KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 180 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.93% 20.33% 184,020,125 21/04/2564
1.53% 31.01% 420,354,330 21/04/2564
5.73% 55.37% 1,063,408,637 20/04/2564
5.73% 55.36% 400,902,744 20/04/2564
0.91% 43.50% 3,645,155,088 21/04/2564
1.04% 36.68% 216,461,137 21/04/2564
0.65% 33.00% 484,450,607 21/04/2564
0.84% 70.03% 57,093,296 21/04/2564
1.42% 89.43% 169,138,568 21/04/2564
0.54% 26.64% 2,983,258,814 21/04/2564
0.53% 16.19% 2,088,329,509 21/04/2564
0.39% 24.44% 1,578,056,883 21/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 0.42% 43,619,526,943 21/04/2564
0.02% 0.20% 24,159,363,582 21/04/2564
0.12% 0.88% 11,519,099,885 21/04/2564
0.13% 0.77% 44,389,755,751 21/04/2564
0.01% 0.21% 2,594,295,176 21/04/2564
0.03% 0.51% 1,028,547,515 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 1.16% 8,278,714,123 21/04/2564
0.44% 1.11% 3,508,156,216 21/04/2564
0.44% 1.10% 442,731,227 21/04/2564
0.46% 1.28% 304,610 21/04/2564
-0.47% 0.47% 71,310,828 21/04/2564
0.30% 2.16% 1,389,624,908 21/04/2564
0.39% 1.60% 8,605,985,557 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.46% -0.25% 129,225,780 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 0.21% 37,931,462 21/04/2564
0.10% 0.30% 82,403,692 21/04/2564
-0.01% 0.30% 27,372,717 21/04/2564
0.07% 0.27% 82,713,232 21/04/2564
-0.02% 0.29% 91,183,889 21/04/2564
-0.02% 0.38% 209,211,411 21/04/2564
0.02% 0.30% 40,693,469 21/04/2564
-0.02% 0.41% 51,736,870 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 6.04% 763,780,235 21/04/2564
0.44% 6.04% 429,572,844 21/04/2564
0.18% 7.99% 1,038,412,104 16/04/2564
0.19% 0.58% 154,638,059 21/04/2564
2.70% 22.92% 37,077,595 20/04/2564
0.98% 67.47% 598,702,033 21/04/2564
0.76% 9.80% 1,525,748,010 16/04/2564
0.69% 11.20% 240,520,862 20/04/2564
0.84% 10.97% 124,435,232 20/04/2564
2.26% 32.56% 574,838,160 20/04/2564
5.23% 33.70% 659,152,684 20/04/2564
5.23% 33.74% 259,501,625 20/04/2564
0.55% 27.70% 203,455,612 20/04/2564
1.21% 11.54% 29,077,694 20/04/2564
0.46% 28.80% 398,262,891 21/04/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
0.26% 10.00% 3,839,811,468 21/04/2564
0.35% 3.78% 1,089,122,403 21/04/2564
TOF
0.36% 23.68% 733,914,631 21/04/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 8.51% 128,956,329 21/04/2564
1.02% 23.38% 128,530,091 21/04/2564
0.03% -0.16% 3,674,397,173 23/02/2564
1.78% 14.11% 11,294,319 20/04/2564
2.26% 20.57% 59,278,875 20/04/2564
-0.20% -3.84% 28,624,614 21/04/2564
1.21% 7.56% 7,290,132 20/04/2564
0.74% 3.57% 9,613,891 20/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 14.34% 303,407,881 21/04/2564
1.01% 35.58% 409,153,946 21/04/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.50% 15.85% 1,618,533,575 21/04/2564
2.66% 29.18% 163,517,916 21/04/2564
0.88% 42.61% 974,695,798 21/04/2564
0.26% 15.49% 5,716,451,787 21/04/2564
0.25% 21.85% 4,881,150,639 21/04/2564
0.50% 26.17% 530,869,144 21/04/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.48% 28.45% 347,491,554 21/04/2564
0.42% 5.84% 1,039,724,355 21/04/2564
5.16% - 657,169,845 20/04/2564
0.40% 2.62% 117,159,932 20/04/2564
2.91% 19.48% 35,197,171 21/04/2564
-0.73% 54.66% 778,027,606 20/04/2564
0.89% 42.88% 468,763,695 21/04/2564
0.98% 35.01% 90,113,762 21/04/2564
2.31% 2.15% 354,620,466 21/04/2564
0.12% 20.76% 440,632,968 20/04/2564
0.66% 32.45% 952,916,422 21/04/2564
1.76% - 9,327,195 20/04/2564
