KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 74 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.53% 13.99% 46,128,190 10/08/2565
2.53% 13.90% 621,353,052 10/08/2565
6.07% 14.38% 314,570,745 10/08/2565
2.88% 9.96% 69,012,687 10/08/2565
4.00% 4.13% 870,103,273 10/08/2565
1.91% 5.92% 283,061,077 10/08/2565
4.75% - 65,844,492 10/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.27% 4,970,465,756 10/08/2565
0.06% 0.56% 24,697,394,863 10/08/2565
0.16% - 1,007,925,558 10/08/2565
0.16% - 0 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.49% 0.61% 2,460,772,111 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.86% -7.96% 8,170,562,660 09/08/2565
3.20% -9.64% 743,844,505 09/08/2565
2.03% -5.17% 2,131,991,851 09/08/2565
0.22% - 308,449,338 09/08/2565
7.25% -19.56% 13,453,470 09/08/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.53% 13.99% 33,211,879 10/08/2565
0.49% 0.61% 27,589,885 10/08/2565
6.07% - 2,551,284 10/08/2565
5.37% -20.59% 4,885,902 09/08/2565
4.53% - 10,198,568 09/08/2565
3.05% - 7,658,128 09/08/2565
3.22% -22.71% 6,504,331 09/08/2565
3.55% - 231,024 09/08/2565
0.02% 0.27% 18,542,747 10/08/2565
4.12% -12.30% 160,455,770 09/08/2565
0.06% - 2,779,692 10/08/2565
3.01% -4.77% 12,066,676 08/08/2565
9.52% -15.59% 22,863,883 09/08/2565
2.88% 9.96% 106,034,425 10/08/2565
3.20% -9.64% 30,807,570 09/08/2565
2.03% -5.17% 9,094,585 09/08/2565
2.86% -7.95% 102,320,098 09/08/2565
4.01% - 1,444,470 10/08/2565
1.91% - 1,601,340 10/08/2565
0.16% - 169,780 10/08/2565
7.22% -19.79% 133,397,849 09/08/2565
4.75% - 120,070 10/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.88% 9.96% 448,810,625 10/08/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.77% 11.67% 6,862,090,522 10/08/2565
1.90% 5.98% 498,354,699 10/08/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.85% 5.02% 305,942,866 10/08/2565
2.78% 10.97% 1,954,643,621 10/08/2565
4.55% -20.28% 240,917,543 09/08/2565
3.01% -15.53% 120,979,086 09/08/2565
0.51% 1.19% 345,041,802 10/08/2565
0.03% 0.33% 156,300,824 10/08/2565
4.14% - 31,683,730 09/08/2565
2.98% -5.05% 401,413,453 08/08/2565
2.79% -8.04% 241,401,489 09/08/2565
7.22% - 23,472,198 09/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.85% -8.67% 192,583,645 09/08/2565
5.37% -20.59% 135,459,346 09/08/2565
3.71% 9.91% 1,996,236,208 09/08/2565
3.05% -15.36% 5,994,243,501 09/08/2565
4.53% -20.19% 1,102,408,503 09/08/2565
3.23% -22.71% 851,268,389 09/08/2565
3.71% -11.12% 1,027,674,604 09/08/2565
3.55% - 447,780,333 09/08/2565
3.55% - 916,584,238 09/08/2565
6.86% - 2,553,289,578 09/08/2565
4.12% -12.30% 2,513,845,248 09/08/2565
4.17% -12.03% 14,423,067 09/08/2565
9.52% -15.61% 2,925,864,122 09/08/2565
7.22% -19.83% 939,371,341 09/08/2565
2.97% - 3,393,717,268 09/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.03% -4.66% 827,488,539 08/08/2565
3.00% -4.77% 573,636,897 08/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.31% -0.49% 40,028,575 09/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/