KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 188 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.25% -7.26% 260,027,596 06/12/2562
-3.41% -5.60% 629,883,350 06/12/2562
-5.19% -12.16% 717,568,117 06/12/2562
-5.19% -12.16% 362,582,602 06/12/2562
-5.15% -5.82% 3,093,343,200 06/12/2562
-2.16% - 245,636,095 06/12/2562
-4.55% -5.63% 487,359,434 06/12/2562
-4.23% -10.57% 32,483,783 06/12/2562
-4.22% 1.94% 131,037,383 06/12/2562
-4.12% -4.18% 3,469,016,539 06/12/2562
-4.09% -2.67% 2,661,760,916 06/12/2562
-4.25% -2.37% 1,562,298,318 06/12/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.47% 46,920,643,357 06/12/2562
0.09% 1.26% 21,763,537,510 06/12/2562
0.17% 2.25% 12,143,359,360 06/12/2562
0.15% 1.96% 50,066,840,465 06/12/2562
0.17% - 2,884,339,285 28/11/2562
0.08% 1.19% 939,493,694 06/12/2562
0.13% - 339,375,053 09/10/2562
0.10% - 698,192,245 06/12/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 3.36% 5,892,501,172 06/12/2562
0.16% 3.56% 2,809,189,483 06/12/2562
0.16% 3.55% 365,774,254 06/12/2562
0.17% 3.62% 298,507 06/12/2562
0.13% 1.31% 73,034,445 06/12/2562
0.42% - 1,396,340,133 06/12/2562
0.20% - 6,983,291,931 06/12/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 4.30% 158,190,827 06/12/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.19% 306,059,680 06/12/2562
0.08% 1.24% 170,698,106 06/12/2562
0.12% 1.25% 271,824,996 06/12/2562
0.08% 1.25% 373,525,282 06/12/2562
0.10% 1.33% 537,579,879 06/12/2562
0.15% 1.33% 1,436,288,770 06/12/2562
0.10% 1.23% 158,244,237 06/12/2562
0.12% 1.39% 170,507,111 06/12/2562
0.08% 1.35% 289,236,047 06/12/2562
0.09% 1.37% 257,817,808 06/12/2562
0.11% 1.23% 468,776,969 06/12/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 63,310,542 06/12/2562
1.04% - 1,786,925,577 06/12/2562
0.13% - 63,649,518 06/12/2562
0.13% - 634,540,645 02/10/2562
0.13% - 238,177,296 22/10/2562
0.10% - 305,741,109 27/11/2562
0.09% - 135,220,920 04/12/2562

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.99% 1.79% 1,674,587,598 06/12/2562
-0.99% 1.78% 893,263,740 06/12/2562
-1.63% - 239,837,308 06/12/2562
-0.04% 7.28% 56,840,753 04/12/2562
-4.56% -13.60% 408,403,677 06/12/2562
0.66% - 1,557,100,992 03/12/2562
0.11% - 268,749,582 04/12/2562
-1.73% 1.01% 770,190,898 04/12/2562
2.48% 12.86% 335,519,593 06/12/2562
2.48% 12.85% 180,979,533 06/12/2562
-0.61% - 114,512,513 04/12/2562
-0.63% 2.11% 12,305,092 04/12/2562
-3.88% - 1,246,497,928 06/12/2562
-2.54% -0.23% 5,584,898,930 06/12/2562
-1.24% 1.87% 1,485,536,224 06/12/2562
TOF
-4.37% -2.97% 847,345,519 06/12/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.11% -3.05% 1,594,312,142 06/12/2562
-4.46% -9.37% 150,080,618 06/12/2562
-5.18% -6.71% 814,413,314 06/12/2562
-4.39% -4.28% 5,061,726,199 06/12/2562
-3.27% -2.13% 5,754,406,257 06/12/2562
-4.13% -4.26% 481,666,401 06/12/2562

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.45% -9.22% 196,447,164 06/12/2562
-1.00% 1.78% 810,010,911 06/12/2562
-0.10% 5.31% 59,085,542 04/12/2562
-7.23% -7.22% 34,014,841 06/12/2562
-1.79% -3.16% 165,900,551 04/12/2562
-5.16% -6.67% 424,308,217 06/12/2562
- - 22,639,800 06/12/2562
-0.92% 15.04% 375,162,090 06/12/2562
7.27% 9.46% 142,586,719 04/12/2562
-4.51% -5.83% 832,981,204 06/12/2562
-0.63% 20.82% 283,145,937 06/12/2562
-0.38% 18.54% 142,220,741 04/12/2562
-4.16% -4.80% 746,710,695 06/12/2562
-4.11% -3.05% 558,412,091 06/12/2562
0.50% 10.94% 44,757,479 04/12/2562
-3.44% -2.42% 2,089,165,436 06/12/2562
0.19% 3.19% 1,698,299,658 06/12/2562
0.15% 2.68% 3,366,270,362 06/12/2562
0.08% 1.09% 716,208,114 06/12/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
63 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.12% 4.40% 976,472,383 04/12/2562