2.31% - 19,271,588 20/04/2564
-0.19% 3.92% 346,107,749 21/04/2564
5.72% 31.05% 211,415,015 20/04/2564
0.47% 25.88% 731,322,904 21/04/2564
0.50% 15.65% 705,088,822 21/04/2564
1.15% - 8,244,443 20/04/2564
0.69% - 11,885,471 20/04/2564
5.33% 26.68% 60,191,397 20/04/2564
0.27% 17.98% 2,151,137,069 21/04/2564
0.40% 1.03% 1,926,739,498 21/04/2564
0.18% 0.12% 3,654,969,190 21/04/2564
0.02% 0.15% 1,017,147,226 21/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% 59.64% 893,854,964 20/04/2564
-0.23% 10.02% 759,389,918 16/04/2564
6.12% 56.70% 8,629,931 20/04/2564
0.40% 35.06% 494,573,534 20/04/2564
5.18% 21.66% 19,491,936,696 20/04/2564
0.60% - 5,805,631,462 20/04/2564
0.41% 3.25% 386,977,080 20/04/2564
-0.70% 56.21% 6,614,240,772 20/04/2564
- - 1,165,315,966 20/04/2564
1.25% 18.23% 511,003,355 20/04/2564
0.10% 38.12% 1,653,253,821 19/04/2564
-3.07% 34.01% 199,853,379 20/04/2564
4.12% 81.68% 1,376,034,211 20/04/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
0.08% - 3,373,894,976 01/02/2564
0.05% - 1,086,143,904 01/02/2564
0.09% 0.08% 1,950,979,388 08/02/2564
0.30% 0.47% 4,175,076,812 08/03/2564
-0.39% 43.11% 1,271,543,118 20/04/2564
0.94% 9.76% 2,838,086,033 20/04/2564
0.94% 9.75% 896,385,822 20/04/2564
-0.01% - 3,327,362,578 16/04/2564
-0.01% - 3,179,023,481 16/04/2564
-0.09% -0.31% 3,059,120,989 16/04/2564
-0.09% -0.16% 3,055,806,649 16/04/2564
0.29% 11.69% 425,692,784 20/04/2564
0.46% 20.95% 46,670,109 20/04/2564
0.19% 21.01% 489,400,310 20/04/2564
3.39% 37.06% 465,089,587 20/04/2564
-3.01% 51.91% 574,430,637 20/04/2564
-3.01% 52.06% 132,097,036 20/04/2564
-3.55% 41.44% 366,751,907 20/04/2564
-3.55% 41.83% 27,236,854 20/04/2564
-3.42% 44.16% 39,219,452 21/04/2564
1.76% - 66,957,479 20/04/2564
2.23% 25.11% 963,421,061 19/04/2564
0.61% 7.68% 541,637,918 19/04/2564
4.00% 45.45% 607,033,437 19/04/2564
8.44% 69.22% 160,062,993 20/04/2564
7.29% 41.16% 550,903,490 20/04/2564
0.41% - 2,048,770,875 21/04/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
0.99% - 1,692,753,051 20/04/2564
9.14% 40.55% 1,687,741,667 20/04/2564
1.17% 3.83% 189,363,762 20/04/2564
5.47% 27.79% 1,390,857,035 20/04/2564
2.94% 100.51% 5,929,496,777 20/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 21.94% 624,358,947 20/04/2564
1.78% 21.85% 13,733,054 20/04/2564
2.26% 32.46% 26,460,239 20/04/2564
-0.20% 4.60% 3,748,582,525 21/04/2564
-0.20% 4.61% 3,355,099,767 21/04/2564
5.75% 32.33% 1,387,516,175 20/04/2564
1.21% 11.56% 869,904,579 20/04/2564
0.74% 5.42% 1,883,437,789 20/04/2564
0.74% 5.41% 61,984,874 20/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.24% 2.08% 362,526,507 21/04/2564
3.97% 73.42% 209,169,015 20/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.59% 41.54% 237,322,487 21/04/2564
0.00% 24.53% 10,024,926,271 28/02/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-0.24% 39.01% 69,896,962 21/04/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,663,342,415 28/02/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,193,972 28/02/2564
ENY
-1.72% 21.68% 70,285,826 21/04/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
3.66% -0.34% 566,163,319 21/04/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 83,521,954 28/02/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,690,714,953 31/01/2564
0.00% -0.06% 385,469,587 28/02/2564
0.00% 0.00% 12,900,946,999 28/02/2564
0.00% 76.84% 2,094,369,496 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th