KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 183 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.02% - 147,039,577 13/02/2555
0.71% 3.30% 172,051,794 22/07/2564
-0.81% 21.08% 349,023,783 22/07/2564
-1.51% 55.26% 943,531,143 22/07/2564
-1.51% 55.25% 402,120,898 22/07/2564
-1.13% 21.91% 3,682,353,609 22/07/2564
-2.12% 24.27% 179,594,045 22/07/2564
-2.58% 17.15% 473,791,928 22/07/2564
-1.98% 33.86% 53,420,496 22/07/2564
2.70% 55.51% 163,642,884 22/07/2564
8.05% - 68,557,216 03/12/2557
-1.83% 14.73% 2,795,450,812 22/07/2564
-3.43% 6.38% 2,057,869,067 22/07/2564
-2.50% 12.21% 1,565,785,398 22/07/2564
8.98% - 310,697,512 20/04/2554
2.83% - 57,350,167 07/02/2555

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.46% 41,812,555,794 22/07/2564
0.01% 0.14% 24,380,650,945 22/07/2564
0.06% 0.99% 15,121,903,031 22/07/2564
0.05% 0.91% 48,102,301,225 22/07/2564
0.01% 0.20% 2,413,927,533 22/07/2564
0.02% 0.39% 1,028,966,991 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 1.73% 10,077,209,103 22/07/2564
0.40% 1.99% 3,613,082,096 22/07/2564
-0.70% 0.86% 409,025,572 22/07/2564
0.42% 2.16% 308,522 22/07/2564
0.59% 5.09% 72,199,571 13/07/2564
0.33% 2.92% 1,401,425,575 22/07/2564
0.24% 2.29% 8,984,229,553 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% 5.58% 179,386,864 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 0.20% 33,249,021 22/07/2564
0.06% 0.17% 47,838,437 22/07/2564
-0.02% 0.19% 19,044,151 22/07/2564
0.06% 0.18% 77,082,757 22/07/2564
-0.02% 0.22% 76,489,198 22/07/2564
-0.01% 0.22% 172,781,783 22/07/2564
0.01% 0.21% 31,822,080 22/07/2564
-0.01% 0.33% 32,044,917 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% 4.29% 645,954,080 22/07/2564
-0.40% 4.28% 395,711,200 22/07/2564
-0.46% 2.54% 1,032,203,866 20/07/2564
-1.75% -1.30% 142,159,503 22/07/2564
1.39% 16.11% 31,345,966 21/07/2564
0.66% 38.21% 690,745,208 22/07/2564
-0.62% 3.38% 1,513,048,512 20/07/2564
0.27% 5.22% 239,040,886 21/07/2564
0.41% 11.42% 112,438,772 21/07/2564
1.39% 21.20% 546,076,282 21/07/2564
3.36% 24.33% 515,938,817 21/07/2564
3.36% 24.33% 278,743,151 21/07/2564
-0.66% 16.50% 240,516,368 21/07/2564
0.63% 8.57% 47,436,582 21/07/2564
0.05% 20.14% 239,503,351 11/06/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
-1.45% 4.93% 3,394,353,666 22/07/2564
-0.62% 2.18% 977,679,897 22/07/2564
TOF
-2.81% 10.86% 678,735,766 22/07/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 6.35% 135,545,953 22/07/2564
-2.16% 23.85% 141,199,391 22/07/2564
0.03% -0.16% 3,674,397,173 23/02/2564
1.10% 15.18% 13,298,870 21/07/2564
1.39% 21.21% 67,468,946 21/07/2564
-0.94% -0.54% 31,443,870 22/07/2564
0.63% 8.59% 8,481,554 21/07/2564
0.40% 4.58% 10,505,190 21/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 6.35% 294,623,164 22/07/2564
-2.16% 23.85% 406,817,484 22/07/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.44% 6.09% 1,540,593,713 22/07/2564
-1.73% 14.91% 161,615,066 22/07/2564
-1.22% 21.07% 965,605,566 22/07/2564
-2.25% 6.54% 5,499,866,802 22/07/2564
-2.90% 9.35% 4,535,992,883 22/07/2564
-1.90% 14.03% 523,472,807 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% 14.66% 474,744,295 22/07/2564
-0.42% 3.87% 1,042,764,815 22/07/2564
5.17% - 776,528,975 21/07/2564
0.96% 0.85% 123,807,486 21/07/2564
0.68% 3.13% 34,928,389 22/07/2564
2.21% 22.33% 802,469,537 21/07/2564
-1.24% 21.23% 456,584,169 22/07/2564
-2.16% 22.79% 88,909,236 22/07/2564
1.45% -3.55% 357,116,396 22/07/2564
1.36% 15.77% 518,358,479 21/07/2564
-2.60% 16.75% 908,168,689 22/07/2564
1.01% - 10,737,296 21/07/2564
1.32% - 26,482,193 21/07/2564
