KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% -0.44% 146,442,133 07/12/2564
-3.25% 21.24% 290,424,021 07/12/2564
-0.93% 49.25% 1,149,769,639 07/12/2564
-0.93% 49.24% 423,132,732 07/12/2564
-2.80% 13.06% 3,816,926,858 07/12/2564
-1.90% 15.93% 169,686,887 07/12/2564
-1.40% 13.28% 468,874,133 07/12/2564
7.78% 37.23% 48,293,966 07/12/2564
4.34% 54.64% 280,307,918 07/12/2564
-1.94% 15.58% 2,762,296,808 07/12/2564
-3.65% 2.70% 2,862,221,439 07/12/2564
-4.54% 8.63% 1,738,567,042 07/12/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.39% 38,352,909,888 07/12/2564
0.01% 0.10% 22,979,990,715 07/12/2564
0.06% 0.73% 10,751,767,607 07/12/2564
0.06% 0.67% 46,731,587,778 07/12/2564
0.02% 0.18% 2,854,155,510 07/12/2564
0.03% 0.27% 1,059,263,450 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 0.86% 11,888,680,436 07/12/2564
0.07% 1.03% 4,081,438,147 07/12/2564
0.07% 1.03% 401,253,001 07/12/2564
0.09% 1.20% 307,511 07/12/2564
0.18% 2.60% 1,392,545,232 07/12/2564
0.12% 1.55% 10,319,802,014 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.70% 2.83% 196,914,319 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.15% 28,467,608 07/12/2564
-0.01% 0.04% 39,416,008 07/12/2564
0.04% 0.10% 15,794,866 07/12/2564
0.00% 0.14% 64,290,694 07/12/2564
0.00% 0.11% 63,077,341 07/12/2564
-0.01% 0.10% 156,647,362 07/12/2564
0.01% 0.06% 25,765,871 07/12/2564
0.10% 0.14% 16,494,486 07/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% 3.85% 555,578,607 07/12/2564
-0.50% 3.84% 378,744,133 07/12/2564
-0.07% -3.61% 982,626,422 02/12/2564
-1.96% -2.28% 126,793,398 07/12/2564
-1.61% 8.89% 30,132,381 03/12/2564
-1.84% 25.76% 748,897,785 07/12/2564
1.43% -0.32% 1,464,096,627 02/12/2564
0.23% 1.62% 233,197,892 03/12/2564
-1.99% 5.89% 111,130,915 03/12/2564
-2.00% 11.12% 546,439,504 03/12/2564
3.05% 15.27% 356,733,842 03/12/2564
3.05% 15.27% 446,853,449 03/12/2564
-6.72% -4.32% 263,986,485 03/12/2564
-0.91% 3.30% 64,759,945 03/12/2564
-3.83% - 153,217,463 03/12/2564
-3.76% - 98,185,331 03/12/2564
-3.67% - 42,842,294 03/12/2564
-2.15% 4.12% 2,952,126,872 07/12/2564
-0.89% 2.26% 830,967,730 07/12/2564
TOF
-2.98% 5.20% 679,331,683 07/12/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.23% 5.92% 175,221,219 07/12/2564
-1.93% 15.66% 188,021,454 07/12/2564
-1.53% 8.33% 22,566,691 03/12/2564
-2.00% 11.11% 88,094,590 03/12/2564
-2.71% 1.24% 37,235,210 07/12/2564
-0.91% 4.42% 11,529,904 03/12/2564
-0.44% 2.26% 14,484,046 03/12/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.23% 5.92% 302,490,323 07/12/2564
-1.93% 15.67% 420,312,850 07/12/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% 2.41% 1,582,439,164 07/12/2564
-1.65% 11.32% 163,595,633 07/12/2564
-2.89% 12.60% 961,021,894 07/12/2564
-2.36% 5.32% 5,537,590,498 07/12/2564
-3.17% 8.57% 4,664,334,928 07/12/2564
-1.95% 15.01% 540,022,571 07/12/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.53% 11.64% 812,002,183 07/12/2564
-0.46% 3.51% 1,116,226,319 07/12/2564
-1.09% - 812,373,818 03/12/2564
0.28% -1.34% 113,553,572 03/12/2564
0.26% -0.09% 36,760,558 07/12/2564
-0.88% -2.76% 744,722,793 03/12/2564
-2.91% 12.89% 451,097,597 07/12/2564
-1.95% 14.85% 114,126,054 07/12/2564
-1.81% -3.47% 349,619,532 07/12/2564
