KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 184 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.61% -1.73% 140,995,014 19/05/2565
-2.63% 4.73% 175,238,816 19/05/2565
-7.73% -3.29% 417,475,354 19/05/2565
-3.23% 0.22% 3,359,084,257 19/05/2565
-1.33% 2.45% 142,980,420 19/05/2565
-0.13% 7.48% 519,955,153 19/05/2565
-4.73% 23.75% 63,784,146 19/05/2565
-3.43% 18.13% 335,041,659 19/05/2565
-2.61% 0.87% 2,687,533,378 19/05/2565
-1.09% 7.24% 3,340,364,448 19/05/2565
-1.68% 7.00% 1,956,740,189 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 0.16% 32,183,433,715 19/05/2565
0.01% 0.10% 29,817,241,054 19/05/2565
-0.12% 0.32% 9,603,524,178 19/05/2565
-0.17% 0.16% 38,424,943,278 19/05/2565
0.02% 0.22% 4,653,147,296 19/05/2565
0.01% 0.25% 1,249,581,932 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% -1.40% 10,196,728,636 19/05/2565
-0.97% -1.25% 3,144,950,496 19/05/2565
-0.97% -1.25% 263,578,333 19/05/2565
-0.96% 0.73% 26,361,935 19/05/2565
-0.91% - 1,409,866,339 19/05/2565
0.14% 2.24% 1,386,053,908 19/05/2565
-0.93% -0.62% 9,984,242,427 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.21% 7.96% 1,291,996,186 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.09% 18,817,828 19/05/2565
0.04% 0.07% 30,038,594 19/05/2565
-0.01% 0.04% 15,002,753 19/05/2565
0.03% 0.07% 48,593,231 19/05/2565
0.03% 0.06% 47,606,300 19/05/2565
-0.01% 0.08% 133,317,948 19/05/2565
-0.02% -0.03% 21,910,200 19/05/2565
0.05% 0.07% 13,856,057 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.57% 0.23% 515,531,452 19/05/2565
-1.57% 0.22% 334,910,845 19/05/2565
0.11% -6.36% 945,555,171 17/05/2565
-0.53% -0.01% 130,823,625 19/05/2565
-7.29% -10.40% 22,106,527 18/05/2565
-3.67% 3.36% 622,390,887 19/05/2565
0.16% -3.51% 203,639,463 18/05/2565
-3.75% -8.23% 96,106,414 18/05/2565
-3.72% -4.63% 511,126,547 18/05/2565
-4.73% -15.23% 164,553,361 18/05/2565
-4.73% -15.23% 117,841,699 18/05/2565
-6.08% -21.11% 186,317,602 18/05/2565
-2.76% -3.84% 68,780,371 18/05/2565
-7.05% - 126,191,330 18/05/2565
-7.28% - 78,450,233 18/05/2565
-7.15% - 38,421,068 18/05/2565
-2.34% - 197,803,301 19/05/2565
-2.76% -2.41% 2,539,400,706 19/05/2565
-2.17% -2.40% 725,694,594 19/05/2565
TOF
-1.72% 6.13% 660,249,288 19/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.79% 2.32% 241,660,788 19/05/2565
-5.23% - 10,825,696 18/05/2565
-8.19% - 27,183,708 18/05/2565
-1.39% 2.31% 248,961,010 19/05/2565
-5.28% - 30,698,038 18/05/2565
-3.43% -4.51% 44,461,312 18/05/2565
-3.72% -4.64% 113,286,384 18/05/2565
-2.21% -1.13% 42,385,585 19/05/2565
-2.76% -3.86% 19,856,347 18/05/2565
-2.27% -3.35% 22,759,039 18/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% 2.34% 297,226,117 19/05/2565
-1.39% 2.34% 396,177,983 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.12% 6.90% 1,557,776,369 19/05/2565
-0.56% 3.76% 145,994,932 19/05/2565
-3.36% -0.26% 891,379,343 19/05/2565
-1.92% 2.13% 5,098,563,959 19/05/2565
-1.79% 4.65% 4,394,959,407 19/05/2565
-2.62% 0.58% 508,605,135 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% 4.33% 833,298,375 19/05/2565
-1.53% 0.35% 1,190,191,474 19/05/2565
-8.18% -27.09% 715,284,793 18/05/2565
-2.16% -8.41% 109,974,214 18/05/2565
-4.61% -1.45% 44,882,861 19/05/2565
-5.16% -35.67% 622,397,409 18/05/2565
-8.05% - 80,915,091 18/05/2565
-3.35% -0.13% 441,788,193 19/05/2565
-1.34% 2.01% 142,886,518 19/05/2565
-7.76% -2.50% 348,331,084 19/05/2565
-8.19% -6.21% 658,188,955 18/05/2565
-0.20% 7.20% 1,041,808,359 19/05/2565
-3.37% -4.96% 45,086,890 18/05/2565
-3.69% -4.95% 90,177,796 18/05/2565
-2.13% -1.16% 328,949,868 19/05/2565
-10.15% -3.64% 271,834,215 18/05/2565
-2.68% 0.22% 664,994,321 19/05/2565
-1.13% 6.80% 767,117,165 19/05/2565
