KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 187 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.38% -18.96% 177,743,183 19/10/2563
-4.64% -24.49% 359,218,259 19/10/2563
4.35% -8.69% 640,588,339 19/10/2563
4.35% -8.69% 294,995,742 19/10/2563
-2.31% -18.92% 2,463,722,126 19/10/2563
-3.28% - 321,394,180 19/10/2563
-3.91% -24.23% 365,699,053 19/10/2563
-1.30% 11.16% 40,129,352 19/10/2563
1.23% 7.52% 89,425,933 19/10/2563
-3.58% -20.57% 2,487,282,478 19/10/2563
-6.72% -26.89% 1,769,886,185 19/10/2563
-4.62% -22.47% 1,289,563,202 19/10/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.73% 46,568,071,921 19/10/2563
0.01% 0.57% 32,199,265,704 19/10/2563
0.05% 1.39% 7,454,453,521 19/10/2563
0.05% 1.05% 43,227,218,394 19/10/2563
0.02% 0.50% 3,122,321,492 19/10/2563
0.05% 0.84% 737,528,800 19/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 1.69% 8,920,700,962 19/10/2563
0.00% 1.40% 4,990,790,947 19/10/2563
0.00% 1.40% 333,452,788 19/10/2563
0.01% 1.54% 302,099 19/10/2563
0.50% 0.52% 71,510,541 19/10/2563
0.17% 2.69% 1,386,075,438 19/10/2563
0.04% 1.94% 8,282,843,677 19/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -1.62% 158,682,103 19/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.67% 105,450,289 19/10/2563
0.00% 0.58% 76,917,669 19/10/2563
-0.01% 0.65% 82,664,793 19/10/2563
0.12% 0.74% 213,159,785 19/10/2563
-0.01% 0.71% 175,661,502 19/10/2563
0.00% 0.79% 416,832,897 19/10/2563
0.04% 0.79% 40,640,978 19/10/2563
-0.02% 0.59% 55,615,566 19/10/2563
0.05% 1.20% 244,578,364 29/07/2563
0.18% 1.18% 331,511,843 13/08/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% -5.16% 1,067,852,317 19/10/2563
-1.07% -5.16% 589,600,533 19/10/2563
-0.32% - 1,046,677,463 15/10/2563
-2.76% -10.97% 180,568,573 19/10/2563
-0.21% -1.28% 44,892,228 16/10/2563
0.10% -6.83% 359,652,255 19/10/2563
-0.65% 2.10% 1,522,824,694 15/10/2563
0.56% 1.52% 263,535,629 16/10/2563
-0.64% -1.59% 122,700,282 16/10/2563
1.09% 0.87% 691,552,116 16/10/2563
2.45% 10.62% 448,161,493 16/10/2563
2.45% 10.66% 227,602,385 16/10/2563
1.06% -2.34% 71,316,825 16/10/2563
0.09% 1.13% 13,671,683 16/10/2563
-3.53% -20.80% 661,040,013 19/10/2563
-2.78% -13.10% 4,217,190,756 19/10/2563
-1.58% -6.75% 1,243,109,804 19/10/2563
TOF
-4.33% -22.63% 593,394,919 19/10/2563

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.39% -8.81% 12,994,995 19/10/2563
-3.32% -6.27% 9,749,912 19/10/2563
0.53% -0.51% 3,671,410,611 19/10/2563
0.53% 1.76% 26,992 16/10/2563
1.10% 2.75% 20,726 16/10/2563
-4.75% -4.67% 2,408,282 19/10/2563
0.09% 1.15% 14,556 16/10/2563
-0.10% 0.62% 17,624 16/10/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.39% - 254,922,120 19/10/2563
-3.32% - 304,138,782 19/10/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.74% -15.59% 1,306,760,254 19/10/2563
-4.56% -6.33% 133,909,262 19/10/2563
-2.41% -4.00% 705,898,048 19/10/2563
-3.24% -8.69% 4,942,994,864 19/10/2563
-4.44% -12.29% 4,026,733,887 19/10/2563
-3.62% -10.08% 411,760,430 19/10/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.43% -17.42% 154,577,558 19/10/2563
-1.07% -5.36% 889,228,174 19/10/2563
0.13% 5.63% 74,397,081 16/10/2563
-3.30% -20.04% 28,858,775 19/10/2563
2.77% 37.83% 351,815,574 16/10/2563
-2.39% -18.22% 359,721,650 19/10/2563
-3.25% - 47,081,066 19/10/2563
-2.98% 26.29% 390,663,196 19/10/2563
1.85% 28.64% 264,955,043 16/10/2563
-3.87% -24.72% 694,792,112 19/10/2563
-4.77% -15.30% 304,842,692 19/10/2563
-1.57% -6.48% 169,174,030 16/10/2563
-3.66% -21.01% 597,833,512 19/10/2563
-6.75% -27.26% 524,152,741 19/10/2563
0.84% 2.86% 47,619,414 16/10/2563
-3.57% -17.42% 1,782,119,822 19/10/2563
0.00% 1.35% 1,775,678,175 19/10/2563
-0.09% 1.60% 3,487,679,677 19/10/2563