-8.42% 3.09% 596,787,425 03/12/2564
-1.43% 13.07% 977,272,236 07/12/2564
-1.50% 7.26% 22,325,857 03/12/2564
-1.98% 10.68% 49,953,999 03/12/2564
-2.73% 1.10% 340,815,668 07/12/2564
-3.04% 20.59% 259,244,744 03/12/2564
-2.00% 14.75% 706,909,444 07/12/2564
-3.69% 2.27% 736,584,870 07/12/2564
-0.92% 3.70% 30,629,108 03/12/2564
-0.42% 2.05% 29,460,618 03/12/2564
-2.22% 19.08% 95,475,160 03/12/2564
-1.92% 8.06% 2,154,563,769 07/12/2564
0.17% 1.22% 2,018,301,974 07/12/2564
0.09% -0.33% 3,633,537,409 07/12/2564
0.01% 0.13% 1,106,791,119 07/12/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.72% 13.16% 781,701,884 03/12/2564
-0.22% -4.13% 714,074,347 02/12/2564
-3.40% 19.28% 16,487,411 03/12/2564
-4.70% 6.99% 311,490,294 03/12/2564
-1.18% 8.78% 19,468,081,265 03/12/2564
-2.29% - 4,833,713,703 03/12/2564
0.23% -0.87% 233,251,194 03/12/2564
-0.84% -1.58% 6,900,949,634 03/12/2564
1.32% - 5,673,181,416 03/12/2564
-4.49% - 2,198,332,296 03/12/2564
-1.01% 4.53% 1,282,270,097 03/12/2564
-2.19% -2.95% 1,144,112,016 02/12/2564
-4.54% 54.06% 341,051,597 03/12/2564
-3.62% 26.59% 1,955,310,654 03/12/2564
-2.83% - 2,499,057,443 03/12/2564
0.22% - 372,247,814 07/12/2564
-3.44% 32.70% 3,316,533,981 03/12/2564
0.22% - 383,764,754 02/12/2564
-0.15% 1.17% 1,381,752,127 03/12/2564
-0.15% 1.17% 744,950,911 03/12/2564
-2.65% - 1,223,758,268 03/12/2564
-1.40% 6.72% 389,866,444 03/12/2564
-5.90% - 395,239,602 03/12/2564
-2.19% 9.13% 76,055,395 02/12/2564
-8.46% 3.38% 1,766,347,341 03/12/2564
-2.02% - 2,322,530,955 03/12/2564
-2.02% 13.39% 545,301,487 03/12/2564
-4.31% 28.23% 473,993,727 03/12/2564
-4.31% 28.36% 135,833,494 03/12/2564
-6.17% 9.50% 1,442,654,463 03/12/2564
-6.17% 9.82% 91,291,663 03/12/2564
-5.18% 3.72% 354,504,016 07/12/2564
-0.36% 2.32% 67,628,304 03/12/2564
-1.43% 6.26% 1,507,103,273 02/12/2564
-1.13% -1.63% 518,264,398 02/12/2564
-2.67% 13.72% 858,511,420 02/12/2564
-1.42% 21.21% 383,913,043 03/12/2564
-0.38% 5.60% 415,892,293 03/12/2564
-3.45% - 1,586,188,068 03/12/2564
-3.80% - 1,269,537,873 03/12/2564
0.42% 27.60% 2,621,327,952 03/12/2564
0.34% -0.45% 254,165,550 03/12/2564
-2.24% 19.52% 1,234,109,409 03/12/2564
-8.22% 11.01% 3,402,410,722 03/12/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% 8.34% 566,383,309 03/12/2564
-1.54% 6.73% 24,041,067 03/12/2564
-2.00% 8.73% 44,135,600 03/12/2564
-2.71% 1.25% 3,131,713,239 07/12/2564
-2.71% 1.26% 3,025,400,511 07/12/2564
-3.07% 20.73% 988,816,097 03/12/2564
-0.91% 4.43% 1,065,122,836 03/12/2564
-0.44% 2.28% 3,207,726,927 03/12/2564
-0.44% 1.39% 116,369,369 03/12/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.91% -3.62% 424,988,150 07/12/2564
-17.02% 70.49% 228,093,940 03/12/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.17% 10.66% 316,999,104 07/12/2564
0.00% 24.53% 10,168,560,693 31/10/2564
-4.50% 18.83% 74,518,623 07/12/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,619,929,853 31/10/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-1.70% 3.11% 71,489,023 07/12/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-0.09% 6.66% 322,161,937 07/12/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,133,120,986 31/10/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th