KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 7.72% 52,242,358 23/09/2565
0.09% 7.63% 625,008,103 23/09/2565
0.53% 10.95% 317,300,836 23/09/2565
-0.57% 2.86% 68,355,316 23/09/2565
2.21% 5.17% 880,787,356 23/09/2565
-0.52% 2.52% 281,522,010 23/09/2565
-1.04% - 43,221,086 23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.30% 4,968,458,154 23/09/2565
0.07% 0.59% 26,807,971,008 23/09/2565
-0.02% - 1,073,920,118 23/09/2565
-0.02% - 0 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% 0.34% 2,524,998,764 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.17% -13.19% 7,732,239,313 22/09/2565
-6.06% -15.66% 696,782,482 22/09/2565
-3.54% -8.91% 2,035,649,922 22/09/2565
0.22% - 294,416,770 22/09/2565

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 7.72% 35,688,600 23/09/2565
-0.34% 0.34% 29,221,928 23/09/2565
0.53% - 2,824,074 23/09/2565
-6.95% -27.45% 4,562,552 22/09/2565
-8.74% - 10,078,848 22/09/2565
-5.57% - 7,586,992 22/09/2565
-8.58% -29.34% 5,908,096 22/09/2565
-4.43% - 249,016 22/09/2565
0.04% 0.30% 19,099,454 23/09/2565
-10.92% - 4,044,663 22/09/2565
-8.52% -19.36% 151,196,036 22/09/2565
0.07% - 2,927,895 23/09/2565
-4.41% -9.26% 11,633,017 22/09/2565
-13.68% -28.07% 19,879,807 22/09/2565
-0.57% 2.86% 108,484,695 23/09/2565
-6.06% -15.66% 29,413,913 22/09/2565
-3.54% -8.91% 8,928,623 22/09/2565
-5.17% -13.19% 98,838,705 22/09/2565
2.21% - 2,041,866 23/09/2565
-0.52% - 1,642,543 23/09/2565
-0.02% - 377,756 23/09/2565
-12.68% -30.73% 117,045,757 22/09/2565
-1.04% - 162,653 23/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 2.86% 449,794,228 23/09/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% 4.65% 6,824,409,304 23/09/2565
-0.52% 2.56% 500,228,662 23/09/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% 1.62% 307,744,261 23/09/2565
0.64% 7.00% 1,997,659,390 23/09/2565
-8.77% -27.71% 222,462,137 22/09/2565
-5.51% -19.17% 117,352,666 22/09/2565
-0.27% 0.98% 350,056,218 23/09/2565
0.05% 0.36% 161,026,141 23/09/2565
-8.56% - 32,084,216 22/09/2565
-4.38% -9.47% 381,539,662 22/09/2565
-5.08% -13.18% 231,768,567 22/09/2565
-12.66% - 19,084,188 22/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.98% -15.03% 160,534,287 22/09/2565
-6.95% -27.45% 125,234,818 22/09/2565
-8.94% 1.44% 1,856,670,367 22/09/2565
-5.57% -19.05% 5,163,205,103 22/09/2565
-8.74% -27.66% 990,467,525 22/09/2565
-8.58% -29.34% 752,215,577 22/09/2565
-3.19% -15.55% 1,021,725,443 22/09/2565
-4.43% - 425,786,009 22/09/2565
-4.43% - 858,099,929 22/09/2565
-10.92% - 2,475,734,084 22/09/2565
-8.52% -19.36% 2,326,200,689 22/09/2565
-8.48% -19.06% 13,148,618 22/09/2565
-13.68% -28.09% 2,335,435,304 22/09/2565
-12.68% -30.77% 810,387,436 22/09/2565
-12.66% -30.53% 11,599,038 22/09/2565
-4.76% - 3,344,178,163 22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.79% -8.51% 33,764,642 22/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.41% -9.16% 774,411,812 22/09/2565
-4.41% -9.26% 531,316,050 22/09/2565
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/