KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 72 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% 14.14% 29,225,166 19/05/2565
0.96% 14.05% 628,133,811 19/05/2565
0.59% 12.54% 304,504,675 19/05/2565
-0.62% 6.51% 51,745,401 19/05/2565
-0.38% 10.60% 896,484,982 19/05/2565
-1.95% 8.33% 285,078,516 19/05/2565
-6.56% - 51,418,972 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.26% 5,848,485,628 19/05/2565
-0.04% 0.61% 25,601,489,345 19/05/2565
- - 1,008,148,539 19/05/2565
- - 0 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.87% -0.26% 2,860,024,216 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.89% -3.08% 8,291,630,477 18/05/2565
-5.70% -2.70% 769,611,792 18/05/2565
-3.50% -3.04% 2,212,793,255 18/05/2565
0.22% - 316,666,542 18/05/2565
-9.96% -10.79% 12,485,771 18/05/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% 14.14% 29,594,074 19/05/2565
-0.87% -0.27% 26,054,557 19/05/2565
0.59% - 2,343,930 19/05/2565
-10.36% - 4,619,499 18/05/2565
-9.01% - 8,478,514 18/05/2565
-6.53% - 6,712,833 18/05/2565
-12.65% -22.34% 5,856,854 18/05/2565
-4.78% - 227,355 18/05/2565
0.02% 0.26% 16,862,418 19/05/2565
-6.53% -7.21% 147,038,987 18/05/2565
-0.04% - 2,187,111 19/05/2565
-4.62% -2.28% 11,522,213 18/05/2565
0.31% - 21,020,417 18/05/2565
-0.62% 6.51% 99,876,011 19/05/2565
-5.70% -2.70% 29,970,641 18/05/2565
-3.50% -3.04% 8,869,935 18/05/2565
-4.89% -3.07% 98,714,664 18/05/2565
-0.38% - 1,413,749 19/05/2565
-1.95% - 1,504,170 19/05/2565
- - 2,011 19/05/2565
-9.99% -11.05% 119,689,778 18/05/2565
-6.56% - 95,787 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.62% 6.51% 442,941,974 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 10.39% 6,950,115,801 19/05/2565
-1.93% 8.41% 496,882,247 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.25% 5.27% 306,835,046 19/05/2565
0.06% 10.92% 1,980,884,528 19/05/2565
-9.07% -13.24% 229,452,670 18/05/2565
-6.58% -5.45% 112,401,580 18/05/2565
-0.63% 0.38% 336,485,871 19/05/2565
0.03% 0.34% 145,471,309 19/05/2565
-6.46% - 25,915,514 18/05/2565
-4.65% -2.54% 395,785,811 18/05/2565
-4.85% -3.18% 238,759,167 18/05/2565
-10.01% - 18,944,241 18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.77% -5.82% 160,781,852 18/05/2565
-10.36% - 122,554,312 18/05/2565
0.78% 15.48% 2,094,474,964 18/05/2565
-6.53% -5.27% 5,738,188,937 18/05/2565
-9.01% -13.24% 1,065,606,489 18/05/2565
-12.65% -22.35% 828,034,309 18/05/2565
-2.94% -7.90% 1,022,826,723 18/05/2565
-4.78% - 438,330,707 18/05/2565
-4.78% - 916,926,837 18/05/2565
-9.73% - 1,379,273,826 18/05/2565
-6.53% -7.22% 2,119,663,740 18/05/2565
-6.48% 8.10% 14,064,658 18/05/2565
0.31% - 2,570,116,862 18/05/2565
-9.99% -11.09% 1,437,255,554 18/05/2565
-11.24% - 2,843,967,829 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.58% -2.08% 829,665,458 18/05/2565
-4.62% -2.28% 564,706,052 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.86% -3.79% 43,380,005 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/