KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 161 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.24% 7.21% 149,320,527 18/10/2564
1.33% 43.18% 319,587,738 18/10/2564
2.67% 62.69% 1,042,020,453 18/10/2564
2.67% 62.68% 418,673,891 18/10/2564
1.89% 34.02% 3,720,373,485 18/10/2564
-1.07% 34.25% 165,875,255 18/10/2564
1.86% 39.66% 460,432,015 18/10/2564
-0.65% 30.01% 45,608,941 18/10/2564
-0.57% 56.04% 167,343,100 18/10/2564
2.70% 33.68% 2,801,900,438 18/10/2564
1.95% 30.39% 2,488,118,372 18/10/2564
1.74% 32.53% 1,615,209,172 18/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.42% 40,617,653,077 18/10/2564
0.01% 0.12% 26,428,467,193 18/10/2564
-0.04% 0.89% 12,339,401,178 18/10/2564
-0.06% 0.78% 50,926,166,774 18/10/2564
0.02% 0.19% 3,087,538,914 18/10/2564
0.01% 0.31% 1,027,542,439 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.45% 1.21% 11,594,167,034 18/10/2564
-0.52% 1.39% 4,194,934,730 18/10/2564
-0.52% 1.38% 413,913,400 18/10/2564
-0.50% 1.56% 306,837 18/10/2564
0.59% 5.09% 72,199,571 13/07/2564
0.18% 2.94% 1,388,373,270 18/10/2564
-0.31% 1.90% 9,180,512,770 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 1.60% 182,904,923 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.14% 28,470,407 18/10/2564
-0.01% 0.13% 47,820,915 18/10/2564
-0.01% 0.14% 18,225,033 18/10/2564
-0.02% 0.05% 77,047,525 18/10/2564
-0.01% 0.16% 70,501,002 18/10/2564
-0.01% 0.15% 156,666,172 18/10/2564
-0.04% 0.14% 31,818,601 18/10/2564
-0.01% 0.36% 32,037,400 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 8.78% 568,118,886 18/10/2564
0.06% 8.78% 382,423,410 18/10/2564
-2.98% -1.96% 1,001,140,801 12/10/2564
0.78% 6.83% 132,917,711 18/10/2564
-0.96% 14.36% 30,652,003 15/10/2564
1.19% 41.84% 722,275,984 18/10/2564
-2.25% -0.21% 1,484,737,953 12/10/2564
-0.96% 2.60% 234,121,069 15/10/2564
0.45% 13.97% 112,047,465 15/10/2564
-0.82% 20.10% 558,483,698 15/10/2564
0.30% 12.70% 338,059,450 15/10/2564
0.30% 12.70% 424,610,452 15/10/2564
-2.61% 6.44% 283,540,435 15/10/2564
-1.67% 6.72% 58,358,228 15/10/2564
-0.13% - 196,304,400 15/10/2564
-0.08% - 102,618,604 15/10/2564
0.10% - 44,360,619 15/10/2564
1.74% - 447,278,472 14/10/2564
0.41% 14.09% 3,106,357,470 18/10/2564
-0.04% 6.22% 870,650,718 18/10/2564
TOF
1.76% 32.16% 727,720,616 18/10/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% 21.30% 152,811,613 18/10/2564
-1.07% 33.93% 159,174,117 18/10/2564
-0.77% 14.49% 15,417,330 15/10/2564
-0.83% 20.10% 75,233,061 15/10/2564
0.84% 3.03% 34,425,748 18/10/2564
-0.62% 7.87% 8,981,553 15/10/2564
-0.50% 3.96% 11,905,579 15/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% 21.29% 308,094,722 18/10/2564
-1.07% 33.93% 416,189,172 18/10/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.93% 30.01% 1,646,790,333 18/10/2564
1.57% 32.00% 167,569,067 18/10/2564
1.84% 33.29% 989,981,553 18/10/2564
0.93% 20.99% 5,701,555,410 18/10/2564
1.63% 30.42% 4,814,287,804 18/10/2564
2.67% 33.10% 552,762,319 18/10/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.48% 31.26% 645,443,817 18/10/2564
0.12% 8.36% 1,070,488,294 18/10/2564
1.55% - 760,023,276 15/10/2564
-1.07% -0.98% 110,827,514 15/10/2564
-2.23% 7.34% 34,895,683 18/10/2564
0.79% 2.65% 741,687,186 15/10/2564
1.86% 33.58% 460,622,231 18/10/2564
