KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 182 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% -16.62% 202,225,819 02/07/2563
0.94% -18.69% 446,499,767 02/07/2563
-2.89% -15.27% 577,016,711 02/07/2563
-2.89% -15.27% 288,545,781 02/07/2563
2.79% -16.50% 2,583,066,242 02/07/2563
-0.84% - 374,087,754 02/07/2563
0.80% -19.59% 439,911,032 02/07/2563
6.51% -3.12% 36,792,174 02/07/2563
7.00% -1.00% 99,808,067 02/07/2563
0.14% -15.04% 2,872,013,430 02/07/2563
-0.76% -18.49% 2,260,829,467 02/07/2563
0.74% -16.08% 1,349,729,994 02/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 1.11% 47,206,274,449 02/07/2563
0.02% 0.92% 29,140,279,429 02/07/2563
0.08% 1.95% 6,732,469,355 02/07/2563
0.07% 1.48% 44,129,228,666 02/07/2563
0.02% 0.80% 3,846,402,136 02/07/2563
0.06% - 734,243,512 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.87% 9,344,705,392 02/07/2563
0.16% 2.68% 5,911,895,933 02/07/2563
0.16% 2.67% 480,526,022 02/07/2563
0.18% 2.79% 301,646 02/07/2563
-1.50% -2.95% 69,376,704 02/07/2563
0.25% - 1,397,933,230 02/07/2563
0.19% - 7,836,899,908 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% -5.24% 123,890,160 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.95% 149,429,983 02/07/2563
0.00% 0.86% 150,490,935 02/07/2563
-0.01% 0.94% 51,448,064 02/07/2563
-0.01% 0.94% 309,378,368 02/07/2563
-0.01% 1.03% 202,814,550 02/07/2563
0.13% 1.08% 505,226,347 02/07/2563
0.03% 1.20% 55,449,814 02/07/2563
0.00% 1.07% 55,655,636 02/07/2563
0.19% 1.31% 267,002,259 17/06/2563
0.02% 1.22% 244,464,565 02/07/2563
0.00% 1.16% 330,911,932 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -2.41% 1,212,712,734 02/07/2563
0.08% -2.42% 686,378,438 02/07/2563
1.80% - 1,033,580,417 30/06/2563
-1.20% - 225,990,524 02/07/2563
1.25% -6.09% 46,209,031 01/07/2563
5.49% -17.10% 385,014,436 02/07/2563
1.22% - 1,499,979,936 30/06/2563
1.26% - 258,089,839 01/07/2563
1.24% -5.95% 693,204,816 01/07/2563
3.21% -4.00% 355,400,450 01/07/2563
3.24% -3.97% 207,025,286 01/07/2563
-0.19% -11.64% 64,424,499 30/06/2563
0.36% -0.79% 13,220,708 01/07/2563
0.11% - 846,628,682 02/07/2563
- - 176,195,609 09/04/2563
-0.19% -8.65% 4,839,944,522 02/07/2563
-0.18% -3.70% 1,373,883,538 02/07/2563
TOF
0.21% -16.76% 741,329,506 02/07/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.37% - 283,313,529 02/07/2563
-1.11% - 331,518,677 02/07/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% -21.04% 1,528,464,975 01/07/2563
2.13% -14.89% 147,974,395 01/07/2563
2.31% -18.42% 752,472,388 01/07/2563
-0.68% -14.13% 5,425,667,939 01/07/2563
-0.59% -20.21% 4,592,681,978 01/07/2563
-0.58% -17.32% 452,529,761 01/07/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.21% -13.80% 180,285,808 02/07/2563
0.12% -2.50% 909,790,515 02/07/2563
0.34% 4.23% 68,908,404 01/07/2563
0.09% -17.66% 30,769,344 02/07/2563
10.14% 13.70% 221,566,792 01/07/2563
2.77% -15.81% 393,898,601 02/07/2563
-0.86% - 49,230,000 02/07/2563
1.88% 25.83% 404,765,406 01/07/2563
1.49% 11.63% 223,121,944 30/06/2563
0.78% -20.27% 794,989,306 02/07/2563
-2.26% -8.25% 326,080,875 02/07/2563
2.86% -6.52% 164,122,614 01/07/2563
0.08% -15.57% 670,447,060 02/07/2563
-0.79% -18.89% 604,774,918 02/07/2563
0.54% -3.07% 43,898,760 01/07/2563
0.59% -12.18% 1,986,725,910 02/07/2563
0.07% 2.17% 1,780,801,619 02/07/2563
0.12% 2.85% 3,517,287,923 02/07/2563
0.01% 0.74% 872,261,196 02/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.02% -1.62% 762,672,258 01/07/2563
1.41% - 756,757,089 30/06/2563
2.18% -3.76% 8,579,035 01/07/2563
4.00% -18.67% 365,718,147 30/06/2563
