KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 161 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 9.69% 149,591,961 20/10/2564
2.96% 45.05% 313,344,718 20/10/2564
2.45% 61.26% 1,043,402,256 20/10/2564
2.45% 61.25% 416,538,982 20/10/2564
3.14% 35.49% 3,704,933,115 20/10/2564
0.51% 36.96% 166,317,097 20/10/2564
2.73% 40.83% 458,204,261 20/10/2564
1.68% 34.40% 46,532,901 20/10/2564
1.74% 58.49% 178,991,946 20/10/2564
3.94% 34.79% 2,795,531,432 20/10/2564
2.91% 32.40% 2,471,605,412 20/10/2564
2.90% 34.23% 1,614,843,400 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 0.40% 40,402,355,535 20/10/2564
0.01% 0.12% 25,346,789,944 20/10/2564
-0.05% 0.87% 13,901,105,654 20/10/2564
-0.07% 0.76% 50,692,853,833 20/10/2564
0.02% 0.18% 3,177,252,183 20/10/2564
0.02% 0.30% 1,026,849,624 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 1.15% 11,644,011,622 20/10/2564
-0.59% 1.33% 4,154,281,685 20/10/2564
-0.59% 1.32% 412,481,577 20/10/2564
-0.57% 1.49% 306,558 20/10/2564
0.59% 5.09% 72,199,571 13/07/2564
0.18% 2.93% 1,388,500,610 20/10/2564
-0.39% 1.81% 9,173,107,626 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 1.62% 182,173,262 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.15% 28,470,303 20/10/2564
0.04% 0.18% 47,845,342 20/10/2564
-0.01% 0.14% 18,224,911 20/10/2564
0.05% 0.12% 77,097,865 20/10/2564
-0.01% 0.16% 70,500,497 20/10/2564
-0.01% 0.16% 156,665,453 20/10/2564
-0.01% 0.16% 31,827,805 20/10/2564
-0.01% 0.36% 32,037,121 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 9.13% 566,390,636 20/10/2564
0.38% 9.13% 381,988,723 20/10/2564
-2.98% -1.96% 1,001,140,801 12/10/2564
1.19% 7.28% 131,502,436 20/10/2564
-0.50% 14.31% 30,765,550 19/10/2564
2.77% 43.59% 724,184,870 20/10/2564
-2.25% -0.21% 1,484,737,953 12/10/2564
-0.70% 2.80% 234,555,078 19/10/2564
0.94% 15.65% 112,366,395 19/10/2564
-0.04% 21.85% 560,867,167 19/10/2564
1.16% 14.51% 343,443,362 19/10/2564
1.16% 14.50% 428,994,350 19/10/2564
-1.58% 7.75% 284,753,824 19/10/2564
-0.24% 7.32% 58,416,856 19/10/2564
0.63% - 197,443,417 19/10/2564
0.81% - 103,282,982 19/10/2564
1.35% - 44,698,055 19/10/2564
1.74% - 447,278,472 14/10/2564
1.25% 15.15% 3,101,153,821 20/10/2564
0.38% 6.70% 869,840,901 20/10/2564
TOF
3.02% 33.89% 725,327,592 20/10/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.86% 22.48% 153,176,571 20/10/2564
0.53% 36.65% 160,501,728 20/10/2564
-0.15% 15.72% 15,766,282 19/10/2564
-0.05% 21.85% 75,897,547 19/10/2564
1.33% 4.58% 34,576,889 20/10/2564
-0.25% 8.47% 9,193,000 19/10/2564
-0.32% 4.18% 12,009,512 19/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.86% 22.48% 307,211,959 20/10/2564
0.53% 36.64% 417,358,987 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.88% 32.01% 1,637,724,661 20/10/2564
2.61% 33.15% 167,171,767 20/10/2564
3.09% 34.81% 985,485,462 20/10/2564
1.81% 22.14% 5,677,606,600 20/10/2564
2.89% 32.16% 4,797,521,839 20/10/2564
3.92% 34.20% 550,017,189 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.59% 32.43% 645,066,219 20/10/2564
0.40% 8.67% 1,070,189,309 20/10/2564
2.14% - 769,011,240 19/10/2564
-1.19% -1.28% 109,857,813 19/10/2564
-0.48% 9.85% 34,980,613 20/10/2564
3.26% 4.06% 760,627,768 19/10/2564
3.14% 35.12% 459,092,412 20/10/2564
