KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 192 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.00% -16.12% 183,877,412 24/09/2563
-6.00% -22.77% 373,681,764 24/09/2563
-0.61% -11.96% 635,619,305 24/09/2563
-0.61% -11.96% 285,067,371 24/09/2563
-5.78% -16.25% 2,434,248,604 24/09/2563
-2.69% - 336,594,544 24/09/2563
-8.33% -25.22% 366,776,309 24/09/2563
8.71% 14.99% 41,527,906 24/09/2563
-1.62% 9.97% 94,699,748 24/09/2563
-7.35% -19.36% 2,538,618,968 24/09/2563
-7.42% -25.30% 1,847,450,963 24/09/2563
-6.67% -21.20% 1,298,411,724 24/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.77% 46,473,641,168 24/09/2563
0.01% 0.62% 34,090,843,564 24/09/2563
0.04% 1.40% 7,490,844,534 24/09/2563
0.04% 1.06% 43,325,885,657 24/09/2563
0.02% 0.54% 3,555,775,395 24/09/2563
0.04% 0.87% 738,213,062 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 1.67% 8,540,751,274 24/09/2563
0.05% 1.39% 5,224,677,311 24/09/2563
0.05% 1.38% 367,262,283 24/09/2563
0.06% 1.52% 301,995 24/09/2563
1.15% 0.20% 71,264,560 24/09/2563
0.15% 2.62% 1,383,888,549 24/09/2563
0.04% 1.90% 8,254,320,599 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% -1.75% 165,994,401 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.72% 105,456,508 24/09/2563
0.00% 0.66% 76,918,091 24/09/2563
0.09% 0.71% 82,670,082 24/09/2563
-0.02% 0.68% 224,695,492 24/09/2563
-0.01% 0.78% 175,669,164 24/09/2563
0.09% 0.84% 416,831,693 24/09/2563
0.01% 0.87% 55,464,589 24/09/2563
-0.02% 0.66% 55,624,124 24/09/2563
0.05% 1.20% 244,578,364 29/07/2563
0.18% 1.18% 331,511,843 13/08/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.86% -5.05% 1,079,306,796 24/09/2563
-1.86% -5.05% 602,731,384 24/09/2563
0.50% - 1,050,959,558 22/09/2563
-3.19% -10.07% 187,308,932 24/09/2563
-0.91% -3.33% 49,033,824 23/09/2563
-2.83% -8.05% 373,244,345 24/09/2563
0.45% 2.35% 1,534,108,227 22/09/2563
0.51% 0.89% 262,040,440 23/09/2563
- - 121,159,738 23/09/2563
-1.84% -1.07% 677,131,910 23/09/2563
-3.44% 4.07% 423,090,454 23/09/2563
-3.44% 4.11% 217,104,927 23/09/2563
-4.19% -6.29% 67,926,641 23/09/2563
-0.57% 0.50% 13,492,031 23/09/2563
-7.47% -19.24% 684,723,848 24/09/2563
-3.91% -12.64% 4,363,880,855 24/09/2563
-1.87% -6.41% 1,269,246,876 24/09/2563
TOF
-7.13% -21.97% 603,294,898 24/09/2563

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 9,176,345 24/09/2563
- - 7,110,457 24/09/2563
- - 3,656,377,272 24/09/2563
- - 26,085 23/09/2563
- - 9,976 23/09/2563
- - 1,916,197 24/09/2563
- - 14,451 23/09/2563
- - 17,579 23/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.53% - 258,504,753 24/09/2563
-2.72% - 313,348,911 24/09/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.43% -14.44% 1,351,986,204 24/09/2563
-6.21% -5.44% 136,777,660 24/09/2563
-5.83% -3.69% 724,919,933 24/09/2563
-5.38% -8.69% 5,016,407,473 24/09/2563
-7.28% -12.30% 4,103,641,423 24/09/2563
-7.37% -10.05% 418,666,568 24/09/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.07% -17.23% 168,468,135 24/09/2563
-1.81% -5.20% 887,123,653 24/09/2563
0.10% 4.97% 73,242,360 23/09/2563
-6.96% -17.28% 29,908,873 24/09/2563
0.77% 33.74% 337,780,882 23/09/2563
-5.85% -15.53% 368,812,584 24/09/2563
-2.71% - 47,052,937 24/09/2563
-4.59% 20.04% 380,161,464 24/09/2563
-1.06% 19.42% 250,665,576 23/09/2563
-8.27% -25.69% 695,355,186 24/09/2563
0.10% -12.27% 319,230,151 24/09/2563
-2.78% -7.56% 165,132,430 23/09/2563
-7.39% -19.76% 607,324,147 24/09/2563
-7.45% -25.67% 535,463,938 24/09/2563
-2.88% -0.34% 45,835,130 23/09/2563
-5.23% -16.47% 1,818,960,933 24/09/2563
0.09% 1.30% 1,778,756,203 24/09/2563
-0.07% 1.59% 3,480,508,716 24/09/2563
0.02% 0.50% 844,935,101 24/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
74 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.81% 6.11% 871,734,948 23/09/2563