0.02% 0.46% 854,005,388 19/10/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.53% 9.34% 861,083,213 16/10/2563
0.26% - 772,942,675 15/10/2563
2.49% 14.89% 9,537,811 16/10/2563
-0.21% -12.96% 424,141,329 16/10/2563
4.73% 9.85% 2,741,008,858 16/10/2563
0.18% 6.03% 703,515,174 16/10/2563
2.90% 39.14% 2,577,791,936 16/10/2563
-0.48% 0.80% 266,299,542 16/10/2563
2.69% 16.27% 873,248,314 15/10/2563
-8.48% -37.26% 269,520,479 16/10/2563
1.50% 3.15% 1,290,421,466 16/10/2563
-1.40% - 1,545,427,077 10/08/2563
0.47% - 2,545,938,264 19/10/2563
1.62% - 3,148,439,353 21/05/2563
-0.04% - 3,089,465,401 04/06/2563
-0.18% - 5,316,040,470 25/06/2563
-0.66% - 3,798,061,823 06/08/2563
0.50% - 373,402,502 03/09/2563
1.07% - 1,535,217,076 10/09/2563
0.07% - 1,489,475,471 17/09/2563
0.43% - 5,777,688,884 19/10/2563
-1.34% - 5,383,790,632 13/08/2563
0.53% - 3,347,289,206 29/07/2563
-0.98% - 4,388,671,282 20/08/2563
-0.57% - 3,414,782,963 06/08/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.50% - 2,100,778,971 19/10/2563
0.55% - 1,506,439,046 03/09/2563
0.34% - 3,562,752,665 19/10/2563
0.44% - 5,061,112,231 19/10/2563
0.41% - 3,044,270,051 19/10/2563
0.43% - 3,406,126,019 19/10/2563
0.57% - 5,120,830,841 19/10/2563
0.31% - 1,965,278,876 19/10/2563
0.44% - 3,724,296,403 19/10/2563
0.35% - 6,307,209,448 19/10/2563
0.41% - 3,368,267,024 19/10/2563
0.40% - 1,084,650,060 19/10/2563
0.38% -0.40% 1,947,518,795 19/10/2563
0.52% 0.03% 4,167,972,185 19/10/2563
0.55% -9.22% 774,035,723 16/10/2563
0.08% 1.75% 3,941,289,850 16/10/2563
0.08% 1.74% 1,147,207,385 16/10/2563
-0.04% - 3,320,527,645 15/10/2563
-0.05% - 3,172,422,860 15/10/2563
-0.36% -0.59% 3,050,098,434 15/10/2563
-0.35% -0.44% 3,046,828,465 15/10/2563
1.29% 7.09% 538,249,139 16/10/2563
0.15% 1.29% 33,011,222 16/10/2563
1.95% 29.48% 433,347,437 16/10/2563
2.53% 17.56% 321,940,375 16/10/2563
2.67% -2.38% 895,100,102 16/10/2563
2.67% -2.39% 135,605,374 16/10/2563
1.78% 3.34% 467,217,214 16/10/2563
1.77% 3.29% 31,885,015 16/10/2563
0.32% 2.67% 44,988,754 19/10/2563
0.10% - 69,839,425 16/10/2563
1.53% 10.18% 490,882,095 15/10/2563
-0.19% 2.27% 378,360,667 15/10/2563
2.49% 13.80% 248,297,573 15/10/2563
-5.00% 12.10% 42,343,894 16/10/2563
10.60% -70.88% 2,502,098 25/06/2563
-6.33% 55.91% 500,461,603 16/10/2563
0.21% - 2,024,893,696 19/10/2563
0.06% 1.60% 849,088,525 17/09/2563
2.53% 29.96% 1,210,864,484 16/10/2563
0.16% 6.82% 250,939,646 16/10/2563
0.88% 3.67% 887,861,409 16/10/2563
10.88% 62.07% 1,845,188,012 16/10/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% 0.97% 927,920,684 16/10/2563
0.52% 0.86% 5,558,360 16/10/2563
1.09% 0.78% 10,714,383 16/10/2563
-4.75% -13.69% 2,906,147,542 19/10/2563
-4.75% -13.69% 3,532,186,479 19/10/2563
-1.53% -5.00% 1,193,531,115 16/10/2563
0.09% 1.16% 901,307,540 16/10/2563
-0.10% 1.95% 1,620,575,111 16/10/2563
-0.10% 1.94% 73,367,044 16/10/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.99% 26.45% 414,723,830 19/10/2563
4.72% -18.93% 326,861,281 16/10/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.81% 32.33% 150,224,451 19/10/2563
0.00% 24.53% 9,978,495,662 31/08/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-5.27% -39.70% 41,655,841 19/10/2563
-6.70% -16.60% 21,025,253 19/10/2563
-7.02% -9.86% 15,341,781 19/10/2563
0.00% 15.15% 21,606,599,933 31/08/2563
-4.81% -24.94% 12,196,759 19/10/2563
0.00% -0.03% 56,943,455 31/08/2563
ENY
-6.07% -24.84% 54,671,188 19/10/2563
-6.63% -27.15% 13,285,334 19/10/2563
GLD
-2.75% 30.48% 559,471,441 19/10/2563
0.00% 0.28% 254,500,002 31/07/2563
0.00% 2.21% 74,694,298 31/08/2563
0.00% -0.06% 595,029,399 31/08/2563
0.00% 0.00% 14,282,779,725 31/08/2563
0.00% 67.90% 29,784,020,888 31/08/2563
0.00% 76.84% 2,153,793,234 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th