KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 177 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.02% - 324,166,732 21/06/2562
5.94% 7.83% 777,082,304 21/06/2562
-1.27% -10.88% 929,987,564 21/06/2562
-1.27% -10.89% 442,351,751 21/06/2562
6.96% 0.44% 3,279,178,975 21/06/2562
5.42% 5.33% 500,975,619 21/06/2562
8.43% -11.85% 37,149,145 21/06/2562
9.26% 0.55% 101,683,252 21/06/2562
5.32% 4.07% 3,867,450,604 21/06/2562
6.57% 9.36% 2,273,461,581 21/06/2562
6.00% 6.51% 1,707,217,836 21/06/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.29% 44,925,598,073 21/06/2562
0.11% 1.19% 17,097,288,052 21/06/2562
0.24% 1.79% 12,426,970,730 21/06/2562
0.20% 1.71% 37,905,330,865 21/06/2562
0.12% 1.12% 757,668,207 21/06/2562
0.15% - 337,865,920 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.59% 2.17% 11,650,739,344 21/06/2562
0.67% 2.14% 1,012,798,592 21/06/2562
0.67% 2.13% 230,004,008 21/06/2562
0.68% 2.20% 292,843 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.65% 1.41% 73,164,356 21/06/2562
1.09% 2.57% 168,468,716 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.04% 539,931,848 21/06/2562
0.11% 1.09% 204,725,705 21/06/2562
0.10% 1.06% 296,330,281 21/06/2562
0.12% 1.16% 1,429,717,204 21/06/2562
0.10% 1.15% 571,970,026 21/06/2562
0.10% 1.19% 708,477,616 21/06/2562
0.12% 1.11% 235,415,061 21/06/2562
0.15% 1.24% 168,545,772 21/06/2562
0.14% 1.22% 287,310,835 21/06/2562
0.11% 1.19% 245,120,855 21/06/2562
0.11% 1.20% 206,206,807 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 62,781,233 21/06/2562
0.13% - 63,112,241 21/06/2562
0.13% - 631,958,055 21/06/2562
0.11% - 237,021,763 21/06/2562
- - 303,898,056 21/06/2562

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.02% 3.14% 3,149,563,932 21/06/2562
2.02% 3.14% 1,316,152,476 21/06/2562
2.29% - 123,752,593 20/06/2562
3.54% 3.82% 494,184,828 21/06/2562
1.44% -0.74% 336,327,207 21/06/2562
1.44% -0.74% 190,637,047 21/06/2562
1.87% - 167,323,805 20/06/2562
1.93% - 2,429,600 20/06/2562
- - 303,640,081 21/06/2562
3.54% 3.88% 5,899,324,595 21/06/2562
2.17% 3.19% 1,513,851,488 21/06/2562
TOF
5.85% 6.92% 1,040,858,382 21/06/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.55% 8.62% 1,525,393,476 21/06/2562
5.31% -2.35% 161,588,285 21/06/2562
6.94% -0.31% 858,095,571 21/06/2562
5.77% 5.49% 5,451,365,186 21/06/2562
4.44% 4.80% 6,054,359,749 21/06/2562
5.26% 3.98% 513,113,025 21/06/2562

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.37% -2.30% 174,706,099 21/06/2562
2.00% 2.99% 720,690,152 21/06/2562
1.60% 4.11% 56,336,364 20/06/2562
3.97% - 32,676,252 21/06/2562
1.16% -14.68% 170,450,940 20/06/2562
6.95% -0.24% 439,465,319 21/06/2562
7.68% 5.61% 387,848,232 21/06/2562
4.42% 2.63% 121,438,958 20/06/2562
5.38% 5.21% 861,465,555 21/06/2562
5.59% 24.06% 165,253,425 21/06/2562
2.84% 11.58% 112,771,855 20/06/2562
5.25% 3.48% 836,474,163 21/06/2562
6.55% 8.85% 496,880,174 21/06/2562
3.23% -1.52% 41,629,670 20/06/2562
4.57% 5.12% 2,185,211,694 21/06/2562
0.57% 1.63% 1,613,486,095 21/06/2562
0.50% 1.50% 3,259,617,148 21/06/2562
0.10% 1.00% 692,738,850 21/06/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
72 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% -10.05% 1,039,578,600 20/06/2562
-2.24% -8.91% 7,270,592 20/06/2562
7.55% 3.69% 603,258,378 20/06/2562
1.44% 3.49% 33,519,527 20/06/2562
1.35% -14.41% 2,182,529,901 20/06/2562
1.84% 4.32% 232,039,226 20/06/2562
-3.96% -19.85% 92,860,101 20/06/2562
1.96% -4.35% 1,643,621,696 19/06/2562
