KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 72 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 15.08% 32,767,126 24/05/2565
-0.12% 14.99% 633,694,762 24/05/2565
-1.41% 13.44% 309,975,135 24/05/2565
-0.99% 8.38% 52,418,739 24/05/2565
-3.36% 10.35% 898,148,433 24/05/2565
-2.19% 8.33% 288,612,637 24/05/2565
-6.23% - 53,016,571 24/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.27% 5,859,567,272 24/05/2565
0.02% 0.62% 26,093,840,967 24/05/2565
- - 1,013,775,754 24/05/2565
- - 0 24/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 0.42% 2,857,565,903 24/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.39% -3.44% 8,378,106,758 23/05/2565
-3.93% -3.43% 780,487,587 23/05/2565
-2.01% -2.83% 2,231,467,597 23/05/2565
0.22% - 318,543,218 23/05/2565
-8.30% -14.76% 12,639,035 23/05/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 15.08% 29,902,419 24/05/2565
0.19% 0.42% 26,339,170 24/05/2565
-1.41% - 2,376,116 24/05/2565
-8.29% - 4,723,513 23/05/2565
-8.23% - 8,742,631 23/05/2565
-7.33% - 6,776,599 23/05/2565
-7.49% -23.47% 6,033,984 23/05/2565
-4.55% - 226,592 23/05/2565
0.04% 0.27% 17,422,130 24/05/2565
-5.37% -8.78% 150,255,270 23/05/2565
0.02% - 2,149,201 24/05/2565
-6.06% -3.76% 11,482,385 23/05/2565
-3.01% - 21,012,444 23/05/2565
-0.99% 8.38% 101,177,354 24/05/2565
-3.93% -3.43% 30,438,218 23/05/2565
-2.01% -2.83% 8,946,065 23/05/2565
-3.39% -3.44% 99,964,724 23/05/2565
-3.36% - 1,421,104 24/05/2565
-2.19% - 1,543,178 24/05/2565
- - 2,013 24/05/2565
-8.32% -15.01% 121,340,958 23/05/2565
-6.23% - 98,739 24/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.99% 8.38% 448,540,821 24/05/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% 11.53% 7,028,313,101 24/05/2565
-2.17% 8.41% 503,258,076 24/05/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.48% 5.93% 309,177,786 24/05/2565
-1.84% 12.15% 1,999,776,332 24/05/2565
-8.28% -15.59% 233,559,690 23/05/2565
-7.37% -8.63% 113,587,124 23/05/2565
0.36% 1.01% 339,036,575 24/05/2565
0.04% 0.36% 147,105,002 24/05/2565
-5.30% - 26,666,109 23/05/2565
-6.09% -4.03% 393,929,042 23/05/2565
-3.36% -3.55% 241,305,612 23/05/2565
-8.24% - 19,202,290 23/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.88% -7.30% 162,420,840 23/05/2565
-8.29% - 125,377,519 23/05/2565
0.52% 15.10% 2,097,855,646 23/05/2565
-7.33% -8.47% 5,759,311,619 23/05/2565
-8.23% -15.59% 1,084,246,636 23/05/2565
-7.49% -23.48% 849,687,727 23/05/2565
-2.76% -8.09% 1,023,346,809 23/05/2565
-4.55% - 437,615,850 23/05/2565
-4.55% - 914,383,785 23/05/2565
-9.78% - 1,412,069,982 23/05/2565
-5.37% -8.78% 2,204,130,153 23/05/2565
-5.33% 6.58% 14,335,229 23/05/2565
-3.01% - 2,665,637,359 23/05/2565
-8.32% -15.05% 1,454,596,319 23/05/2565
-10.48% - 2,788,234,912 23/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.02% -3.59% 825,635,816 23/05/2565
-6.06% -3.76% 561,637,292 23/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.30% -2.54% 44,200,739 23/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/