KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 183 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.57% -3.42% 140,610,140 12/05/2565
-5.72% 0.07% 170,854,469 12/05/2565
-10.31% -2.91% 413,235,119 12/05/2565
-5.42% -3.08% 3,291,944,629 12/05/2565
-4.17% -0.72% 141,574,067 12/05/2565
-2.09% 4.42% 515,125,904 12/05/2565
-7.48% 16.66% 59,895,557 12/05/2565
-6.13% 12.80% 325,489,606 12/05/2565
-4.87% -2.73% 2,641,205,041 12/05/2565
-3.39% 3.36% 3,284,433,775 12/05/2565
-3.91% 3.73% 1,925,129,142 12/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 0.18% 33,531,472,291 12/05/2565
0.01% 0.10% 30,351,992,354 12/05/2565
-0.12% 0.35% 9,877,760,823 12/05/2565
-0.17% 0.19% 40,648,934,919 12/05/2565
0.02% 0.22% 3,994,227,736 12/05/2565
0.00% 0.25% 1,226,605,952 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.12% -1.35% 10,466,898,672 12/05/2565
-1.08% -1.24% 3,280,677,970 12/05/2565
-1.08% -1.24% 265,104,443 12/05/2565
-1.07% 0.74% 307,980 12/05/2565
-1.03% - 1,509,426,728 12/05/2565
0.15% 2.30% 1,385,555,505 12/05/2565
-1.06% -0.62% 9,973,164,211 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 7.93% 1,285,812,037 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.08% 18,818,067 12/05/2565
0.03% 0.06% 30,039,180 12/05/2565
-0.01% 0.04% 15,003,203 12/05/2565
0.03% 0.07% 48,594,179 12/05/2565
0.03% 0.06% 47,607,205 12/05/2565
-0.01% 0.07% 133,319,918 12/05/2565
0.02% 0.02% 21,912,846 12/05/2565
0.04% 0.05% 13,855,625 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.36% -0.71% 512,038,467 12/05/2565
-2.36% -0.71% 333,504,483 12/05/2565
0.35% -6.24% 946,926,840 10/05/2565
-1.56% -1.67% 130,305,736 12/05/2565
-7.28% -10.52% 26,680,825 11/05/2565
-5.81% -0.85% 604,893,662 12/05/2565
0.02% -3.61% 203,242,924 11/05/2565
-4.48% -9.88% 95,294,757 11/05/2565
-5.04% -6.35% 507,473,538 11/05/2565
-8.53% -18.32% 192,624,353 11/05/2565
-8.54% -18.32% 115,548,598 11/05/2565
-9.61% -23.90% 196,821,175 11/05/2565
-3.35% -4.51% 68,549,500 11/05/2565
-10.12% - 125,793,411 11/05/2565
-11.46% - 76,770,027 11/05/2565
-10.16% - 39,183,116 11/05/2565
-4.39% - 194,650,794 12/05/2565
-4.67% -4.49% 2,517,824,380 12/05/2565
-3.31% -3.50% 721,616,203 12/05/2565
TOF
-3.96% 2.65% 649,304,536 12/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% -0.33% 236,974,140 12/05/2565
-6.84% - 10,367,062 11/05/2565
-11.43% - 26,185,968 11/05/2565
-4.24% -0.87% 242,275,668 12/05/2565
-8.26% - 29,865,717 11/05/2565
-4.32% -5.62% 43,910,397 11/05/2565
-5.04% -6.37% 111,715,995 11/05/2565
-3.87% -2.31% 42,053,776 12/05/2565
-3.35% -4.53% 19,758,848 11/05/2565
-2.48% -3.53% 22,593,879 11/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.63% -0.31% 293,459,124 12/05/2565
-4.24% -0.85% 387,634,533 12/05/2565

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.42% 3.02% 1,532,758,370 12/05/2565
-2.37% 1.01% 144,356,584 12/05/2565
-5.44% -3.44% 878,831,141 12/05/2565
-3.76% -0.56% 5,035,148,437 12/05/2565
-4.11% 1.14% 4,322,846,950 12/05/2565
-4.89% -3.00% 500,646,535 12/05/2565

กองทุนรวม RMF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.24% 1.67% 848,097,695 12/05/2565
-2.30% -0.62% 1,180,911,896 12/05/2565
-7.05% -24.53% 712,592,742 11/05/2565
-2.05% -8.60% 110,147,173 11/05/2565
-4.59% -3.12% 43,390,433 12/05/2565
-7.00% -38.07% 599,227,079 11/05/2565
-11.23% - 78,499,673 11/05/2565
-5.43% -3.31% 435,413,829 12/05/2565
-4.17% -1.13% 139,432,152 12/05/2565
-4.59% 1.11% 354,005,133 12/05/2565
-14.22% -10.79% 637,897,994 11/05/2565
-2.12% 4.20% 1,027,602,718 12/05/2565
-4.25% -6.06% 44,543,070 11/05/2565
-4.98% -6.66% 88,919,906 11/05/2565
-3.78% -2.34% 326,493,736 12/05/2565
-11.35% -4.48% 269,657,520 11/05/2565
-4.94% -3.35% 653,432,062 12/05/2565
