KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 166 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.64% 6.35% 152,560,736 16/09/2564
6.17% 34.50% 327,124,198 16/09/2564
-1.43% 64.12% 1,095,330,275 16/09/2564
-1.43% 64.10% 403,772,204 16/09/2564
4.81% 28.80% 3,643,667,119 16/09/2564
4.35% 31.08% 165,821,748 16/09/2564
5.55% 31.89% 458,600,259 16/09/2564
10.54% 29.95% 51,770,519 16/09/2564
6.60% 58.51% 171,196,952 16/09/2564
3.28% 25.57% 2,730,504,299 16/09/2564
6.50% 19.77% 2,288,809,132 16/09/2564
5.87% 24.46% 1,585,427,821 16/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.48% 41,202,319,466 16/09/2564
0.00% 0.13% 26,210,308,376 16/09/2564
0.02% 1.01% 12,294,105,138 16/09/2564
0.01% 0.91% 51,774,207,663 16/09/2564
0.01% 0.19% 2,878,778,598 16/09/2564
0.02% 0.35% 1,046,524,040 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% 1.79% 11,243,603,036 16/09/2564
-0.27% 2.06% 4,166,706,377 16/09/2564
-0.27% 2.05% 417,149,881 16/09/2564
-0.26% 2.22% 308,805 16/09/2564
0.59% 5.09% 72,199,571 13/07/2564
0.17% 2.93% 1,385,860,860 16/09/2564
-0.15% 2.34% 9,210,569,350 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% 1.87% 183,466,621 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.20% 33,241,712 16/09/2564
-0.01% 0.15% 47,827,575 16/09/2564
0.05% 0.15% 18,227,319 16/09/2564
-0.01% 0.20% 77,063,286 16/09/2564
-0.01% 0.16% 70,509,090 16/09/2564
0.04% 0.16% 156,677,710 16/09/2564
0.01% 0.22% 31,831,589 16/09/2564
-0.01% 0.36% 32,041,874 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.46% 7.74% 575,587,122 16/09/2564
1.46% 7.74% 391,970,110 16/09/2564
-0.14% 0.52% 1,030,728,650 14/09/2564
2.19% 3.28% 137,225,971 16/09/2564
-0.20% 15.22% 32,144,642 15/09/2564
4.44% 40.31% 679,429,790 16/09/2564
0.78% 2.24% 1,523,301,960 14/09/2564
0.03% 4.18% 237,397,844 15/09/2564
0.89% 12.73% 112,053,595 15/09/2564
0.11% 22.42% 559,333,623 15/09/2564
-1.42% 15.12% 336,158,410 15/09/2564
-1.42% 15.12% 422,686,041 15/09/2564
-0.15% 10.45% 282,630,432 15/09/2564
0.03% 8.64% 48,950,049 15/09/2564
3.91% - 441,587,138 16/09/2564
2.49% 10.70% 3,241,959,584 16/09/2564
1.17% 4.79% 905,308,787 16/09/2564
TOF
6.18% 24.71% 717,765,609 16/09/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.36% 16.39% 146,603,291 16/09/2564
4.37% 30.73% 153,497,636 16/09/2564
0.13% 15.99% 14,635,917 15/09/2564
0.11% 22.43% 72,401,947 15/09/2564
-0.72% -2.86% 32,594,574 16/09/2564
0.03% 8.65% 8,643,896 15/09/2564
-0.05% 4.38% 11,150,443 15/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.36% 16.39% 306,216,069 16/09/2564
4.37% 30.72% 420,235,357 16/09/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.46% 19.42% 1,623,177,981 16/09/2564
3.67% 23.92% 164,678,449 16/09/2564
4.75% 28.06% 975,139,432 16/09/2564
4.42% 16.35% 5,692,380,099 16/09/2564
6.03% 23.08% 4,769,117,526 16/09/2564
3.38% 25.00% 537,819,258 16/09/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.61% 23.50% 546,824,713 16/09/2564
1.53% 7.30% 1,063,430,993 16/09/2564
-2.47% - 749,310,207 13/09/2564
-0.19% 0.23% 123,747,200 15/09/2564
2.87% 6.57% 35,133,922 16/09/2564
-4.51% 4.67% 726,643,767 15/09/2564
4.83% 28.32% 453,930,224 16/09/2564
4.28% 29.55% 93,967,521 16/09/2564
-0.32% -9.58% 352,216,574 16/09/2564
1.43% 16.53% 553,075,329 15/09/2564
5.50% 31.40% 944,776,488 16/09/2564
0.12% - 13,169,895 15/09/2564
0.11% - 29,945,635 15/09/2564
