KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 181 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.28% -11.80% 190,992,806 27/11/2563
14.99% -11.95% 411,256,855 27/11/2563
6.12% 0.56% 722,028,367 27/11/2563
6.12% 0.56% 319,438,830 27/11/2563
12.20% -7.02% 2,782,844,055 27/11/2563
16.35% -2.90% 348,212,534 27/11/2563
19.24% -9.04% 427,536,601 27/11/2563
3.92% 17.29% 41,914,314 27/11/2563
4.27% 13.94% 94,645,664 27/11/2563
11.95% -9.93% 2,769,826,172 27/11/2563
22.89% -11.57% 2,029,202,288 27/11/2563
16.92% -9.40% 1,535,391,267 27/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.64% 45,276,256,669 27/11/2563
0.03% 0.47% 30,268,123,846 27/11/2563
0.16% 1.32% 8,504,857,772 27/11/2563
0.13% 0.98% 43,610,861,974 27/11/2563
0.02% 0.42% 2,954,408,422 27/11/2563
0.05% 0.77% 719,040,897 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 1.86% 8,525,146,541 27/11/2563
0.33% 1.60% 4,582,648,563 27/11/2563
0.33% 1.59% 306,135,975 27/11/2563
0.34% 1.74% 303,255 27/11/2563
0.11% 0.58% 71,663,724 27/11/2563
0.38% 2.68% 1,392,241,902 27/11/2563
0.32% 2.13% 8,334,236,826 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.93% -0.49% 159,557,056 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.56% 105,441,543 27/11/2563
0.05% 0.57% 87,067,122 27/11/2563
0.08% 0.57% 45,375,353 27/11/2563
-0.01% 0.63% 213,144,241 27/11/2563
0.09% 0.59% 125,983,510 27/11/2563
0.03% 0.71% 416,925,403 27/11/2563
0.07% 0.68% 40,669,631 27/11/2563
0.33% 0.77% 51,763,137 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.31% -1.14% 1,084,014,564 27/11/2563
4.31% -1.15% 595,015,208 27/11/2563
-0.41% - 1,037,439,092 25/11/2563
7.06% -4.95% 186,989,254 27/11/2563
3.88% 1.16% 46,398,977 25/11/2563
8.25% 4.06% 397,144,736 27/11/2563
0.76% 1.81% 1,525,111,403 25/11/2563
0.94% 2.25% 260,341,354 25/11/2563
7.36% 4.00% 132,632,679 26/11/2563
7.13% 6.20% 715,713,836 25/11/2563
0.44% 6.59% 497,235,551 25/11/2563
0.44% 6.62% 231,762,736 25/11/2563
4.15% -0.11% 71,564,889 25/11/2563
2.92% 3.41% 14,275,522 25/11/2563
12.26% -11.12% 697,356,110 27/11/2563
- - 306,269,434 26/11/2563
8.19% -5.74% 4,420,771,585 27/11/2563
3.61% -3.24% 1,257,554,974 27/11/2563
TOF
16.73% -9.83% 693,166,116 27/11/2563

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.31% 1.10% 27,142,593 27/11/2563
16.33% 7.96% 18,978,557 27/11/2563
0.03% 0.27% 3,690,371,729 27/11/2563
5.03% 6.02% 112,962 25/11/2563
7.14% 8.97% 435,502 25/11/2563
4.13% -4.15% 4,473,146 27/11/2563
2.92% 3.51% 14,920 25/11/2563
1.37% 1.67% 17,811 25/11/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.31% - 285,548,873 27/11/2563
16.33% - 357,539,806 27/11/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
22.85% 1.31% 1,601,788,695 27/11/2563
14.92% -3.90% 154,584,040 27/11/2563
11.89% -6.65% 806,549,140 27/11/2563
12.35% -7.07% 5,527,547,811 27/11/2563
16.62% 0.54% 4,686,956,519 27/11/2563
11.98% -0.15% 463,655,845 27/11/2563

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.16% -4.99% 191,088,426 27/11/2563
4.30% -1.35% 951,030,291 27/11/2563
0.58% 6.21% 78,135,937 25/11/2563
8.19% -12.95% 30,535,228 27/11/2563
2.43% 40.26% 460,480,272 25/11/2563
11.83% -6.45% 410,381,956 27/11/2563
15.85% -3.52% 56,662,275 27/11/2563
-5.49% 21.29% 363,086,586 27/11/2563
2.96% 17.98% 291,365,117 25/11/2563
18.97% -9.81% 841,671,183 27/11/2563
- - 314,548 25/11/2563
- - 167,334 25/11/2563
4.17% -12.41% 309,706,009 27/11/2563
4.95% -4.10% 177,500,809 25/11/2563
11.97% -10.36% 667,913,746 27/11/2563
22.83% -12.01% 654,032,519 27/11/2563
- - 319,609 25/11/2563