-3.43% 2.93% 751,243,105 12/05/2565
-3.30% -5.06% 46,069,223 11/05/2565
-2.40% -3.58% 58,809,590 11/05/2565
-7.75% -1.04% 113,738,185 11/05/2565
-18.96% - 115,963,411 11/05/2565
-3.17% 1.55% 2,114,762,390 12/05/2565
-1.38% -1.14% 2,017,408,910 12/05/2565
-1.18% -1.88% 3,590,577,250 12/05/2565
0.01% 0.15% 1,277,768,735 12/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
63 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.91% -16.48% 673,879,003 11/05/2565
-0.91% -8.44% 677,012,345 10/05/2565
-9.48% -17.29% 193,379,780 11/05/2565
-6.14% -4.35% 373,620,311 11/05/2565
-7.07% -24.69% 14,073,568,275 11/05/2565
-6.84% -27.81% 3,541,957,888 11/05/2565
- - 20,204,293 11/05/2565
-2.01% -8.39% 159,232,544 11/05/2565
-7.00% -37.80% 4,988,047,956 11/05/2565
-3.62% - 5,464,088,175 11/05/2565
-11.43% -18.08% 1,425,098,789 11/05/2565
-10.31% 1.83% 1,111,641,388 12/05/2565
-3.89% -7.98% 1,171,429,776 11/05/2565
-9.67% -28.30% 830,014,717 10/05/2565
5.38% 61.26% 1,058,332,537 11/05/2565
-11.43% - 35,689,415 10/05/2565
-4.93% -4.18% 1,515,554,060 11/05/2565
-8.26% - 2,014,987,074 11/05/2565
0.49% - 5,629,096,176 23/02/2565
0.56% - 4,957,237,329 20/04/2565
-0.01% - 1,934,807,854 27/04/2565
-0.05% - 652,682,603 11/05/2565
0.90% - 2,356,445,181 12/05/2565
0.94% - 645,419,076 12/05/2565
0.88% - 472,627,367 12/05/2565
-7.67% -3.15% 3,678,760,219 11/05/2565
-1.90% - 326,615,893 10/05/2565
-4.25% -8.98% 978,399,686 11/05/2565
-4.25% -8.98% 608,871,270 11/05/2565
-10.07% - 2,430,722,169 11/05/2565
-11.38% - 53,688,109 11/05/2565
-0.17% - 2,402,478,073 17/03/2565
-0.35% - 3,211,372,442 01/04/2565
-0.35% - 2,879,482,349 01/04/2565
-0.11% - 2,876,020,717 06/05/2565
-0.11% - 3,009,880,617 06/05/2565
-0.02% - 3,132,595,856 10/05/2565
-4.12% -8.64% 264,197,201 11/05/2565
-9.40% - 352,350,553 11/05/2565
-5.82% -9.79% 100,367,963 11/05/2565
-14.28% -10.46% 1,509,455,769 11/05/2565
-8.43% -8.91% 1,828,965,716 11/05/2565
-8.43% -8.91% 443,429,050 11/05/2565
-10.23% 2.62% 398,191,094 11/05/2565
-10.23% 2.61% 125,396,905 11/05/2565
-0.74% -5.95% 1,292,893,764 11/05/2565
-0.74% -5.97% 93,420,191 11/05/2565
-2.11% -8.79% 199,941,271 12/05/2565
1.29% 5.83% 68,664,997 11/05/2565
-6.36% -13.33% 1,547,322,763 10/05/2565
-3.39% -11.67% 450,447,216 10/05/2565
-10.20% -15.84% 809,937,145 10/05/2565
-14.28% 0.56% 672,913,703 11/05/2565
-15.86% -8.02% 421,008,487 11/05/2565
1.13% - 150,448,872 12/05/2565
-10.31% -10.40% 1,389,270,757 11/05/2565
-10.52% - 1,053,324,947 11/05/2565
-1.39% - 522,099,260 11/05/2565
-1.45% - 213,046,436 11/05/2565
-13.58% -12.26% 2,774,985,082 11/05/2565
-3.30% -10.82% 220,044,541 11/05/2565
-7.74% -0.83% 1,357,375,237 11/05/2565
-19.50% -27.88% 2,361,165,933 11/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.32% -5.60% 594,063,703 11/05/2565
-4.32% -5.64% 29,853,090 11/05/2565
-5.04% -6.40% 61,843,837 11/05/2565
-3.87% -2.30% 2,829,097,434 12/05/2565
-3.87% -2.29% 2,660,025,001 12/05/2565
-11.37% -4.33% 925,671,537 11/05/2565
-3.35% -4.51% 1,122,812,240 11/05/2565
-2.48% -3.50% 2,989,936,428 11/05/2565
-2.48% -3.51% 109,971,255 11/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.54% 0.93% 801,741,634 12/05/2565
6.20% 66.15% 250,617,954 11/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.65% -17.01% 330,372,836 12/05/2565
0.00% 24.53% 10,055,398,013 31/03/2565
-2.29% 15.39% 75,777,750 12/05/2565
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 19,566,277,111 31/03/2565
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-1.97% 5.66% 74,448,909 12/05/2565
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-2.24% 11.11% 344,116,146 12/05/2565
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,099,677,909 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th