-0.75% -2.99% 337,199,039 16/09/2564
-1.76% 25.70% 243,699,651 15/09/2564
3.41% 24.80% 717,002,365 16/09/2564
6.46% 19.29% 712,060,242 16/09/2564
-0.01% - 11,899,452 15/09/2564
-0.08% - 16,826,680 15/09/2564
-0.66% 21.79% 81,110,126 15/09/2564
4.27% 18.15% 2,135,891,105 16/09/2564
-0.24% 2.16% 2,015,128,793 16/09/2564
-0.40% 0.30% 3,591,148,342 16/09/2564
0.01% 0.14% 1,046,676,451 16/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.06% 34.35% 781,646,445 15/09/2564
0.99% 2.13% 762,705,392 14/09/2564
-0.11% 30.52% 15,638,060 15/09/2564
3.22% 22.90% 331,548,384 15/09/2564
-3.32% 18.96% 19,699,165,569 15/09/2564
-0.32% - 5,228,552,357 15/09/2564
-0.06% 0.90% 242,523,595 15/09/2564
-4.46% 5.58% 6,861,384,706 15/09/2564
0.35% - 5,930,085,295 15/09/2564
0.41% - 2,049,834,767 15/09/2564
0.45% 11.51% 829,882,028 15/09/2564
-2.99% 9.90% 1,161,540,806 14/09/2564
1.36% 52.00% 404,835,020 15/09/2564
-1.69% 49.85% 2,040,005,584 15/09/2564
0.26% - 373,955,557 16/09/2564
-1.97% 45.03% 1,915,787,120 15/09/2564
-0.02% - 389,610,553 14/09/2564
0.26% 5.01% 1,739,082,185 15/09/2564
0.26% 5.01% 811,524,552 15/09/2564
-0.39% - 1,207,388,571 15/09/2564
0.88% 1.32% 3,106,098,594 02/09/2564
0.85% 1.28% 3,101,442,836 02/09/2564
-0.70% 10.47% 411,135,464 15/09/2564
- - 423,749,437 15/09/2564
-0.99% 10.94% 52,626,521 15/09/2564
1.51% 16.72% 1,806,337,710 15/09/2564
0.88% - 2,038,365,767 15/09/2564
0.88% 20.15% 479,760,251 15/09/2564
6.36% 52.97% 459,930,195 15/09/2564
6.35% 53.12% 135,598,969 15/09/2564
4.69% 28.80% 612,817,169 15/09/2564
4.68% 29.15% 55,757,205 15/09/2564
9.34% 27.55% 154,099,012 16/09/2564
-1.01% -2.39% 68,033,643 15/09/2564
-0.18% 14.18% 1,364,653,950 14/09/2564
0.53% 2.50% 557,708,229 14/09/2564
-0.31% 26.57% 798,082,059 14/09/2564
-5.83% 25.32% 478,365,855 15/09/2564
-2.57% -10.92% 495,482,269 15/09/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
-1.48% - 1,703,054,119 15/09/2564
-1.31% - 1,331,128,132 15/09/2564
0.57% 33.63% 2,265,294,102 15/09/2564
0.69% 2.24% 234,470,993 15/09/2564
-0.55% 22.76% 1,302,882,637 15/09/2564
-0.93% 46.33% 4,474,595,159 15/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 15.99% 579,129,533 15/09/2564
0.13% 15.91% 21,088,795 15/09/2564
0.11% 22.34% 37,876,224 15/09/2564
-0.72% -2.78% 3,187,057,641 16/09/2564
-0.72% -2.77% 3,101,746,881 16/09/2564
-1.64% 26.09% 932,324,682 15/09/2564
0.03% 8.65% 1,003,714,167 15/09/2564
-0.04% 4.38% 2,710,974,707 15/09/2564
-0.04% 4.37% 99,199,244 15/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.30% -9.69% 418,491,365 16/09/2564
5.24% 93.22% 207,636,787 15/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.77% 15.04% 318,219,039 16/09/2564
0.00% 24.53% 10,135,080,713 31/07/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
12.03% 42.99% 67,464,127 16/09/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,679,382,490 31/07/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,051,473 31/07/2564
ENY
8.21% 23.81% 72,876,195 16/09/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-0.77% -4.80% 341,925,164 16/09/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 91,339,650 31/07/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% -0.06% 384,534,552 31/07/2564
0.00% 0.00% 13,054,843,096 31/07/2564
0.00% 76.84% 2,097,895,547 31/07/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th