KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 176 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% -11.56% 182,794,437 15/01/2564
5.27% -3.18% 409,089,387 15/01/2564
10.82% 16.97% 806,866,657 15/01/2564
10.82% 16.97% 370,195,110 15/01/2564
3.82% 1.04% 2,955,202,195 15/01/2564
7.96% 8.98% 261,598,993 15/01/2564
3.40% -0.82% 437,414,623 15/01/2564
0.79% 25.08% 40,655,195 15/01/2564
9.98% 29.59% 112,578,001 15/01/2564
3.84% -5.25% 2,796,161,336 15/01/2564
2.28% -6.67% 1,938,618,190 15/01/2564
2.04% -4.50% 1,515,653,946 15/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.54% 45,950,892,335 15/01/2564
0.00% 0.37% 34,075,274,615 15/01/2564
0.07% 1.20% 9,122,265,317 15/01/2564
0.04% 0.89% 47,880,579,056 15/01/2564
0.02% 0.32% 2,949,983,165 15/01/2564
0.03% 0.67% 730,403,256 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.65% 8,603,966,777 15/01/2564
0.06% 1.59% 4,207,030,992 15/01/2564
0.06% 1.58% 467,396,435 15/01/2564
0.07% 1.75% 304,696 15/01/2564
0.18% 0.55% 71,536,476 15/01/2564
0.22% 2.49% 1,399,822,611 15/01/2564
0.12% 1.93% 8,485,499,497 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% -0.98% 162,475,047 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.44% 72,302,601 15/01/2564
-0.04% 0.46% 87,083,303 15/01/2564
-0.02% 0.45% 45,364,434 15/01/2564
0.07% 0.53% 113,546,671 15/01/2564
0.00% 0.47% 125,972,802 15/01/2564
-0.02% 0.56% 278,433,233 15/01/2564
-0.02% 0.53% 40,684,276 15/01/2564
0.01% 0.64% 51,770,695 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.65% 0.11% 1,006,265,682 15/01/2564
0.65% 0.11% 564,062,608 15/01/2564
-0.13% - 1,051,952,049 13/01/2564
-1.04% -4.86% 177,047,472 15/01/2564
2.01% 1.43% 46,047,231 14/01/2564
7.98% 15.19% 422,648,962 15/01/2564
-1.19% 0.48% 1,526,264,258 13/01/2564
0.20% 1.34% 252,251,825 14/01/2564
3.70% 9.35% 140,131,963 14/01/2564
4.81% 12.81% 601,175,263 14/01/2564
5.79% 3.26% 503,803,157 14/01/2564
5.79% 3.29% 256,919,156 14/01/2564
8.06% 4.24% 92,952,944 14/01/2564
5.76% 9.75% 16,315,909 14/01/2564
3.94% -6.23% 678,258,634 15/01/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
0.73% -3.65% 4,305,177,047 15/01/2564
0.01% -2.60% 1,224,885,877 15/01/2564
TOF
1.68% -5.46% 711,604,048 15/01/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.29% 3.54% 113,877,397 15/01/2564
7.79% 19.85% 114,933,372 15/01/2564
-0.46% -0.69% 3,671,617,654 15/01/2564
3.36% 11.78% 10,286,907 14/01/2564
4.81% 17.32% 52,703,579 14/01/2564
-0.07% -3.59% 26,383,119 15/01/2564
1.56% 6.35% 6,860,769 14/01/2564
0.74% 3.10% 8,947,734 14/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% - 289,766,229 15/01/2564
7.79% - 391,765,719 15/01/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.25% -7.00% 1,624,686,464 15/01/2564
3.12% -0.28% 156,702,018 15/01/2564
3.83% 1.51% 848,559,991 15/01/2564
0.90% -3.94% 5,545,593,372 15/01/2564
1.53% -6.68% 4,757,372,169 15/01/2564
3.77% -5.27% 479,521,547 15/01/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.94% -1.59% 187,712,511 15/01/2564
0.54% -0.08% 1,044,689,865 15/01/2564
-0.19% 5.99% 123,244,748 14/01/2564
0.50% -12.55% 32,507,020 15/01/2564
10.99% 42.15% 687,497,019 14/01/2564
3.84% 1.68% 427,261,988 15/01/2564
7.54% 7.96% 81,320,874 15/01/2564
-0.48% 16.03% 375,861,822 15/01/2564
3.49% 20.45% 413,404,805 14/01/2564
3.20% -1.79% 919,910,491 15/01/2564
2.67% - 6,014,241 14/01/2564
4.25% - 9,828,948 14/01/2564
