KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 60 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 17.87% 44,803,989 02/12/2564
0.19% 9.98% 642,271,951 02/12/2564
2.59% 25.32% 298,286,242 02/12/2564
-2.66% 7.34% 53,114,706 02/12/2564
2.23% 37.20% 945,438,187 02/12/2564
1.06% 22.97% 293,493,106 02/12/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.24% 5,890,224,288 02/12/2564
0.07% 0.87% 23,493,960,009 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 1.87% 3,509,132,304 02/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.95% 10.21% 9,069,147,767 01/12/2564
-3.66% 14.04% 901,049,537 01/12/2564
-1.37% 5.66% 2,120,716,526 01/12/2564
0.22% - 309,073,974 01/12/2564
-0.95% 25.45% 1,124,643,469 01/12/2564

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 17.88% 17,193,788 02/12/2564
0.19% 1.87% 18,642,883 02/12/2564
2.48% - 226,309 02/12/2564
-6.17% - 2,259,982 01/12/2564
- - 1,410,664 01/12/2564
- - 1,391,098 01/12/2564
-6.99% - 5,201,300 01/12/2564
0.03% 0.24% 11,583,876 02/12/2564
-3.82% 20.14% 109,114,939 01/12/2564
0.07% - 468,693 02/12/2564
-3.07% -1.08% 10,868,688 01/12/2564
8.63% - 7,023,999 01/12/2564
-2.66% 7.34% 74,072,376 02/12/2564
-3.66% 14.01% 22,466,206 01/12/2564
-1.37% 5.66% 6,536,707 01/12/2564
-2.95% 10.20% 65,769,870 01/12/2564
2.11% - 209,945 02/12/2564
0.87% - 105,144 02/12/2564
-0.97% 25.01% 83,902,220 01/12/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.66% 7.34% 423,986,994 02/12/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 15.67% 7,005,688,516 02/12/2564
1.06% 23.01% 521,669,600 02/12/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 10.82% 312,248,786 02/12/2564
0.19% 17.79% 1,899,421,214 02/12/2564
-3.23% 17.94% 241,242,695 01/12/2564
-1.82% 30.42% 102,183,712 01/12/2564
0.29% 2.56% 288,949,892 02/12/2564
0.03% 0.26% 110,172,929 02/12/2564
-3.14% -1.22% 419,276,378 01/12/2564
-2.93% 9.96% 210,761,279 01/12/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.56% 3.62% 147,982,743 01/12/2564
-6.17% - 146,336,049 01/12/2564
-1.94% 10.55% 1,520,145,504 01/12/2564
-1.78% 30.64% 6,713,510,499 01/12/2564
-3.28% 17.59% 1,359,062,567 01/12/2564
-6.99% - 1,371,946,298 01/12/2564
0.60% 0.87% 1,026,990,118 01/12/2564
-3.82% 15.37% 2,043,673,787 01/12/2564
-3.82% 20.14% 0 01/12/2564
8.63% - 2,280,240,766 01/12/2564
-0.98% 25.04% 5,840,143,630 01/12/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.08% -0.95% 885,208,507 01/12/2564
-3.07% -0.01% 642,572,736 01/12/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.82% -5.26% 35,510,920 01/12/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/