0.14% - 770,821,438 22/09/2563
-0.60% 10.35% 9,228,849 23/09/2563
-4.06% -15.40% 443,382,618 23/09/2563
- - 2,768,221,803 23/09/2563
0.13% 5.28% 671,786,154 23/09/2563
1.16% 34.93% 3,394,688,903 23/09/2563
0.16% 1.46% 261,303,852 23/09/2563
-1.95% 9.54% 822,787,902 22/09/2563
-10.15% -36.28% 272,049,455 23/09/2563
5.18% 0.83% 1,379,465,910 23/09/2563
1.45% 2.53% 3,501,094,112 07/07/2563
1.18% - 6,067,663,863 08/07/2563
0.07% - 6,011,801,950 15/07/2563
-1.40% - 1,545,427,077 10/08/2563
-1.20% - 2,530,887,658 24/09/2563
1.62% - 3,148,439,353 21/05/2563
-0.04% - 3,089,465,401 04/06/2563
-0.18% - 5,316,040,470 25/06/2563
-0.66% - 3,798,061,823 06/08/2563
0.50% - 373,402,502 03/09/2563
1.07% - 1,535,217,076 10/09/2563
0.07% - 1,489,475,471 17/09/2563
-0.45% - 5,787,350,545 24/09/2563
1.15% - 5,392,140,570 09/07/2563
-1.34% - 5,383,790,632 13/08/2563
0.31% - 3,398,150,831 20/07/2563
0.53% - 3,347,289,206 29/07/2563
-0.98% - 4,388,671,282 20/08/2563
-0.57% - 3,414,782,963 06/08/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
-0.16% - 2,112,119,500 24/09/2563
0.55% - 1,506,439,046 03/09/2563
-0.41% - 3,572,006,110 24/09/2563
-0.05% - 5,080,395,775 24/09/2563
-0.89% - 3,036,658,130 24/09/2563
-1.32% - 3,381,507,376 24/09/2563
-1.18% - 5,099,401,424 24/09/2563
-1.33% - 1,946,966,743 24/09/2563
-1.25% - 3,692,485,109 24/09/2563
-1.25% - 6,257,845,620 24/09/2563
-1.12% - 3,347,117,344 24/09/2563
-1.34% - 1,077,785,417 24/09/2563
- - 1,936,378,339 24/09/2563
- - 4,151,376,195 24/09/2563
-4.35% -12.10% 769,541,353 23/09/2563
-0.06% 1.57% 4,065,104,515 23/09/2563
-0.06% 1.57% 1,155,891,765 23/09/2563
0.14% - 3,325,322,623 22/09/2563
0.14% - 3,177,202,360 22/09/2563
- - 3,062,301,808 22/09/2563
- - 3,058,733,290 22/09/2563
0.33% 3.48% 569,819,079 23/09/2563
-0.76% -0.12% 30,507,436 23/09/2563
-0.95% 20.12% 429,255,802 23/09/2563
-0.39% 12.41% 379,552,292 23/09/2563
-0.17% -10.46% 876,684,455 23/09/2563
-0.17% -10.47% 132,078,894 23/09/2563
5.98% 6.09% 466,122,543 23/09/2563
5.98% 6.04% 31,895,370 23/09/2563
0.42% 3.13% 38,812,084 24/09/2563
-0.21% - 70,000,242 23/09/2563
-1.01% 5.70% 446,205,772 22/09/2563
-0.35% 1.81% 345,815,627 22/09/2563
-1.77% 5.63% 214,220,521 22/09/2563
-2.80% 8.99% 40,220,065 23/09/2563
10.60% -70.88% 2,502,098 25/06/2563
-7.23% 34.76% 426,357,028 23/09/2563
-0.44% - 2,021,100,496 24/09/2563
0.06% 1.60% 849,088,525 17/09/2563
-4.38% 22.94% 1,136,204,187 23/09/2563
0.03% 6.32% 263,251,839 23/09/2563
-2.76% 0.49% 821,057,791 23/09/2563
1.06% 47.36% 2,466,524,689 23/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% -0.25% 917,237,146 23/09/2563
-1.31% -0.48% 5,468,405 23/09/2563
-1.85% -1.17% 10,512,733 23/09/2563
0.11% -10.61% 3,021,413,220 24/09/2563
0.11% -10.61% 3,767,432,835 24/09/2563
-2.77% -6.23% 1,160,213,579 23/09/2563
-0.56% 0.56% 916,457,448 23/09/2563
-0.27% 1.74% 1,623,377,067 23/09/2563
-0.27% 1.72% 73,368,934 23/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.57% 20.13% 437,310,770 24/09/2563
-5.40% -26.18% 337,928,496 23/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.29% 25.94% 143,906,862 24/09/2563
0.00% 24.53% 10,069,742,773 31/07/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-6.72% -40.77% 44,160,892 24/09/2563
-4.81% -12.77% 22,363,656 24/09/2563
-5.58% -7.48% 16,211,118 24/09/2563
0.00% 15.15% 21,943,695,851 31/07/2563
-6.13% -20.70% 12,467,753 24/09/2563
0.00% -0.03% 56,971,543 31/07/2563
ENY
-9.78% -24.96% 55,124,292 24/09/2563
-7.29% -25.59% 13,734,985 24/09/2563
GLD
-4.02% 24.92% 551,253,995 24/09/2563
0.00% 0.28% 254,024,675 30/06/2563
0.00% 2.21% 73,060,624 31/07/2563
0.00% -0.06% 595,202,586 31/07/2563
0.00% 0.00% 14,216,372,562 31/07/2563
0.00% 67.90% 29,607,058,903 31/07/2563
0.00% 76.84% 2,185,975,520 31/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th