-0.12% -13.51% 347,870,657 15/01/2564
-1.51% -5.53% 187,344,151 14/01/2564
3.75% -5.72% 684,338,306 15/01/2564
2.22% -7.14% 707,451,287 15/01/2564
1.28% - 7,025,494 14/01/2564
0.64% - 11,340,856 14/01/2564
3.11% 1.22% 56,936,986 14/01/2564
1.42% -3.10% 2,094,443,360 15/01/2564
0.11% 1.57% 1,947,102,674 15/01/2564
-0.04% 1.41% 3,793,343,463 15/01/2564
0.01% 0.26% 1,025,883,018 15/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
55 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.04% 20.65% 930,780,721 14/01/2564
-0.80% - 774,153,662 13/01/2564
7.29% 21.45% 8,758,266 14/01/2564
3.85% 2.56% 540,570,472 14/01/2564
15.70% 36.62% 10,628,566,527 14/01/2564
-0.08% 6.64% 562,946,905 14/01/2564
11.50% 43.35% 3,578,235,717 14/01/2564
0.70% 2.79% 407,446,647 14/01/2564
8.13% 18.36% 1,691,789,536 13/01/2564
5.80% -21.06% 248,301,839 14/01/2564
9.94% 19.78% 1,320,863,459 14/01/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
-0.63% - 6,315,486,576 15/01/2564
-0.51% - 3,372,476,594 15/01/2564
-0.54% - 1,085,889,285 15/01/2564
-0.65% -0.64% 1,949,858,694 15/01/2564
-0.42% -0.08% 4,170,264,158 15/01/2564
8.22% 0.57% 1,149,113,518 14/01/2564
0.16% 3.16% 3,609,922,351 14/01/2564
0.16% 3.15% 1,068,797,077 14/01/2564
0.00% - 3,328,882,401 13/01/2564
0.01% - 3,180,781,933 13/01/2564
-0.03% -0.14% 3,064,200,392 13/01/2564
-0.02% 0.00% 3,060,620,428 13/01/2564
2.35% 11.23% 429,298,950 14/01/2564
5.23% 3.54% 36,213,074 14/01/2564
3.41% 20.86% 499,887,437 14/01/2564
3.09% 19.70% 407,881,817 14/01/2564
8.48% 10.61% 1,050,454,104 14/01/2564
8.48% 10.60% 149,491,909 14/01/2564
3.84% 6.51% 755,579,369 14/01/2564
3.83% 6.47% 35,613,458 14/01/2564
7.08% 16.51% 42,750,008 15/01/2564
-0.54% - 65,790,714 14/01/2564
2.98% 12.06% 611,787,061 13/01/2564
0.10% 1.80% 463,245,049 13/01/2564
5.49% 16.37% 364,279,648 13/01/2564
8.92% 22.92% 49,409,469 14/01/2564
5.55% 36.26% 585,090,593 14/01/2564
0.11% - 2,031,514,730 15/01/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
2.03% 24.11% 1,556,265,957 14/01/2564
-0.73% 6.29% 310,160,893 14/01/2564
3.15% 2.03% 950,558,011 14/01/2564
7.32% 79.30% 4,894,355,004 14/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.36% 9.22% 725,522,153 14/01/2564
3.34% 9.12% 6,037,939 14/01/2564
4.79% 12.70% 12,146,943 14/01/2564
-0.07% -12.07% 3,446,917,161 15/01/2564
-0.07% -12.06% 3,578,028,922 15/01/2564
-1.43% -3.84% 1,318,530,698 14/01/2564
1.56% 5.41% 869,300,843 14/01/2564
0.74% 3.72% 1,587,805,286 14/01/2564
0.74% 3.71% 62,753,990 14/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 16.01% 359,850,009 15/01/2564
11.34% -10.90% 260,974,876 14/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
11.26% 38.76% 154,569,407 15/01/2564
0.00% 24.53% 10,026,039,673 30/11/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
5.55% -5.31% 63,253,204 15/01/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,122,464,919 30/11/2563
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 56,860,752 30/11/2563
ENY
5.91% 0.12% 71,986,990 15/01/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-0.42% 16.37% 575,724,594 15/01/2564
0.00% 0.28% 256,406,326 30/11/2563
0.00% 2.21% 79,024,727 30/11/2563
0.00% -0.06% 594,521,989 30/11/2563
0.00% 0.00% 14,386,531,142 30/11/2563
0.00% 67.90% 29,836,238,461 30/11/2563
0.00% 76.84% 2,097,249,605 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th