KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 50 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.70% 29.32% 46,436,441 06/05/2564
0.70% 29.32% 897,578,827 06/05/2564
2.99% 37.13% 207,698,213 06/05/2564
-1.24% - 3,432,400 06/05/2564
1.08% 71.70% 889,733,925 06/05/2564
2.17% 27.94% 321,870,790 06/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.29% 7,799,999,962 06/05/2564
0.05% 0.90% 11,015,291,792 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 1.76% 1,510,892,676 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% 18.12% 6,850,342,439 05/05/2564
0.61% 25.35% 351,778,279 05/05/2564
0.47% 9.45% 1,216,805,367 05/05/2564
0.22% - 217,859,514 05/05/2564
-1.24% - 702,810,716 05/05/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.70% - 12,837,489 06/05/2564
0.39% - 12,198,899 06/05/2564
-1.77% - 2,522,103 05/05/2564
0.01% - 9,880,952 06/05/2564
2.05% - 10,866,597 12/11/2563
-1.79% - 8,864,541 06/05/2564
-1.24% - 57,226,783 06/05/2564
0.61% - 13,129,738 05/05/2564
0.47% - 5,593,296 05/05/2564
0.61% 18.11% 47,938,458 05/05/2564
-1.27% - 46,998,498 05/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% 14.16% 417,253,818 06/05/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 18.06% 6,765,782,367 06/05/2564
2.21% 31.35% 473,791,986 06/05/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.05% 11.20% 306,845,547 06/05/2564
0.45% 32.03% 1,822,085,728 06/05/2564
2.36% 51.28% 172,621,303 05/05/2564
1.69% 45.73% 66,040,496 05/05/2564
0.40% 2.46% 252,729,989 06/05/2564
0.02% 0.14% 106,947,977 06/05/2564
-1.82% -2.69% 423,570,432 06/05/2564
0.59% 17.74% 170,930,609 05/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.54% 21.37% 150,143,872 05/05/2564
2.47% 14.13% 1,398,937,455 05/05/2564
1.70% 46.14% 4,624,920,096 05/05/2564
2.28% 50.57% 812,833,931 05/05/2564
-1.77% - 1,520,859,485 05/05/2564
1.13% 4.97% 1,335,823,125 05/05/2564
2.05% - 0 12/11/2563
1.44% 44.93% 1,734,039,537 05/05/2564
-1.27% - 698,356,355 05/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.82% -2.47% 927,830,166 06/05/2564
-1.79% -1.30% 627,497,702 06/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.16% -4.65% 39,884,902 05/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/