KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 167 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.46% - 320,831,934 21/03/2562
-0.54% -7.84% 777,532,230 21/03/2562
-0.54% -16.52% 991,757,231 21/03/2562
-0.54% -16.53% 514,159,439 21/03/2562
-0.74% -15.17% 3,130,866,788 21/03/2562
0.05% -6.66% 571,623,819 21/03/2562
-1.08% -19.29% 35,303,051 21/03/2562
0.50% -24.35% 103,785,146 21/03/2562
-0.54% -15.34% 3,830,326,101 21/03/2562
-0.26% -5.95% 2,232,064,259 21/03/2562
0.06% -7.52% 1,920,991,160 21/03/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.13% 47,809,655,266 21/03/2562
0.10% 1.07% 17,144,403,322 21/03/2562
0.18% 1.40% 14,391,897,846 21/03/2562
0.17% 1.37% 36,202,532,693 21/03/2562
0.10% 0.97% 834,147,030 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 1.03% 10,952,917,809 21/03/2562
0.25% 0.89% 739,313,313 21/03/2562
0.24% 0.88% 244,497,227 21/03/2562
0.25% 0.94% 289,788 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.29% 71,844,782 21/03/2562
1.09% -1.98% 170,725,058 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 0.93% 537,509,681 21/03/2562
0.11% 0.95% 248,017,380 21/03/2562
0.15% 1.00% 158,421,678 21/03/2562
0.11% 1.07% 1,105,782,456 21/03/2562
0.11% 1.15% 394,370,318 21/03/2562
0.13% 1.12% 861,673,134 21/03/2562
0.07% 1.08% 56,077,254 21/03/2562
0.11% 1.14% 214,938,819 21/03/2562
0.12% 1.08% 294,733,196 21/03/2562
0.11% 1.14% 244,281,816 21/03/2562
0.10% 1.12% 205,535,151 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -1.76% 3,711,486,355 21/03/2562
0.19% -1.76% 1,460,749,769 21/03/2562
1.75% - 120,406,541 20/03/2562
-0.48% -8.88% 487,455,042 21/03/2562
5.27% -0.58% 326,466,308 21/03/2562
5.27% -0.58% 162,828,224 21/03/2562
0.69% - 785,610 20/03/2562
0.23% -4.56% 5,721,466,520 21/03/2562
0.30% -2.00% 1,480,814,672 21/03/2562
TOF
0.04% -7.04% 1,103,552,362 21/03/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% -6.52% 1,442,591,101 21/03/2562
-2.01% -14.74% 158,475,880 21/03/2562
-0.75% -16.07% 805,430,980 21/03/2562
-0.02% -8.32% 5,322,870,153 21/03/2562
0.06% -5.66% 5,949,217,863 21/03/2562
-0.55% -15.55% 485,883,373 21/03/2562

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.98% -14.28% 171,753,926 21/03/2562
0.23% -1.85% 704,656,543 21/03/2562
1.17% 1.95% 56,635,596 20/03/2562
-0.50% - 34,985,592 21/03/2562
8.82% -12.84% 171,828,202 20/03/2562
-0.75% -16.03% 417,866,294 21/03/2562
-0.80% -2.47% 382,112,126 21/03/2562
2.27% 7.87% 114,404,866 20/03/2562
0.04% -6.96% 837,799,209 21/03/2562
2.76% 14.28% 131,616,392 21/03/2562
2.51% 9.67% 104,538,002 20/03/2562
-0.58% -16.12% 811,580,172 21/03/2562
-0.30% -6.23% 459,942,614 21/03/2562
2.23% -6.35% 39,576,241 20/03/2562
0.00% -6.24% 2,146,621,869 21/03/2562
0.25% 0.25% 1,630,845,086 21/03/2562
0.16% 0.12% 3,313,323,982 21/03/2562
0.09% 0.84% 701,202,804 21/03/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.95% -7.57% 1,104,472,323 20/03/2562
2.95% -6.90% 6,098,790 20/03/2562
0.63% -9.71% 474,938,655 20/03/2562
0.78% 1.59% 25,758,780 20/03/2562
8.96% -12.72% 2,458,816,552 20/03/2562
2.24% - 186,401,781 20/03/2562
2.92% 0.92% 103,748,448 20/03/2562
4.73% -7.70% 1,729,627,513 20/03/2562
0.49% - 2,840,723,749 21/03/2562
0.51% - 3,879,286,269 21/03/2562