-0.44% - 2,855,201,483 17/06/2562
-1.59% - 3,856,765,328 21/06/2562
-2.08% - 7,119,130,637 21/06/2562
-2.07% - 11,164,297,388 21/06/2562
-2.14% - 5,506,905,142 21/06/2562
-1.86% - 2,721,535,414 21/06/2562
-1.53% - 2,102,653,814 21/06/2562
-0.26% - 2,845,711,798 10/04/2562
-0.10% - 4,400,441,039 15/05/2562
-0.23% - 713,346,443 29/05/2562
-1.59% - 1,461,416,331 21/06/2562
-2.05% - 5,759,323,679 21/06/2562
-2.08% - 2,441,257,714 21/06/2562
-2.14% - 3,586,901,352 21/06/2562
-2.17% - 1,325,740,708 21/06/2562
-0.13% - 5,524,358,185 05/06/2562
0.15% - 3,423,842,567 24/04/2562
0.36% - 3,403,813,728 29/04/2562
-0.01% - 1,158,228,338 08/05/2562
0.28% - 2,169,384,275 15/05/2562
-2.07% - 9,612,289,439 21/06/2562
-2.02% - 3,870,577,935 21/06/2562
-2.02% - 1,607,768,207 21/06/2562
-2.02% - 9,452,930,862 21/06/2562
-1.84% - 1,256,784,386 21/06/2562
-2.04% - 1,920,712,597 21/06/2562
-1.95% - 4,529,764,495 21/06/2562
-0.23% - 3,369,941,327 29/05/2562
1.35% - 4,503,505,722 12/06/2562
1.27% - 2,494,946,394 12/06/2562
-1.72% - 5,714,744,005 21/06/2562
-1.59% - 5,044,202,633 21/06/2562
-1.81% - 3,228,056,036 21/06/2562
-1.88% - 6,723,768,539 21/06/2562
-2.05% - 2,847,462,393 21/06/2562
-2.14% - 1,207,368,863 21/06/2562
-2.00% - 2,996,627,920 21/06/2562
-1.88% - 3,305,870,200 21/06/2562
- - 3,678,795,426 21/06/2562
- - 4,490,382,994 21/06/2562
- - 2,967,859,366 21/06/2562
1.72% 2.97% 722,182,372 19/06/2562
1.33% 4.76% 502,778,286 20/06/2562
1.33% 4.75% 2,418,027,242 20/06/2562
1.11% 1.08% 1,455,211,504 19/06/2562
0.88% -1.44% 72,561,895 20/06/2562
4.52% 2.90% 572,481,049 20/06/2562
1.57% 1.38% 713,259,572 20/06/2562
5.35% -5.47% 1,631,667,756 20/06/2562
5.34% -5.46% 187,245,319 20/06/2562
-0.63% -15.18% 557,118,185 20/06/2562
-0.64% -15.21% 40,236,926 20/06/2562
0.15% - 148,442,043 21/06/2562
0.22% -2.99% 117,203,670 17/06/2562
0.78% 3.30% 32,550,252 17/06/2562
-0.17% -7.71% 56,156,498 17/06/2562
3.53% -13.97% 29,186,059 19/06/2562
-9.39% -15.95% 8,730,310 20/06/2562
14.65% 3.88% 274,167,893 20/06/2562
0.13% - 106,148,503 21/06/2562
3.71% 4.50% 503,290,570 20/06/2562
1.96% 5.43% 71,202,256 20/06/2562
3.34% -0.84% 798,283,268 20/06/2562
1.52% -3.29% 779,170,579 20/06/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.98% -0.08% 1,171,375,874 20/06/2562
2.96% - 1,945,960 20/06/2562
4.03% -2.31% 835,434,773 20/06/2562
4.01% - 3,790,349 20/06/2562
5.46% 23.35% 1,528,411,676 21/06/2562
5.46% 23.35% 1,009,008,606 21/06/2562
2.88% 12.14% 365,719,036 20/06/2562
1.94% 2.75% 2,192,635,400 20/06/2562
1.37% 2.80% 2,274,888,298 20/06/2562
1.35% - 1,567,538 20/06/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.77% 5.02% 446,137,379 21/06/2562
-10.66% -20.02% 227,370,010 20/06/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% -6.44% 165,768,624 21/06/2562
23.64% 23.90% 10,228,815,809 30/04/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
3.56% 4.49% 88,751,472 21/06/2562
9.60% 6.50% 35,770,207 21/06/2562
6.70% 9.36% 18,150,456 21/06/2562
14.66% 13.23% 21,749,969,621 30/04/2562
7.03% 10.57% 14,978,188 21/06/2562
0.00% -0.12% 57,238,833 30/04/2562
ENY
5.90% 7.01% 91,713,492 21/06/2562
6.48% 8.62% 19,337,222 21/06/2562
GLD
4.87% 1.54% 456,889,500 21/06/2562
0.00% -4.60% 403,311,601 30/04/2562
0.00% 14.31% 39,905,307 30/04/2562
0.00% -0.23% 616,576,173 30/04/2562
0.00% 0.00% 17,171,947,241 30/04/2562
69.85% 71.12% 29,296,969,809 30/04/2562
74.57% 74.30% 2,170,222,771 30/04/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th