KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 72 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% 11.72% 28,672,677 13/05/2565
-1.62% 11.63% 619,011,251 13/05/2565
-2.69% 10.44% 296,691,768 13/05/2565
-2.92% 5.20% 51,116,949 13/05/2565
-3.36% 9.46% 880,212,512 13/05/2565
-2.91% 8.70% 284,345,040 13/05/2565
-7.99% - 50,368,073 13/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.26% 5,874,544,391 13/05/2565
-0.06% 0.61% 27,717,015,784 13/05/2565
- - 995,743,933 13/05/2565
- - 0 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.02% -0.29% 2,860,791,063 13/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.36% -4.93% 8,196,207,402 12/05/2565
-9.08% -5.34% 757,417,789 12/05/2565
-4.86% -4.09% 2,291,771,065 12/05/2565
0.22% - 315,990,119 12/05/2565
-14.71% -13.08% 12,383,995 12/05/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% 11.73% 28,563,481 13/05/2565
-1.02% -0.29% 26,401,423 13/05/2565
-2.69% - 2,262,863 13/05/2565
-13.98% - 4,534,086 12/05/2565
-13.17% - 8,353,022 12/05/2565
-10.34% - 6,651,392 12/05/2565
-17.40% -24.40% 5,721,697 12/05/2565
-5.48% - 224,221 12/05/2565
0.02% 0.26% 16,600,463 13/05/2565
-10.33% -9.00% 144,988,769 12/05/2565
-0.06% - 2,143,189 13/05/2565
-6.25% -4.58% 11,353,992 12/05/2565
-7.42% - 20,345,845 12/05/2565
-2.92% 5.19% 98,377,107 13/05/2565
-9.08% -5.34% 29,315,484 12/05/2565
-4.86% -4.09% 8,782,897 12/05/2565
-7.36% -4.93% 96,996,463 12/05/2565
-3.36% - 1,364,136 13/05/2565
-2.91% - 1,490,793 13/05/2565
- - 2,010 13/05/2565
-14.73% -13.33% 118,386,843 12/05/2565
-7.99% - 89,848 13/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.92% 5.19% 436,979,252 13/05/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.61% 8.96% 6,853,390,690 13/05/2565
-2.90% 8.79% 496,263,783 13/05/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.21% 3.92% 303,147,016 13/05/2565
-2.45% 9.71% 1,953,237,546 13/05/2565
-13.23% -15.72% 227,103,223 12/05/2565
-10.36% -6.89% 112,819,651 12/05/2565
-0.89% 0.20% 339,406,759 13/05/2565
0.03% 0.35% 137,585,735 13/05/2565
-10.21% - 25,169,860 12/05/2565
-6.27% -4.81% 391,247,574 12/05/2565
-7.26% -4.99% 235,450,324 12/05/2565
-14.60% - 17,208,572 12/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-13.16% -8.85% 157,036,003 12/05/2565
-13.98% - 120,420,663 12/05/2565
-1.88% 13.25% 2,040,828,741 12/05/2565
-10.34% -6.76% 5,723,256,151 12/05/2565
-13.17% -15.69% 1,053,996,412 12/05/2565
-17.40% -24.41% 807,709,258 12/05/2565
-2.80% -7.75% 1,029,121,136 12/05/2565
-5.48% - 451,447,142 12/05/2565
-5.48% - 916,799,911 12/05/2565
-13.99% - 1,365,307,863 12/05/2565
-10.33% -9.00% 2,081,551,273 12/05/2565
-10.29% 3.69% 13,947,041 12/05/2565
-7.42% - 2,390,587,021 12/05/2565
-14.73% -13.38% 1,427,686,853 12/05/2565
-11.53% - 2,842,620,408 12/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.21% -4.35% 819,384,790 12/05/2565
-6.25% -4.57% 558,392,414 12/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.37% -0.58% 42,226,374 12/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/