KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.47% 14.35% 46,499,791 17/08/2565
5.47% 14.26% 628,629,104 17/08/2565
8.03% 15.41% 317,527,319 17/08/2565
5.60% 9.82% 69,747,269 17/08/2565
8.70% 8.34% 892,251,959 17/08/2565
3.83% 5.99% 286,682,484 17/08/2565
6.78% - 45,735,210 17/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.28% 4,956,604,766 17/08/2565
0.06% 0.56% 25,526,238,703 17/08/2565
0.19% - 1,011,336,684 17/08/2565
0.19% - 0 17/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% 0.71% 2,447,275,798 17/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.64% -6.73% 8,300,386,782 16/08/2565
6.82% -8.06% 756,922,372 16/08/2565
3.57% -4.28% 2,151,951,106 16/08/2565
0.22% - 310,602,427 16/08/2565
14.28% -15.54% 14,108,621 16/08/2565

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.47% 14.35% 33,930,108 17/08/2565
0.57% 0.71% 27,999,306 17/08/2565
8.03% - 2,578,328 17/08/2565
10.95% -18.63% 5,058,997 16/08/2565
10.03% - 10,666,047 16/08/2565
6.98% - 8,019,175 16/08/2565
10.16% -19.32% 6,737,678 16/08/2565
4.92% - 233,437 16/08/2565
0.03% 0.27% 18,714,273 17/08/2565
13.12% - 3,883,982 16/08/2565
9.36% -9.71% 166,599,879 16/08/2565
0.06% - 2,864,381 17/08/2565
4.87% -3.94% 12,193,124 16/08/2565
12.84% -8.26% 23,981,623 16/08/2565
5.60% 9.81% 107,415,319 17/08/2565
6.81% -8.06% 31,493,812 16/08/2565
3.57% -4.28% 9,195,256 16/08/2565
5.64% -6.73% 103,949,204 16/08/2565
8.70% - 1,481,592 17/08/2565
3.83% - 1,626,657 17/08/2565
0.19% - 169,870 17/08/2565
14.25% -15.79% 140,548,574 16/08/2565
6.78% - 141,874 17/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.61% 9.82% 453,503,683 17/08/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.77% 13.07% 6,979,236,185 17/08/2565
3.83% 6.05% 504,155,903 17/08/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.17% 5.60% 309,126,282 17/08/2565
6.83% 12.92% 1,991,400,069 17/08/2565
10.05% -17.26% 249,861,386 16/08/2565
6.89% -12.17% 125,642,672 16/08/2565
0.62% 1.27% 346,792,243 17/08/2565
0.03% 0.34% 156,340,722 17/08/2565
9.33% - 33,009,349 16/08/2565
4.83% -4.22% 405,218,988 16/08/2565
5.51% -6.84% 246,396,047 16/08/2565
14.21% - 24,641,064 16/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.55% -7.29% 173,408,021 16/08/2565
10.95% -18.63% 140,158,388 16/08/2565
6.09% 10.05% 2,027,386,522 16/08/2565
6.99% -11.94% 6,137,750,577 16/08/2565
10.03% -17.15% 1,110,715,463 16/08/2565
10.17% -19.32% 875,210,382 16/08/2565
3.42% -11.09% 1,028,433,210 16/08/2565
4.92% - 451,912,709 16/08/2565
4.92% - 924,048,404 16/08/2565
13.13% - 2,719,486,729 16/08/2565
9.36% -9.72% 2,613,215,632 16/08/2565
9.41% -9.43% 14,934,291 16/08/2565
12.84% -8.28% 3,044,840,152 16/08/2565
14.25% -15.83% 988,466,862 16/08/2565
4.07% - 3,441,327,504 16/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.92% -3.83% 831,768,021 16/08/2565
4.87% -3.94% 580,532,148 16/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.42% -4.58% 39,614,321 16/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/