- - 215,793 25/11/2563
2.36% 1.21% 48,816,667 25/11/2563
12.63% -7.04% 2,016,647,244 27/11/2563
0.33% 1.54% 1,792,151,198 27/11/2563
0.13% 1.63% 3,526,506,897 27/11/2563
0.02% 0.36% 882,884,625 27/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.87% 14.09% 778,726,429 25/11/2563
-0.36% - 765,577,526 25/11/2563
0.04% 11.81% 8,802,416 25/11/2563
15.08% -1.82% 441,241,131 25/11/2563
4.06% 13.31% 5,351,010,662 25/11/2563
0.65% 6.68% 680,997,933 25/11/2563
2.09% 41.00% 3,827,506,907 25/11/2563
3.54% 4.09% 341,390,302 25/11/2563
6.81% 19.25% 1,133,548,864 24/11/2563
28.23% -23.34% 345,246,975 25/11/2563
12.24% 9.47% 1,907,206,978 26/11/2563
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
0.50% - 373,402,502 03/09/2563
1.07% - 1,535,217,076 10/09/2563
0.07% - 1,489,475,471 17/09/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
0.55% - 1,506,439,046 03/09/2563
0.26% - 3,583,642,801 27/11/2563
0.10% - 5,079,289,899 27/11/2563
0.24% - 3,065,766,884 27/11/2563
0.29% - 3,436,564,621 27/11/2563
0.25% - 5,158,085,377 27/11/2563
0.16% - 1,982,506,174 27/11/2563
0.06% - 3,750,335,945 27/11/2563
0.17% - 6,357,419,836 27/11/2563
0.17% - 3,392,339,548 27/11/2563
0.19% - 1,092,681,627 27/11/2563
0.19% 0.66% 1,962,295,143 27/11/2563
0.14% 0.91% 4,193,562,250 27/11/2563
13.07% -1.51% 854,971,880 26/11/2563
1.70% 3.26% 3,815,187,637 25/11/2563
1.70% 3.25% 1,104,428,394 25/11/2563
-0.27% - 3,313,675,970 25/11/2563
-0.28% - 3,165,785,449 25/11/2563
-0.30% -0.75% 3,045,386,500 25/11/2563
-0.30% -0.61% 3,041,971,251 25/11/2563
2.51% 10.94% 509,959,980 25/11/2563
3.00% 0.41% 33,584,665 26/11/2563
2.99% 18.67% 486,963,947 25/11/2563
3.42% 18.07% 398,173,949 25/11/2563
7.42% 3.72% 967,973,683 24/11/2563
7.42% 3.70% 141,901,465 24/11/2563
4.47% 1.99% 529,087,227 26/11/2563
4.47% 1.94% 46,565,149 26/11/2563
12.22% 10.99% 30,761,631 27/11/2563
-3.21% - 66,781,728 25/11/2563
3.61% 10.48% 551,015,126 25/11/2563
0.94% 2.93% 419,950,398 25/11/2563
6.11% 13.27% 290,181,480 25/11/2563
3.30% 12.71% 40,880,897 26/11/2563
-11.13% 36.39% 443,346,085 25/11/2563
0.41% - 2,039,218,275 27/11/2563
0.06% 1.60% 849,088,525 17/09/2563
- - 1,176,497,902 26/11/2563
1.90% 26.79% 1,634,465,983 25/11/2563
1.45% 7.64% 268,198,041 25/11/2563
2.43% 1.97% 838,868,734 25/11/2563
12.49% 67.66% 3,159,116,763 25/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.03% 4.82% 935,903,781 25/11/2563
5.03% 4.72% 5,676,305 25/11/2563
7.13% 6.10% 11,244,926 25/11/2563
4.22% -10.82% 2,948,977,011 27/11/2563
4.22% -10.81% 3,538,068,478 27/11/2563
5.15% -2.35% 1,179,661,103 25/11/2563
2.92% 3.43% 884,428,146 25/11/2563
1.37% 3.02% 1,587,729,584 25/11/2563
1.37% 3.01% 68,556,876 25/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.59% 21.32% 389,910,791 27/11/2563
7.69% -20.27% 336,863,607 25/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.52% 37.14% 148,196,403 27/11/2563
0.00% 24.53% 10,030,594,303 30/09/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
35.13% -20.34% 58,311,960 27/11/2563
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,517,788,850 30/09/2563
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 56,916,143 30/09/2563
ENY
26.21% -5.72% 67,795,518 27/11/2563
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-7.71% 23.15% 531,824,624 27/11/2563
0.00% 0.28% 255,454,533 30/09/2563
0.00% 2.21% 76,036,914 30/09/2563
0.00% -0.06% 594,862,260 30/09/2563
0.00% 0.00% 14,322,403,843 30/09/2563
0.00% 67.90% 29,952,020,660 30/09/2563
0.00% 76.84% 2,124,162,690 30/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th