-1.11% 32.58% 97,720,197 18/10/2564
-0.07% -7.80% 348,337,312 18/10/2564
-2.00% 12.12% 557,205,381 15/10/2564
1.86% 39.08% 965,218,104 18/10/2564
-0.92% - 15,109,536 15/10/2564
-0.89% - 33,607,016 15/10/2564
0.89% 2.98% 341,921,196 18/10/2564
-0.01% 27.70% 244,540,869 15/10/2564
2.61% 32.86% 731,282,508 18/10/2564
1.92% 29.87% 728,277,909 18/10/2564
-0.70% - 13,299,038 15/10/2564
-0.52% - 19,360,371 15/10/2564
-0.34% 20.36% 83,354,188 15/10/2564
1.15% 23.73% 2,156,040,250 18/10/2564
-0.46% 1.59% 1,990,540,705 18/10/2564
-0.46% -0.19% 3,567,548,053 18/10/2564
0.01% 0.13% 1,082,257,782 18/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.61% 30.24% 869,935,499 15/10/2564
-4.95% -1.93% 733,505,571 12/10/2564
-4.05% 22.19% 15,246,818 15/10/2564
5.37% 29.78% 392,477,865 15/10/2564
2.42% 16.33% 19,884,426,498 15/10/2564
-0.30% - 5,128,604,768 15/10/2564
-1.08% -0.37% 239,506,151 15/10/2564
0.84% 3.46% 6,918,181,455 15/10/2564
-2.47% - 5,511,283,844 15/10/2564
-3.36% - 2,369,234,415 15/10/2564
-0.57% 11.41% 979,142,164 15/10/2564
-3.98% 2.77% 1,101,226,612 14/10/2564
18.35% 96.57% 464,980,765 15/10/2564
-0.52% 46.88% 2,486,726,539 15/10/2564
- - 1,714,989,434 15/10/2564
-0.32% - 374,937,519 18/10/2564
5.88% 52.71% 2,263,360,372 15/10/2564
-0.61% - 388,719,772 14/10/2564
-1.16% 3.72% 1,495,980,421 15/10/2564
-1.16% 3.71% 794,721,431 15/10/2564
-0.27% - 1,049,116,220 15/10/2564
0.38% 9.47% 409,002,678 15/10/2564
-0.26% - 422,629,881 15/10/2564
0.23% 11.03% 66,671,770 15/10/2564
-1.88% 12.33% 1,996,799,737 15/10/2564
0.09% - 2,259,482,823 15/10/2564
0.09% 17.28% 485,922,672 15/10/2564
1.48% 51.20% 462,514,194 15/10/2564
1.48% 51.34% 139,901,583 15/10/2564
-2.27% 23.68% 1,038,780,280 15/10/2564
-2.27% 24.03% 72,811,367 15/10/2564
-5.16% 21.33% 360,668,769 18/10/2564
0.18% -2.31% 67,673,545 15/10/2564
-1.70% 10.55% 1,425,514,933 14/10/2564
-2.56% 0.07% 532,008,809 14/10/2564
-1.63% 21.49% 825,235,999 14/10/2564
3.16% 36.09% 425,788,277 15/10/2564
6.41% 1.20% 525,901,810 15/10/2564
0.98% - 1,662,024,429 15/10/2564
-0.14% - 1,329,297,386 15/10/2564
-2.69% 26.83% 2,596,708,193 15/10/2564
-1.77% 0.27% 245,527,326 15/10/2564
-0.60% 20.96% 1,295,786,741 15/10/2564
1.25% 33.61% 4,425,260,803 15/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.76% 14.50% 578,124,400 15/10/2564
-2.18% 12.80% 22,152,400 15/10/2564
-2.90% 17.52% 41,078,739 15/10/2564
0.84% 3.11% 3,208,233,771 18/10/2564
0.84% 3.12% 3,121,262,731 18/10/2564
0.05% 28.11% 940,425,711 15/10/2564
-0.61% 7.89% 1,052,033,971 15/10/2564
-0.48% 3.98% 2,934,033,903 15/10/2564
-1.34% 3.07% 107,369,087 15/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% -7.91% 422,415,669 18/10/2564
14.15% 110.61% 210,873,544 15/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% 13.50% 309,667,918 18/10/2564
0.00% 24.53% 10,039,228,424 31/08/2564
10.75% 64.87% 73,684,572 18/10/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,423,555,167 31/08/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
4.15% 36.03% 75,211,286 18/10/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
0.68% -2.09% 341,970,361 18/10/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,037,274,898 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th