-2.73% -4.41% 46,353,774 18/05/2565
-2.20% -3.38% 59,230,579 18/05/2565
-4.77% 0.86% 112,288,565 18/05/2565
-17.25% - 120,299,331 18/05/2565
-1.50% 3.91% 2,142,650,133 19/05/2565
-1.27% -1.13% 2,010,511,121 19/05/2565
-0.98% -1.73% 3,594,438,260 19/05/2565
0.01% 0.15% 1,273,787,588 19/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.16% -14.38% 678,279,556 18/05/2565
1.12% -7.42% 684,825,898 17/05/2565
-8.01% -15.28% 187,890,458 18/05/2565
-6.56% -2.48% 351,847,408 18/05/2565
-8.21% -27.26% 14,102,199,702 18/05/2565
-5.23% -25.58% 3,641,011,791 18/05/2565
- - 19,889,855 18/05/2565
-2.13% -8.21% 159,199,698 18/05/2565
-5.13% -35.38% 5,169,238,134 18/05/2565
-3.97% - 5,383,038,925 18/05/2565
-8.16% -14.95% 1,470,564,762 18/05/2565
-7.73% 1.43% 1,122,381,569 19/05/2565
-3.71% -8.11% 1,163,137,166 18/05/2565
-8.23% -27.49% 858,161,388 17/05/2565
7.54% 64.36% 1,123,972,192 18/05/2565
-11.31% - 36,039,492 17/05/2565
-0.65% -0.04% 1,573,881,263 18/05/2565
-5.28% - 2,050,777,385 18/05/2565
0.49% - 5,629,096,176 23/02/2565
0.56% - 4,957,237,329 20/04/2565
-0.01% - 1,934,807,854 27/04/2565
-0.05% - 652,682,603 11/05/2565
0.03% - 2,337,548,099 19/05/2565
0.03% - 640,326,992 19/05/2565
0.04% - 468,806,781 19/05/2565
-6.11% -2.53% 3,639,175,601 18/05/2565
-1.42% - 324,869,597 17/05/2565
-3.82% -8.72% 963,454,768 18/05/2565
-3.82% -8.72% 606,902,979 18/05/2565
-5.88% - 2,472,967,615 18/05/2565
-8.26% - 55,105,173 18/05/2565
-0.17% - 2,402,478,073 17/03/2565
-0.35% - 3,211,372,442 01/04/2565
-0.35% - 2,879,482,349 01/04/2565
-0.10% - 2,221,698,693 13/05/2565
-0.10% - 1,769,980,643 13/05/2565
-0.30% - 3,130,076,695 17/05/2565
-4.55% -8.59% 261,963,322 18/05/2565
-5.89% - 350,666,188 18/05/2565
- - 63,611,218 18/05/2565
-3.96% -8.86% 101,028,725 18/05/2565
-8.21% -5.80% 1,485,077,348 18/05/2565
-8.31% -8.33% 1,790,282,321 18/05/2565
-8.31% -8.33% 442,386,155 18/05/2565
-8.30% 2.71% 400,093,297 18/05/2565
-8.30% 2.70% 126,346,810 18/05/2565
0.09% -3.82% 1,272,210,579 18/05/2565
0.09% -3.84% 94,468,832 18/05/2565
0.36% -5.91% 204,544,793 18/05/2565
0.68% 4.74% 68,171,418 18/05/2565
-5.94% -12.20% 1,568,483,976 17/05/2565
-2.91% -11.43% 447,827,716 17/05/2565
-10.10% -14.50% 831,182,315 17/05/2565
-12.76% 2.78% 742,593,937 18/05/2565
-16.66% -12.03% 426,679,047 18/05/2565
0.10% - 149,787,592 19/05/2565
-7.31% -9.37% 1,400,448,723 18/05/2565
-7.41% -11.84% 1,058,392,259 18/05/2565
-1.77% - 520,917,821 18/05/2565
-1.83% - 212,558,573 18/05/2565
-8.48% -7.94% 2,774,986,703 18/05/2565
-3.06% -10.41% 214,236,613 18/05/2565
-4.72% 1.06% 1,392,021,935 18/05/2565
-17.81% -27.70% 2,510,828,488 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.43% -4.49% 588,902,934 18/05/2565
-3.43% -4.53% 30,009,153 18/05/2565
-3.72% -4.68% 62,139,679 18/05/2565
-2.21% -1.11% 2,848,572,985 19/05/2565
-2.21% -1.11% 2,667,541,756 19/05/2565
-10.14% -3.46% 927,326,692 18/05/2565
-2.76% -3.84% 1,125,237,936 18/05/2565
-2.27% -3.32% 2,967,787,402 18/05/2565
-2.27% -3.33% 109,849,543 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.67% -2.61% 806,747,085 19/05/2565
4.10% 65.61% 238,353,655 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.70% -18.84% 334,512,341 19/05/2565
0.00% 24.53% 10,055,398,013 31/03/2565
-2.58% 15.07% 74,992,114 19/05/2565
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 19,566,277,111 31/03/2565
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-0.26% 10.22% 75,949,483 19/05/2565
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-5.41% 5.52% 336,510,873 19/05/2565
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,099,677,909 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th