,277,111 31/03/2565
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-1.63% 6.86% 74,705,212 13/05/2565
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-3.68% 9.82% 339,063,926 13/05/2565
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,099,677,909 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th