KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 180 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 21.11% 178,116,564 16/04/2564
-0.09% 33.60% 414,182,503 16/04/2564
4.56% 55.35% 1,051,387,155 16/04/2564
4.56% 55.35% 392,184,578 16/04/2564
-1.51% 46.30% 3,573,792,204 16/04/2564
-1.42% 39.59% 214,651,278 16/04/2564
-1.66% 34.56% 474,413,316 16/04/2564
-2.52% 71.93% 54,876,542 16/04/2564
-0.26% 94.00% 163,383,251 16/04/2564
-1.37% 30.17% 2,943,347,340 16/04/2564
-1.85% 19.95% 2,057,327,821 16/04/2564
-1.57% 27.84% 1,562,788,835 16/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 0.43% 43,290,818,127 16/04/2564
0.02% 0.21% 24,451,230,272 16/04/2564
0.15% 0.88% 12,449,850,855 16/04/2564
0.17% 0.77% 44,565,918,904 16/04/2564
0.01% 0.21% 2,670,633,168 16/04/2564
0.03% 0.51% 1,025,107,555 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 1.15% 8,285,952,091 16/04/2564
0.57% 1.16% 3,490,699,902 16/04/2564
0.57% 1.15% 442,891,494 16/04/2564
0.58% 1.33% 304,566 16/04/2564
-0.33% 0.54% 71,405,514 16/04/2564
0.35% 2.06% 1,389,029,868 16/04/2564
0.48% 1.64% 8,597,237,848 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.79% -0.36% 129,293,354 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 0.21% 37,932,891 16/04/2564
0.00% 0.21% 82,327,492 16/04/2564
-0.01% 0.31% 27,373,047 16/04/2564
0.07% 0.27% 82,716,123 16/04/2564
-0.02% 0.30% 91,186,954 16/04/2564
0.12% 0.39% 209,218,444 16/04/2564
0.00% 0.30% 40,684,931 16/04/2564
-0.02% 0.42% 51,738,431 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 6.90% 762,219,560 16/04/2564
-0.02% 6.90% 427,387,623 16/04/2564
0.23% 9.22% 1,034,593,159 09/04/2564
-1.04% -0.11% 153,395,833 16/04/2564
2.72% 24.71% 36,794,754 09/04/2564
-1.70% 70.54% 592,079,165 16/04/2564
1.13% 10.14% 1,511,495,533 09/04/2564
0.70% 11.70% 240,121,369 09/04/2564
-0.67% 9.79% 123,113,042 12/04/2564
3.78% 36.89% 585,650,941 09/04/2564
3.71% 30.39% 647,377,324 09/04/2564
3.71% 30.42% 255,471,691 09/04/2564
1.70% 28.69% 203,405,075 09/04/2564
1.98% 13.03% 29,081,975 09/04/2564
-1.45% 32.58% 406,730,895 16/04/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
-0.82% 11.75% 3,837,866,571 16/04/2564
-0.10% 4.73% 1,095,057,943 16/04/2564
TOF
-1.73% 27.01% 720,257,818 16/04/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.32% 7.00% 126,840,178 16/04/2564
-1.45% 20.72% 125,617,697 16/04/2564
0.03% -0.16% 3,674,397,173 23/02/2564
3.00% 14.15% 11,102,578 09/04/2564
3.78% 20.56% 58,762,092 09/04/2564
-0.22% -4.09% 28,391,651 16/04/2564
1.98% 7.53% 7,273,806 09/04/2564
1.18% 3.52% 9,590,064 09/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.33% 16.17% 299,173,071 16/04/2564
-1.45% 38.56% 400,386,589 16/04/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.87% 19.64% 1,592,093,474 16/04/2564
-0.02% 31.21% 159,985,731 16/04/2564
-1.58% 45.33% 950,123,613 16/04/2564
-1.31% 17.86% 5,643,219,460 16/04/2564
-1.86% 25.10% 4,792,920,165 16/04/2564
-1.39% 29.68% 523,282,808 16/04/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% 30.30% 327,456,277 16/04/2564
-0.03% 6.71% 1,032,336,354 16/04/2564
4.13% - 628,418,764 09/04/2564
-0.01% 2.35% 116,796,691 09/04/2564
-0.58% 20.27% 33,910,940 16/04/2564
0.59% 56.56% 769,689,602 09/04/2564
-1.57% 45.61% 458,078,961 16/04/2564
-1.45% 37.97% 87,605,066 16/04/2564
2.26% -0.34% 350,457,940 16/04/2564
-0.82% 25.50% 431,661,331 09/04/2564
-1.67% 33.99% 934,925,091 16/04/2564
3.00% - 9,037,628 09/04/2564
