KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 160 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.28% - 314,151,216 18/01/2562
0.49% -11.59% 780,918,435 18/01/2562
-3.73% -20.98% 950,628,627 18/01/2562
-3.73% -20.99% 512,666,688 18/01/2562
-0.11% -19.31% 3,283,441,526 18/01/2562
0.65% -9.97% 644,151,955 18/01/2562
-3.22% -25.27% 34,142,722 18/01/2562
-4.28% -31.77% 90,007,198 18/01/2562
0.00% -23.85% 3,773,428,834 18/01/2562
0.40% -8.04% 1,803,647,690 18/01/2562
0.68% -10.70% 1,843,779,153 18/01/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.07% 52,754,802,194 18/01/2562
0.09% 1.02% 17,302,272,064 18/01/2562
0.15% 1.34% 14,038,038,022 18/01/2562
0.15% 1.30% 37,530,257,390 18/01/2562
0.08% 0.92% 669,294,555 18/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 0.96% 11,113,517,225 18/01/2562
0.19% 0.80% 794,427,716 18/01/2562
0.19% 0.79% 262,789,882 18/01/2562
0.19% 0.85% 288,682 18/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% 1.36% 72,307,807 18/01/2562
0.03% -2.50% 170,896,426 18/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 0.95% 536,790,051 18/01/2562
0.08% 0.88% 190,729,570 18/01/2562
0.09% 0.90% 164,649,596 18/01/2562
0.07% 1.05% 1,103,488,366 18/01/2562
0.10% 1.10% 585,019,482 18/01/2562
0.09% 1.07% 1,240,447,969 18/01/2562
0.07% 1.10% 55,986,019 18/01/2562
0.10% 1.10% 214,461,874 18/01/2562
0.04% 1.07% 294,012,229 18/01/2562
0.09% 1.17% 285,738,817 18/01/2562
0.08% 1.15% 275,912,666 18/01/2562
0.06% 1.15% 330,574,078 27/09/2561

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.47% 1,263,472,502 09/10/2561

กองทุนรวมผสม
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% -2.92% 3,804,780,453 18/01/2562
0.33% -2.92% 1,546,933,673 18/01/2562
1.33% - 198,377,959 17/01/2562
-0.01% -14.51% 481,303,764 18/01/2562
1.12% -11.48% 298,848,087 18/01/2562
1.12% -11.48% 147,781,598 18/01/2562
0.42% - 556,964 17/01/2562
0.33% -6.76% 5,660,183,530 18/01/2562
0.30% -3.32% 1,473,437,061 18/01/2562
TOF
0.50% -9.87% 1,069,388,129 18/01/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% -8.86% 1,421,968,710 18/01/2562
-0.58% -18.34% 160,342,251 18/01/2562
-0.24% -19.83% 794,200,024 18/01/2562
0.39% -11.21% 5,279,979,126 18/01/2562
0.36% -7.90% 5,969,921,379 18/01/2562
0.02% -24.02% 478,737,341 18/01/2562

