KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 178 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.56% -3.82% 240,945,782 26/02/2563
-7.54% -12.34% 502,427,501 26/02/2563
-5.08% -14.03% 642,474,762 26/02/2563
-5.08% -14.03% 328,065,723 26/02/2563
-7.90% -10.37% 2,630,806,601 26/02/2563
-6.64% - 323,441,760 26/02/2563
-6.02% -12.37% 453,181,242 26/02/2563
-5.75% -15.41% 29,253,598 26/02/2563
-5.75% -0.91% 111,634,228 26/02/2563
-6.04% -7.51% 3,070,928,679 26/02/2563
-8.34% -10.87% 2,323,496,171 26/02/2563
-7.32% -9.78% 1,411,245,125 26/02/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.45% 45,188,610,612 26/02/2563
0.08% 1.22% 21,089,726,206 26/02/2563
0.34% 2.52% 14,865,247,228 26/02/2563
0.20% 2.03% 63,088,745,069 26/02/2563
0.17% - 2,884,339,285 28/11/2562
0.06% 1.14% 810,372,224 26/02/2563
0.09% - 697,347,982 26/02/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 4.37% 9,639,701,738 26/02/2563
0.84% 4.45% 8,113,269,910 26/02/2563
0.84% 4.44% 537,377,782 26/02/2563
0.85% 4.52% 302,406 26/02/2563
0.32% 3.04% 72,650,062 26/02/2563
0.92% - 1,399,338,626 26/02/2563
0.89% - 7,373,709,591 26/02/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% 8.06% 197,117,846 26/02/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.11% 286,200,108 26/02/2563
0.05% 1.21% 194,551,500 26/02/2563
0.06% 1.16% 272,459,261 26/02/2563
0.11% 1.31% 461,113,187 26/02/2563
0.11% 1.26% 456,181,559 26/02/2563
0.07% 1.23% 917,670,501 26/02/2563
0.07% 1.33% 158,601,820 26/02/2563
0.07% 1.35% 170,836,396 26/02/2563
0.12% 1.42% 266,137,632 26/02/2563
0.17% 1.43% 243,824,034 26/02/2563
0.27% 1.39% 330,106,814 26/02/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% - 63,437,057 26/02/2563
1.46% - 1,814,998,439 26/02/2563
0.08% - 63,779,295 26/02/2563
0.10% - 305,741,109 27/11/2562
0.09% - 135,220,920 04/12/2562

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.90% 0.92% 1,452,142,639 26/02/2563
-0.90% 0.92% 793,599,337 26/02/2563
-2.51% - 245,900,819 26/02/2563
-0.59% 9.17% 62,894,589 25/02/2563
-6.02% -16.06% 371,312,154 26/02/2563
0.22% - 1,560,427,886 24/02/2563
0.55% - 272,235,132 25/02/2563
-3.70% 0.20% 741,633,086 25/02/2563
0.14% 19.26% 419,778,231 26/02/2563
0.14% 19.26% 234,678,795 26/02/2563
-4.00% - 106,860,950 25/02/2563
-0.73% 2.88% 16,382,332 25/02/2563
-7.07% - 1,122,296,627 26/02/2563
-2.70% -2.79% 5,119,692,288 26/02/2563
-0.86% 1.20% 1,446,698,917 26/02/2563
TOF
-6.34% -9.24% 737,383,621 26/02/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.38% -11.15% 1,571,776,477 26/02/2563
-8.72% -12.99% 141,978,409 26/02/2563
-7.84% -11.02% 757,060,982 26/02/2563
-6.28% -10.42% 4,748,077,116 26/02/2563
-4.35% -6.56% 5,543,972,092 26/02/2563
-6.05% -7.68% 464,640,324 26/02/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.91% -12.84% 168,891,503 26/02/2563
-0.81% 1.00% 908,403,226 26/02/2563
2.14% 7.52% 62,605,334 25/02/2563
-4.51% -4.15% 36,296,496 26/02/2563
-5.14% -0.83% 189,295,431 25/02/2563
-7.84% -10.95% 396,390,864 26/02/2563
-6.66% - 39,774,995 26/02/2563
6.64% 22.14% 427,807,258 26/02/2563
-1.58% 9.98% 180,255,482 25/02/2563
-6.01% -12.68% 790,375,733 26/02/2563
-0.39% 17.66% 366,391,763 26/02/2563
3.56% 21.53% 194,288,275 25/02/2563
-6.09% -8.17% 686,770,168 26/02/2563
-8.38% -11.24% 563,594,768 26/02/2563
-2.66% 10.49% 48,602,607 25/02/2563
-5.65% -8.14% 1,966,244,751 26/02/2563
0.90% 4.32% 1,828,235,588 26/02/2563
0.93% 3.89% 3,560,474,389 26/02/2563
0.06% 1.05% 762,433,063 26/02/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
