KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 74 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.60% 13.48% 45,291,498 05/08/2565
2.60% 13.39% 616,278,558 05/08/2565
5.64% 13.81% 313,658,214 05/08/2565
2.32% 9.41% 67,737,506 05/08/2565
3.77% 3.59% 866,574,320 05/08/2565
2.16% 4.56% 279,718,111 05/08/2565
5.68% - 66,186,696 05/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.27% 5,389,712,459 05/08/2565
0.06% 0.57% 24,187,102,117 05/08/2565
0.15% - 1,058,713,232 05/08/2565
0.15% - 0 05/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% 0.46% 2,547,244,326 05/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.00% -7.87% 8,169,666,573 04/08/2565
3.28% -9.47% 743,254,797 04/08/2565
2.16% -5.17% 2,146,849,221 04/08/2565
0.22% - 308,609,048 04/08/2565
15.26% -17.19% 13,807,398 04/08/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.60% 13.48% 32,837,343 05/08/2565
0.61% 0.45% 27,373,994 05/08/2565
5.64% - 2,548,350 05/08/2565
8.05% - 4,909,670 04/08/2565
7.58% - 10,262,711 04/08/2565
9.52% - 7,896,023 04/08/2565
4.75% -23.58% 6,542,325 04/08/2565
4.28% - 231,383 04/08/2565
0.03% 0.27% 18,506,454 05/08/2565
6.19% -11.45% 161,463,983 04/08/2565
0.06% - 2,630,647 05/08/2565
2.34% -4.99% 12,091,299 04/08/2565
24.08% -9.79% 24,419,214 04/08/2565
2.32% 9.41% 104,409,056 05/08/2565
3.28% -9.47% 30,666,439 04/08/2565
2.16% -5.17% 9,094,923 04/08/2565
3.00% -7.87% 102,173,895 04/08/2565
3.77% - 1,420,838 05/08/2565
2.16% - 1,582,333 05/08/2565
0.15% - 169,731 05/08/2565
15.23% -17.43% 136,750,684 04/08/2565
5.68% - 117,681 05/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.32% 9.41% 442,407,501 05/08/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.37% 11.73% 6,803,055,875 05/08/2565
2.16% 4.62% 492,399,685 05/08/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.81% 4.85% 304,253,299 05/08/2565
2.29% 10.68% 1,937,331,492 05/08/2565
7.59% -18.95% 244,601,163 04/08/2565
9.44% -11.22% 124,656,382 04/08/2565
0.60% 1.06% 344,190,558 05/08/2565
0.03% 0.33% 155,661,202 05/08/2565
6.21% - 31,751,844 04/08/2565
2.31% -5.27% 401,376,629 04/08/2565
2.93% -7.95% 240,425,044 04/08/2565
15.25% - 24,815,127 04/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.07% -10.69% 189,766,239 04/08/2565
8.05% - 136,188,403 04/08/2565
2.60% 10.13% 2,024,129,537 04/08/2565
9.52% -11.00% 6,211,915,305 04/08/2565
7.58% -18.85% 1,116,913,603 04/08/2565
4.75% -23.58% 857,650,749 04/08/2565
4.03% -11.42% 1,025,844,129 04/08/2565
4.28% - 448,455,772 04/08/2565
4.28% - 917,485,649 04/08/2565
14.06% - 2,581,785,414 04/08/2565
6.19% -11.46% 2,529,542,099 04/08/2565
6.24% -11.19% 14,554,177 04/08/2565
24.08% -9.82% 3,167,304,954 04/08/2565
15.23% -17.47% 957,241,105 04/08/2565
1.11% - 3,386,724,709 04/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.35% -4.88% 827,368,731 04/08/2565
2.34% -4.99% 571,845,426 04/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.56% -5.62% 39,978,915 04/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/