-0.92% -0.76% 339,403,480 22/07/2564
4.80% 33.63% 239,937,569 21/07/2564
-1.89% 13.81% 706,447,958 22/07/2564
-3.46% 5.98% 685,896,564 22/07/2564
0.56% - 9,563,291 21/07/2564
0.37% - 14,972,216 21/07/2564
3.42% 21.58% 66,952,439 21/07/2564
-1.98% 9.03% 2,072,980,670 22/07/2564
0.34% 2.27% 1,996,011,637 22/07/2564
0.30% 0.30% 3,607,261,070 22/07/2564
0.01% 0.15% 1,028,598,409 22/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
61 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% 37.19% 809,761,599 21/07/2564
-0.28% 2.91% 757,926,244 20/07/2564
0.18% 35.55% 15,922,881 21/07/2564
-3.17% 13.78% 380,706,501 21/07/2564
5.28% 35.95% 20,511,958,899 21/07/2564
-1.22% - 5,488,474,965 21/07/2564
0.91% 1.39% 280,345,170 21/07/2564
2.25% 23.51% 7,397,492,763 21/07/2564
1.64% - 4,304,361,070 21/07/2564
2.15% - 2,416,361,708 21/07/2564
0.87% 11.38% 362,367,440 21/07/2564
-1.99% 17.76% 1,262,149,934 20/07/2564
-3.77% 27.99% 380,337,348 21/07/2564
1.40% 54.34% 1,542,273,126 21/07/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
0.08% - 3,373,894,976 01/02/2564
0.05% - 1,086,143,904 01/02/2564
0.09% 0.08% 1,950,979,388 08/02/2564
0.30% 0.47% 4,175,076,812 08/03/2564
1.85% 35.93% 1,263,972,439 21/07/2564
0.62% 5.71% 1,907,947,024 21/07/2564
0.62% 5.70% 825,546,481 21/07/2564
-0.39% -0.05% 3,331,485,873 20/07/2564
-0.40% 0.21% 3,182,619,922 20/07/2564
-0.28% 0.34% 3,078,885,580 20/07/2564
-0.28% 0.48% 3,075,282,165 20/07/2564
0.70% 10.22% 409,871,204 21/07/2564
-0.50% 10.23% 47,668,059 21/07/2564
1.49% 15.98% 1,784,716,666 21/07/2564
1.71% - 1,782,812,112 21/07/2564
1.71% 21.95% 470,323,826 21/07/2564
1.59% 42.26% 352,376,262 21/07/2564
1.59% 42.41% 129,858,303 21/07/2564
-1.81% 29.82% 336,932,109 20/07/2564
-1.81% 30.18% 37,333,835 20/07/2564
-5.17% 19.36% 42,791,986 20/07/2564
2.01% - 68,151,785 21/07/2564
0.16% 14.87% 1,211,155,707 20/07/2564
0.52% 3.44% 570,378,505 20/07/2564
-0.07% 27.00% 713,415,038 20/07/2564
5.24% 31.49% 492,453,654 21/07/2564
0.51% -2.27% 515,231,227 21/07/2564
-0.41% 1.07% 2,029,856,323 01/06/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
3.09% - 1,748,317,185 21/07/2564
0.64% - 1,364,557,992 21/07/2564
6.31% 33.00% 1,577,728,529 21/07/2564
1.26% 2.13% 201,789,078 21/07/2564
3.46% 22.57% 1,248,380,704 21/07/2564
1.16% 46.52% 5,101,848,335 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% 15.17% 588,958,103 21/07/2564
1.10% 15.07% 13,150,805 21/07/2564
1.39% 21.10% 33,619,885 21/07/2564
-0.94% -0.46% 3,319,840,371 22/07/2564
-0.94% -0.45% 3,231,843,425 22/07/2564
4.74% 34.12% 889,182,599 21/07/2564
0.63% 8.59% 911,771,627 21/07/2564
0.40% 4.58% 2,003,213,553 21/07/2564
0.40% 4.57% 83,809,287 21/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% -3.68% 415,043,718 22/07/2564
1.81% 72.23% 197,477,032 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.23% 23.60% 318,971,084 22/07/2564
0.00% 24.53% 10,003,642,190 31/05/2564
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-7.27% 20.40% 61,193,499 22/07/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 20,575,185,657 31/05/2564
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 57,110,226 31/05/2564
ENY
-6.19% 1.48% 67,121,546 22/07/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
4.75% -0.45% 549,856,666 22/07/2564
0.00% 0.28% 257,629,299 28/02/2564
0.00% 2.21% 88,140,064 31/05/2564
LPF
0.00% 67.90% 29,690,714,953 31/01/2564
0.00% -0.06% 385,011,057 31/05/2564
0.00% 0.00% 12,991,519,627 31/05/2564
0.00% 76.84% 2,084,652,964 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th