63 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.78% 3.00% 929,278,097 25/02/2563
-0.05% - 792,168,573 24/02/2563
-3.05% -0.62% 7,646,910 25/02/2563
-8.46% -6.71% 610,685,893 25/02/2563
2.16% 6.99% 133,104,919 25/02/2563
-0.27% -0.38% 1,960,549,303 25/02/2563
0.64% 12.91% 404,627,300 25/02/2563
-1.55% - 845,204,066 24/02/2563
-6.32% -13.76% 87,641,469 25/02/2563
-3.52% 7.26% 1,356,711,355 24/02/2563
-0.20% - 2,494,886,795 11/12/2562
0.23% - 3,674,277,413 15/01/2563
0.37% - 1,359,199,435 29/01/2563
1.11% - 1,968,126,606 26/02/2563
1.28% - 4,755,247,058 26/02/2563
1.24% - 2,995,476,225 26/02/2563
1.14% - 1,267,400,150 26/02/2563
1.32% - 3,146,365,285 26/02/2563
1.20% - 3,118,820,883 26/02/2563
1.27% - 5,097,885,334 26/02/2563
1.23% - 3,268,265,978 26/02/2563
0.04% - 5,973,339,793 18/12/2562
-0.32% - 5,920,390,439 08/01/2563
0.37% - 3,342,810,412 23/01/2563
1.34% - 3,559,074,658 26/02/2563
1.16% - 6,163,681,036 26/02/2563
1.20% - 6,088,091,291 26/02/2563
2.05% - 1,913,663,173 26/02/2563
0.01% - 2,922,099,498 06/02/2563
1.79% - 2,789,129,647 26/02/2563
2.00% - 2,014,561,474 26/02/2563
1.77% - 3,029,129,919 26/02/2563
1.28% - 1,570,537,337 26/02/2563
1.86% - 2,578,383,573 26/02/2563
1.76% - 8,823,099,379 26/02/2563
1.82% - 3,215,027,305 26/02/2563
1.86% - 3,153,651,610 26/02/2563
1.99% - 5,434,274,016 26/02/2563
0.50% 17.43% 441,034,444 24/02/2563
1.33% 9.14% 526,171,999 25/02/2563
1.33% 9.14% 1,676,216,270 25/02/2563
0.16% 5.84% 950,953,560 24/02/2563
-1.83% 5.63% 21,124,064 24/02/2563
0.14% 10.51% 281,095,390 25/02/2563
-0.30% 10.92% 514,494,184 25/02/2563
-0.88% 11.41% 1,296,058,443 25/02/2563
-0.88% 11.39% 193,601,506 25/02/2563
-4.32% 15.85% 456,623,048 25/02/2563
-4.33% 15.81% 31,371,358 25/02/2563
-5.31% - 51,793,783 26/02/2563
0.32% 7.87% 303,655,621 24/02/2563
1.42% 7.42% 130,097,594 24/02/2563
-0.67% 8.32% 101,391,189 24/02/2563
-1.21% -5.04% 34,833,820 21/02/2563
-5.43% -10.67% 7,454,050 25/02/2563
10.46% 35.64% 379,963,444 25/02/2563
0.07% - 107,236,956 26/02/2563
1.70% - 5,000,727,553 26/02/2563
0.26% - 986,154,627 24/02/2563
-0.54% 18.65% 899,482,522 25/02/2563
2.22% 12.29% 151,386,587 25/02/2563
-2.68% 11.20% 939,763,712 25/02/2563
4.29% 16.21% 676,574,701 25/02/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% 1.41% 1,027,043,214 25/02/2563
-2.33% 1.06% 5,311,446 25/02/2563
-3.71% 0.06% 9,879,256 25/02/2563
-0.29% 18.12% 3,661,987,281 26/02/2563
-0.28% 18.12% 4,542,933,371 26/02/2563
3.43% 21.92% 1,210,003,353 25/02/2563
-0.73% 3.00% 1,257,988,655 25/02/2563
0.24% 4.16% 1,760,233,973 25/02/2563
0.24% 4.14% 71,945,687 25/02/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.63% 22.01% 542,038,300 26/02/2563
-2.29% -12.82% 258,280,072 25/02/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.87% 6.85% 142,462,015 26/02/2563
0.00% 24.53% 10,229,407,483 31/12/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-6.62% -24.93% 62,076,364 26/02/2563
-8.55% -14.26% 28,003,802 26/02/2563
-6.84% -4.21% 15,575,005 26/02/2563
0.00% 15.15% 21,115,665,429 31/12/2562
-6.20% 0.88% 13,215,134 26/02/2563
0.00% -0.03% 57,097,124 31/12/2562
ENY
-6.62% -10.07% 77,845,902 26/02/2563
-8.29% -11.32% 15,706,820 26/02/2563
GLD
9.08% 23.96% 544,028,203 26/02/2563
0.00% 0.28% 411,456,210 31/12/2562
0.00% 2.21% 61,077,677 31/12/2562
0.00% -0.06% 596,312,950 31/12/2562
0.00% 0.00% 8,237,059,596 31/12/2562
0.00% 67.90% 30,376,963,592 31/12/2562
0.00% 76.84% 2,163,957,109 31/12/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.81% - 5,752,407,935 26/02/2563
1.97% - 3,220,448,948 26/02/2563
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th