3.76% - 19,155,389 09/04/2564
-0.23% 3.86% 345,211,455 16/04/2564
5.35% 22.95% 204,988,298 09/04/2564
-1.42% 29.38% 720,928,119 16/04/2564
-1.88% 19.39% 690,652,471 16/04/2564
1.90% - 8,206,637 09/04/2564
1.15% - 11,868,577 09/04/2564
6.35% 27.07% 59,677,864 09/04/2564
-1.18% 20.48% 2,124,743,170 16/04/2564
0.46% 1.07% 1,928,695,783 16/04/2564
0.26% 0.21% 3,658,365,543 16/04/2564
0.01% 0.15% 1,021,495,087 16/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.39% 67.32% 909,532,888 09/04/2564
0.35% 9.42% 761,321,549 09/04/2564
6.91% 55.34% 9,439,194 09/04/2564
-0.07% 37.26% 492,891,758 09/04/2564
4.12% 17.49% 18,740,641,920 09/04/2564
1.66% - 5,753,464,822 09/04/2564
0.04% 3.03% 396,182,991 09/04/2564
0.59% 58.15% 6,493,534,436 09/04/2564
- - 975,525,925 09/04/2564
1.63% 18.70% 459,441,135 09/04/2564
1.41% 41.00% 1,691,873,319 09/04/2564
-2.74% 27.85% 208,044,467 09/04/2564
6.68% 85.27% 1,353,238,226 09/04/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
0.08% - 3,373,894,976 01/02/2564
0.05% - 1,086,143,904 01/02/2564
0.09% 0.08% 1,950,979,388 08/02/2564
0.30% 0.47% 4,175,076,812 08/03/2564
1.59% 42.36% 1,349,988,980 09/04/2564
0.91% 12.53% 2,866,315,297 09/04/2564
0.91% 12.52% 898,589,572 09/04/2564
0.06% - 3,327,417,731 09/04/2564
0.07% - 3,179,111,534 09/04/2564
0.20% -0.16% 3,063,564,267 09/04/2564
0.20% -0.01% 3,060,226,829 09/04/2564
0.56% 13.87% 438,058,146 09/04/2564
1.13% 22.37% 46,643,559 09/04/2564
-0.74% 25.73% 481,735,772 09/04/2564
3.40% 40.19% 463,349,131 09/04/2564
-1.15% 62.50% 590,239,650 09/04/2564
-1.15% 62.67% 135,276,760 09/04/2564
2.46% 46.43% 382,683,376 09/04/2564
2.46% 46.84% 28,464,406 09/04/2564
0.15% 50.02% 40,633,793 16/04/2564
2.03% - 66,872,462 09/04/2564
2.40% 27.40% 943,774,971 09/04/2564
0.54% 9.33% 538,283,244 09/04/2564
4.40% 48.81% 588,132,286 09/04/2564
3.90% 66.73% 141,117,480 09/04/2564
9.65% 45.20% 492,442,922 09/04/2564
0.31% - 2,037,203,171 16/04/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
1.29% - 1,688,253,036 09/04/2564
9.46% 45.13% 1,639,868,651 09/04/2564
0.66% 6.21% 188,090,389 09/04/2564
6.49% 28.05% 1,379,102,186 09/04/2564
9.24% 121.27% 6,081,056,735 09/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.00% 24.87% 638,702,965 09/04/2564
3.00% 24.77% 13,743,906 09/04/2564
3.78% 36.78% 26,298,189 09/04/2564
-0.22% 4.52% 3,755,243,034 16/04/2564
-0.22% 4.53% 3,354,339,209 16/04/2564
5.36% 24.08% 1,428,609,783 09/04/2564
1.98% 13.04% 873,280,775 09/04/2564
1.18% 6.08% 1,887,648,679 09/04/2564
1.18% 6.07% 61,982,284 09/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.20% -0.37% 352,181,995 16/04/2564
-1.59% 61.83% 213,893,892 09/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.42% 36.62% 230,466,748 16/04/2564
0.00% 24.53% 10,024,926,271 28/02/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-3.10% 36.58% 66,649,283 16/04/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,663,342,415 28/02/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,193,972 28/02/2564
ENY
-2.08% 25.99% 69,961,091 16/04/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
3.78% -3.05% 560,428,754 16/04/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 83,521,954 28/02/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,690,714,953 31/01/2564
0.00% -0.06% 385,469,587 28/02/2564
0.00% 0.00% 12,900,946,999 28/02/2564
0.00% 76.84% 2,094,369,496 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th