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.59% -17.81% 169,372,835 18/01/2562
0.29% -2.95% 697,852,072 18/01/2562
0.26% -0.38% 55,750,615 17/01/2562
-3.33% - 29,865,765 18/01/2562
1.92% -23.65% 146,316,188 17/01/2562
-0.24% -19.90% 408,171,169 18/01/2562
2.41% -5.59% 386,050,352 18/01/2562
4.66% 2.38% 106,480,221 17/01/2562
0.62% -10.22% 811,245,937 18/01/2562
2.07% 8.49% 114,749,052 18/01/2562
0.59% 0.16% 99,792,603 17/01/2562
0.00% -24.61% 807,063,251 18/01/2562
0.32% -8.55% 447,798,511 18/01/2562
2.54% -15.90% 36,807,245 17/01/2562
0.45% -8.53% 2,098,245,496 18/01/2562
0.15% 0.16% 1,658,109,778 18/01/2562
0.15% 0.11% 3,360,815,842 18/01/2562
0.08% 0.81% 704,676,428 18/01/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% -17.80% 941,397,940 17/01/2562
0.20% -17.61% 6,115,491 17/01/2562
3.83% -10.88% 405,908,304 17/01/2562
0.33% -0.34% 165,606,176 17/01/2562
2.06% -23.80% 2,279,048,147 17/01/2562
1.68% - 171,912,242 17/01/2562
-0.72% -19.01% 108,294,249 17/01/2562
3.96% -19.47% 1,647,628,092 17/01/2562
-1.01% - 2,406,389,941 05/11/2561
-0.71% - 2,808,346,471 18/01/2562
-1.47% - 3,660,035,317 07/11/2561
-1.00% - 1,468,534,018 14/11/2561
-0.92% - 10,065,386,922 28/11/2561
1.07% - 11,050,406,516 04/12/2561
-0.80% - 3,827,878,394 18/01/2562
-0.59% - 7,082,949,911 18/01/2562
0.37% - 2,079,668,351 09/01/2562
-0.55% - 11,119,355,659 18/01/2562
0.39% - 727,997,987 16/01/2562
-0.51% - 5,489,038,813 18/01/2562
-0.98% - 3,011,819,893 18/01/2562
-0.80% - 4,284,173,336 18/01/2562
-0.81% - 1,359,065,985 18/01/2562
-1.11% - 1,479,057,847 18/01/2562
-0.77% - 2,706,977,288 18/01/2562
-1.04% - 1,025,064,458 18/01/2562
-1.15% - 2,085,390,022 18/01/2562
-0.98% - 2,804,821,452 18/01/2562
-1.09% - 4,328,019,783 18/01/2562
-0.47% - 704,195,802 18/01/2562
-0.95% - 1,450,064,203 18/01/2562
-0.53% - 5,732,589,617 18/01/2562
- - 2,429,599,784 18/01/2562
-1.09% - 10,969,005,155 18/01/2562
- - 5,434,995,318 18/01/2562
-0.92% - 3,477,651,533 18/01/2562
- - 9,568,576,930 18/01/2562
3.31% -9.16% 1,033,093,442 17/01/2562
0.67% - 535,262,805 17/01/2562
0.67% - 3,171,712,897 17/01/2562
-0.49% -7.22% 1,660,535,293 17/01/2562
1.54% -7.21% 108,663,291 17/01/2562
4.77% 2.98% 219,270,947 17/01/2562
0.81% -3.90% 736,781,812 17/01/2562
-1.71% -18.15% 1,596,255,731 17/01/2562
-1.69% -18.15% 175,279,623 17/01/2562
-1.82% -24.61% 510,913,586 17/01/2562
-1.82% -24.62% 39,132,786 17/01/2562
0.97% - 110,435,030 16/01/2562
0.50% - 24,109,075 16/01/2562
0.79% - 52,182,133 16/01/2562
-1.47% -21.32% 29,350,487 17/01/2562
4.54% -18.42% 8,458,868 17/01/2562
2.41% -21.08% 241,177,872 17/01/2562
0.14% - 2,006,769,433 18/01/2562
0.13% - 810,610,206 18/01/2562
4.01% -4.64% 405,273,371 17/01/2562
-0.03% -3.62% 74,920,221 17/01/2562
2.64% -15.23% 659,619,064 17/01/2562
2.58% - 962,609,519 17/01/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% - 1,149,085,118 17/01/2562
-0.07% - 301,637 17/01/2562
-0.19% - 748,281,161 17/01/2562
-0.21% - 2,243,308 17/01/2562
2.22% 8.16% 890,289,584 18/01/2562
2.22% 8.16% 591,221,886 18/01/2562
0.53% 0.20% 161,481,091 17/01/2562
0.42% - 2,679,152,400 17/01/2562
0.20% - 4,017,919,425 17/01/2562
0.20% - 827,680 17/01/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.36% -6.12% 365,651,034 18/01/2562
1.67% -11.59% 232,819,138 17/01/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% -29.72% 110,024,151 18/01/2562
0.00% 2.10% 10,049,467,075 30/11/2561
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-2.93% -16.25% 87,227,603 18/01/2562
-0.25% -12.51% 32,044,116 18/01/2562
2.94% -21.16% 16,301,341 18/01/2562
0.00% -4.18% 21,108,521,671 30/11/2561
-1.95% -18.35% 12,443,969 18/01/2562
0.00% -0.09% 54,729,134 30/11/2561
ENY
2.80% -7.33% 93,634,182 18/01/2562
0.42% -11.69% 17,742,677 18/01/2562
GLD
0.01% -4.52% 441,737,814 18/01/2562
0.00% -3.12% 397,334,957 30/11/2561
0.00% 29.09% 158,721,300 30/11/2561
0.00% -0.50% 554,968,477 30/11/2561
0.00% -9.26% 14,699,513,868 30/11/2561
0.00% - 51,084,002 31/01/2561
0.00% 2.00% 28,672,388,816 30/11/2561
0.00% 2.68% 2,107,639,281 30/11/2561

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th