0.52% - 7,154,065,433 21/03/2562
0.46% - 11,216,223,092 21/03/2562
0.43% - 5,531,509,662 21/03/2562
1.61% - 3,046,512,043 13/02/2562
1.24% - 4,333,075,234 27/02/2562
1.23% - 1,373,505,579 27/02/2562
0.79% - 1,499,487,946 13/03/2562
0.40% - 2,734,876,279 21/03/2562
0.72% - 1,039,311,115 20/03/2562
0.47% - 2,114,605,798 21/03/2562
0.52% - 2,844,865,954 21/03/2562
0.49% - 4,398,732,711 21/03/2562
0.42% - 710,068,749 21/03/2562
0.49% - 1,470,221,263 21/03/2562
0.46% - 5,782,183,663 21/03/2562
0.49% - 2,450,578,112 21/03/2562
0.55% - 3,603,856,297 21/03/2562
0.53% - 1,331,857,914 21/03/2562
1.54% - 11,095,353,294 06/02/2562
0.57% - 5,493,426,874 21/03/2562
1.36% - 3,517,701,517 27/02/2562
0.40% - 3,415,250,881 21/03/2562
0.43% - 3,392,506,119 21/03/2562
0.51% - 1,153,129,569 21/03/2562
- - 2,161,253,938 21/03/2562
0.49% - 9,659,224,928 21/03/2562
0.46% - 3,889,337,047 21/03/2562
0.53% - 1,614,563,621 21/03/2562
- - 9,483,278,917 21/03/2562
- - 1,264,109,570 21/03/2562
- - 1,927,945,409 21/03/2562
- - 4,555,534,989 21/03/2562
- - 3,356,171,064 21/03/2562
- - 4,478,755,118 21/03/2562
- - 5,076,095,600 21/03/2562
3.06% -0.27% 893,407,405 20/03/2562
1.38% - 583,721,589 20/03/2562
1.38% 1.37% 3,067,128,047 20/03/2562
0.97% -6.92% 1,649,175,729 20/03/2562
2.07% -2.16% 82,145,251 20/03/2562
2.21% 8.41% 243,967,798 20/03/2562
2.09% 1.89% 744,011,833 20/03/2562
10.40% -5.96% 1,704,543,504 20/03/2562
10.39% -5.96% 189,691,930 20/03/2562
-1.18% -14.07% 509,100,579 20/03/2562
-1.18% -14.09% 40,702,039 20/03/2562
- - 115,598,104 21/03/2562
1.61% - 115,294,004 19/03/2562
1.23% - 24,582,064 19/03/2562
1.44% - 54,032,165 19/03/2562
4.25% -4.04% 62,932,385 20/03/2562
5.03% -8.55% 9,251,690 20/03/2562
3.51% 2.99% 298,553,385 20/03/2562
0.15% - 2,005,339,247 02/01/2562
0.16% - 812,190,402 27/02/2562
2.74% 7.33% 571,078,028 20/03/2562
1.50% 1.58% 75,951,215 20/03/2562
2.24% -5.59% 777,627,200 20/03/2562
2.52% - 942,402,908 20/03/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.20% - 1,168,763,410 20/03/2562
1.14% - 362,268 20/03/2562
1.70% - 777,249,489 20/03/2562
1.69% - 3,265,175 20/03/2562
2.81% 13.87% 933,809,163 21/03/2562
2.81% 13.86% 707,384,001 21/03/2562
2.66% 10.05% 229,636,358 20/03/2562
0.71% - 2,701,332,245 20/03/2562
0.42% - 3,973,101,029 20/03/2562
0.45% - 954,788 20/03/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -3.15% 582,268,873 21/03/2562
2.59% -1.98% 224,905,873 20/03/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.50% -9.18% 132,966,528 21/03/2562
0.00% 0.72% 10,182,704,596 31/01/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-1.68% -6.61% 89,103,307 21/03/2562
-1.14% -13.70% 32,731,248 21/03/2562
0.87% -7.29% 17,168,729 21/03/2562
0.00% 0.15% 21,828,623,567 31/01/2562
1.59% -9.43% 13,757,841 21/03/2562
0.00% -0.19% 57,279,231 31/01/2562
ENY
0.60% -5.76% 96,424,818 21/03/2562
-0.33% -6.42% 18,293,592 21/03/2562
GLD
0.10% 0.67% 450,918,527 21/03/2562
0.00% -3.75% 399,859,231 31/01/2562
0.00% 22.61% 165,082,041 31/01/2562
0.00% -0.34% 554,595,747 31/01/2562
0.00% 0.00% 17,171,947,343 31/01/2562
- - 22,990,354,631 28/02/2562
0.00% 0.98% 29,189,598,243 31/01/2562
0.00% 0.45% 2,158,247,146 31/01/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th