0.46% 35.19% 99,414,784 20/10/2564
1.18% -6.81% 350,470,841 20/10/2564
-2.53% 12.64% 560,522,887 19/10/2564
2.75% 40.25% 961,108,948 20/10/2564
-0.32% - 15,347,023 19/10/2564
-0.13% - 34,361,410 19/10/2564
1.39% 4.49% 341,090,530 20/10/2564
0.43% 28.58% 245,324,401 19/10/2564
3.86% 33.95% 727,566,826 20/10/2564
2.87% 31.85% 728,631,822 20/10/2564
-0.32% - 13,892,030 19/10/2564
-0.35% - 19,691,944 19/10/2564
1.32% 22.86% 85,768,633 19/10/2564
1.99% 24.92% 2,150,666,413 20/10/2564
-0.46% 1.57% 1,989,575,050 20/10/2564
-0.54% -0.26% 3,562,996,865 20/10/2564
0.01% 0.13% 1,069,685,594 20/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 31.06% 872,831,478 19/10/2564
-4.95% -1.93% 733,505,571 12/10/2564
-3.94% 21.96% 16,337,550 19/10/2564
5.37% 30.67% 401,304,224 19/10/2564
5.06% 17.84% 20,011,869,880 19/10/2564
1.29% - 5,231,579,344 19/10/2564
-1.22% -0.70% 238,489,759 19/10/2564
3.29% 4.84% 7,092,702,933 19/10/2564
-0.97% - 5,603,528,232 19/10/2564
-2.69% - 2,398,965,463 19/10/2564
-0.69% 10.93% 977,702,078 19/10/2564
0.06% 6.65% 1,128,948,062 18/10/2564
18.45% 94.32% 442,585,840 19/10/2564
-0.15% 44.98% 2,492,980,997 19/10/2564
- - 1,775,898,221 19/10/2564
-0.33% - 374,787,030 20/10/2564
5.90% 53.20% 2,291,635,743 19/10/2564
-0.27% - 389,631,173 18/10/2564
-1.25% 3.70% 1,491,296,212 19/10/2564
-1.25% 3.69% 793,802,713 19/10/2564
1.68% - 1,096,481,673 19/10/2564
-0.14% 9.14% 399,174,038 19/10/2564
0.77% - 424,697,422 19/10/2564
0.44% 11.68% 67,949,205 19/10/2564
-2.40% 12.85% 1,991,937,657 19/10/2564
0.32% - 2,278,807,463 19/10/2564
0.32% 17.47% 489,279,582 19/10/2564
0.19% 47.11% 443,574,410 19/10/2564
0.19% 47.25% 137,711,344 19/10/2564
-2.62% 23.42% 1,052,077,217 19/10/2564
-2.62% 23.77% 72,990,614 19/10/2564
-4.42% 21.60% 350,687,992 20/10/2564
0.19% -1.57% 67,974,428 19/10/2564
-0.65% 11.39% 1,443,936,931 18/10/2564
-2.04% 0.39% 528,911,914 18/10/2564
0.05% 23.22% 829,961,744 18/10/2564
6.16% 36.49% 418,381,828 19/10/2564
9.02% 3.42% 518,447,432 19/10/2564
2.15% - 1,670,683,753 19/10/2564
0.63% - 1,337,087,845 19/10/2564
-0.28% 30.10% 2,678,441,996 19/10/2564
-1.57% 0.35% 245,317,986 19/10/2564
1.17% 23.50% 1,304,263,953 19/10/2564
1.12% 36.10% 4,491,016,151 19/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% 15.73% 580,344,094 19/10/2564
-0.15% 14.01% 22,924,354 19/10/2564
-0.05% 19.23% 41,764,662 19/10/2564
1.33% 4.67% 3,198,206,776 20/10/2564
1.33% 4.68% 3,111,573,332 20/10/2564
0.49% 28.99% 942,895,347 19/10/2564
-0.24% 8.49% 1,053,807,301 19/10/2564
-0.31% 4.20% 3,046,738,316 19/10/2564
-0.31% 3.29% 107,355,310 19/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.16% -6.93% 426,690,454 20/10/2564
14.34% 114.99% 214,707,872 19/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.30% 13.89% 312,402,986 20/10/2564
0.00% 24.53% 10,039,228,424 31/08/2564
11.97% 68.84% 73,568,825 20/10/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,423,555,167 31/08/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
4.52% 37.56% 74,600,253 20/10/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
1.48% -1.40% 344,141,203 20/10/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,037,274,898 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th