0.33% 4.60% 624,790,633 01/07/2563
10.04% 14.58% 2,269,284,851 01/07/2563
2.15% -0.37% 243,189,975 01/07/2563
6.65% -0.27% 811,200,153 30/06/2563
-0.14% -31.75% 261,687,301 01/07/2563
5.50% -11.22% 1,201,935,799 30/06/2563
0.96% - 1,243,288,927 08/04/2563
0.14% - 3,086,687,454 05/05/2563
0.82% - 3,061,455,280 20/05/2563
0.31% - 5,005,133,927 17/06/2563
0.87% - 3,210,135,697 23/06/2563
1.91% 2.99% 3,520,532,799 02/07/2563
1.65% - 6,101,631,063 02/07/2563
1.70% - 6,036,777,516 02/07/2563
-0.61% - 1,966,039,280 16/04/2563
1.16% - 2,965,120,593 23/04/2563
1.68% - 1,551,904,822 02/07/2563
1.25% - 2,557,450,850 02/07/2563
1.62% - 3,148,439,353 21/05/2563
-0.04% - 3,089,465,401 04/06/2563
-0.18% - 5,316,040,470 25/06/2563
1.21% - 3,837,098,113 02/07/2563
0.83% - 376,657,067 02/07/2563
1.22% - 1,547,257,993 02/07/2563
1.38% - 1,492,396,464 02/07/2563
1.44% - 5,794,230,376 02/07/2563
1.58% - 5,426,825,852 02/07/2563
1.25% - 5,407,957,126 02/07/2563
1.32% - 3,417,291,608 02/07/2563
1.48% - 3,361,883,982 02/07/2563
1.36% - 4,415,802,882 02/07/2563
1.32% - 3,432,542,667 02/07/2563
- - 2,376,419,032 02/07/2563
1.55% - 2,106,766,652 02/07/2563
1.15% - 1,514,618,879 02/07/2563
- - 3,571,479,783 02/07/2563
1.29% - 5,069,286,972 02/07/2563
- - 3,053,976,759 02/07/2563
- - 3,418,816,403 02/07/2563
- - 5,131,825,520 02/07/2563
- - 1,977,385,660 02/07/2563
2.37% -7.73% 445,357,469 30/06/2563
1.47% 0.41% 2,942,716,737 01/07/2563
1.47% 0.40% 1,242,839,749 01/07/2563
-1.16% 1.84% 637,960,135 30/06/2563
1.99% -4.39% 25,291,796 01/07/2563
1.61% 12.37% 410,388,906 30/06/2563
2.48% 4.29% 405,202,375 01/07/2563
6.48% -21.97% 873,777,513 29/06/2563
6.48% -21.98% 126,996,831 29/06/2563
-4.88% 0.89% 404,610,902 01/07/2563
-4.88% 0.85% 28,530,276 01/07/2563
-1.62% 0.66% 41,174,015 02/07/2563
2.68% 2.91% 377,478,449 30/06/2563
1.30% 0.15% 259,679,047 30/06/2563
3.52% -0.02% 152,641,473 30/06/2563
3.32% -8.72% 28,983,647 01/07/2563
10.60% -70.88% 2,502,098 25/06/2563
6.74% 46.31% 438,849,210 01/07/2563
1.18% - 2,033,361,088 02/07/2563
0.12% - 893,149,235 30/06/2563
2.09% 19.49% 626,062,229 01/07/2563
1.48% 5.69% 289,304,492 01/07/2563
0.57% -2.33% 924,011,262 01/07/2563
10.60% 25.31% 925,203,089 01/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% -3.23% 939,828,177 01/07/2563
0.80% -3.50% 4,929,831 01/07/2563
1.23% -6.05% 11,956,966 01/07/2563
-2.19% -6.50% 3,053,832,855 02/07/2563
-2.19% -6.50% 3,880,722,689 02/07/2563
3.03% -5.17% 1,075,568,403 01/07/2563
0.36% -0.71% 1,038,190,484 01/07/2563
0.17% 1.84% 1,685,896,702 01/07/2563
0.17% 1.82% 83,760,846 01/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.76% 24.71% 505,567,795 02/07/2563
4.00% -30.25% 345,008,237 01/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.04% 9.02% 141,606,486 02/07/2563
0.00% 24.53% 10,132,032,380 31/05/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-4.01% -37.93% 55,423,238 02/07/2563
-0.47% -10.94% 31,964,455 02/07/2563
1.24% -10.92% 16,609,050 02/07/2563
0.00% 15.15% 21,779,673,103 31/05/2563
-1.77% -13.16% 13,414,326 02/07/2563
0.00% -0.03% 57,018,802 31/05/2563
ENY
0.52% -14.26% 78,865,739 02/07/2563
-0.78% -18.97% 15,804,123 02/07/2563
GLD
0.37% 27.40% 562,720,650 02/07/2563
0.00% 0.28% 415,635,410 31/05/2563
0.00% 2.21% 69,749,987 31/05/2563
0.00% -0.06% 596,085,331 31/05/2563
0.00% 0.00% 14,188,298,373 31/05/2563
0.00% 67.90% 29,626,575,303 30/04/2563
0.00% 76.84% 2,145,068,228 31/05/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% - 5,615,940,063 29/04/2563
1.17% - 3,149,936,270 11/06/2563
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th