1.52% -7.19% 7,574,650 04/12/2562
-2.73% -0.20% 609,040,505 04/12/2562
-0.09% 4.90% 124,982,645 04/12/2562
-1.78% -2.75% 1,957,013,970 04/12/2562
0.60% 13.36% 265,705,231 04/12/2562
-0.86% - 977,448,044 03/12/2562
-2.38% -14.59% 80,962,086 04/12/2562
1.61% 8.58% 1,495,512,380 04/12/2562
1.16% - 2,139,848,257 25/09/2562
0.19% - 1,487,139,003 16/10/2562
-0.27% - 5,874,911,699 29/10/2562
0.25% - 2,501,176,190 06/12/2562
0.29% - 3,675,528,933 06/12/2562
0.30% - 1,358,637,153 06/12/2562
0.24% - 1,965,233,126 06/12/2562
0.39% - 4,642,561,412 06/12/2562
0.88% - 5,667,424,425 11/09/2562
0.92% - 3,281,189,589 25/09/2562
0.15% - 6,850,485,696 30/10/2562
0.40% - 2,924,513,321 06/12/2562
0.26% - 1,237,602,692 06/12/2562
0.56% - 3,074,613,000 06/12/2562
0.61% - 3,359,534,982 06/11/2562
0.58% - 3,739,419,576 13/11/2562
0.14% - 4,557,027,354 20/11/2562
0.02% - 3,999,535,564 16/10/2562
0.15% - 1,012,814,002 31/10/2562
0.26% - 3,043,725,591 06/12/2562
0.31% - 4,973,411,805 06/12/2562
0.30% - 3,188,898,815 06/12/2562
0.18% - 5,987,342,894 06/12/2562
0.32% - 5,939,610,695 06/12/2562
0.62% - 3,354,604,665 06/12/2562
0.32% - 3,468,476,661 06/12/2562
0.18% - 6,023,936,029 06/12/2562
0.35% - 5,948,837,298 06/12/2562
1.61% - 1,877,727,487 06/12/2562
0.42% - 2,927,815,531 06/12/2562
0.26% - 1,534,883,137 06/12/2562
1.39% 12.13% 193,238,625 04/12/2562
0.49% 8.45% 445,100,231 04/12/2562
0.49% 8.45% 1,800,552,748 04/12/2562
0.04% 0.01% 1,034,363,521 04/12/2562
-0.11% 6.74% 29,610,571 04/12/2562
7.27% 10.08% 216,275,474 04/12/2562
0.79% 7.55% 493,024,018 04/12/2562
-0.96% 4.17% 1,560,220,402 04/12/2562
-0.97% 4.18% 187,155,699 04/12/2562
3.37% 13.82% 487,082,528 04/12/2562
3.37% 13.80% 35,428,480 04/12/2562
0.24% - 51,275,214 06/12/2562
0.58% 5.46% 165,364,095 03/12/2562
-0.09% 5.89% 56,621,796 03/12/2562
0.70% 2.63% 72,540,353 03/12/2562
-3.49% -5.32% 28,181,266 04/12/2562
2.98% 4.02% 8,861,231 04/12/2562
2.00% 36.00% 484,654,346 04/12/2562
0.12% - 107,029,814 06/12/2562
2.65% 17.85% 668,595,482 04/12/2562
0.46% 10.08% 130,653,356 04/12/2562
0.56% 11.80% 886,579,509 04/12/2562
2.08% 9.22% 540,171,485 04/12/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% 1.80% 1,087,721,912 04/12/2562
-1.18% 0.93% 4,314,694 04/12/2562
-1.73% 0.79% 5,937,694 04/12/2562
-0.59% 21.22% 2,754,031,270 06/12/2562
-0.59% 21.22% 3,412,240,904 06/12/2562
-0.41% 19.01% 1,025,666,763 04/12/2562
-0.63% 3.21% 1,398,944,535 04/12/2562
-0.17% 3.58% 1,499,169,567 04/12/2562
-0.17% 3.32% 51,643,748 04/12/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% 14.69% 558,893,726 06/12/2562
3.04% -4.65% 200,524,654 04/12/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 11.03% 141,316,367 06/12/2562
0.00% 24.53% 10,276,778,772 31/10/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-1.45% -15.59% 75,432,713 06/12/2562
-4.31% -1.18% 32,105,383 06/12/2562
-0.78% 2.50% 16,913,017 06/12/2562
0.00% 15.15% 21,513,231,802 31/10/2562
-8.66% 10.00% 14,614,715 06/12/2562
0.00% -0.03% 57,161,016 31/10/2562
ENY
-4.39% -6.85% 84,014,630 06/12/2562
-4.07% -3.10% 17,861,238 06/12/2562
GLD
-1.03% 9.26% 463,893,108 06/12/2562
0.00% 0.28% 409,078,135 31/10/2562
0.00% 2.21% 56,400,292 31/10/2562
0.00% -0.06% 597,088,231 31/10/2562
0.00% 0.00% 6,217,179,448 31/10/2562
0.00% 67.90% 29,747,772,892 31/10/2562
0.00% 76.84% 2,189,846,888 31/10/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.51% - 2,741,127,234 06/12/2562
1.51% - 1,977,969,634 06/12/2562
1.38% - 2,979,290,468 06/12/2562
1.35% - 5,648,235,401 06/12/2562
- - 2,526,216,683 06/12/2562
- - 8,656,620,769 06/12/2562
- - 3,098,266,378 06/12/2562
1.14% - 4,923,269,326 06/12/2562
0.20% - 1,026,660,956 03/12/2562
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th