KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 72 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.94% 9.73% 28,577,471 12/05/2565
-1.94% 9.64% 617,035,576 12/05/2565
-2.58% 9.12% 297,071,316 12/05/2565
-3.20% 3.34% 49,889,902 12/05/2565
-2.77% 8.63% 889,365,957 12/05/2565
-3.66% 6.35% 282,217,168 12/05/2565
-8.23% - 50,237,017 12/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.26% 5,917,562,921 12/05/2565
-0.06% 0.60% 28,983,881,519 12/05/2565
- - 994,754,752 12/05/2565
- - 0 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% -0.33% 2,896,307,168 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.82% -5.00% 8,259,160,375 11/05/2565
-8.39% -5.49% 764,568,156 11/05/2565
-4.60% -4.15% 2,300,168,957 11/05/2565
0.22% - 316,680,339 11/05/2565
-15.11% -15.44% 12,385,935 11/05/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.94% 9.73% 28,314,814 12/05/2565
-1.02% -0.33% 26,387,959 12/05/2565
-2.58% - 2,265,530 12/05/2565
-15.23% - 4,503,236 11/05/2565
-13.80% - 8,334,560 11/05/2565
-11.07% - 6,515,144 11/05/2565
-17.14% -25.93% 5,751,038 11/05/2565
-4.79% - 225,985 11/05/2565
0.02% 0.26% 16,190,085 12/05/2565
-10.67% -10.70% 144,956,589 11/05/2565
-0.06% - 2,150,712 12/05/2565
-5.37% -3.77% 11,481,602 11/05/2565
-8.24% - 20,219,791 11/05/2565
-3.20% 3.34% 97,715,596 12/05/2565
-8.39% -5.48% 29,577,367 11/05/2565
-4.61% -4.15% 8,811,110 11/05/2565
-6.82% -5.00% 97,646,766 11/05/2565
-2.77% - 1,372,458 12/05/2565
-3.66% - 1,479,329 12/05/2565
- - 2,010 12/05/2565
-15.13% -15.69% 118,338,432 11/05/2565
-8.23% - 89,616 12/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.20% 3.34% 435,713,265 12/05/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.41% 8.10% 6,868,552,337 12/05/2565
-3.64% 6.43% 492,568,190 12/05/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.15% 3.50% 303,363,123 12/05/2565
-2.45% 8.34% 1,954,075,242 12/05/2565
-13.87% -17.39% 226,645,664 11/05/2565
-11.10% -8.73% 112,348,894 11/05/2565
-0.87% 0.21% 339,414,720 12/05/2565
0.03% 0.35% 136,754,570 12/05/2565
-10.54% - 25,137,170 11/05/2565
-5.40% -4.02% 395,631,316 11/05/2565
-6.73% -5.07% 237,033,660 11/05/2565
-15.01% - 17,190,714 11/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-14.77% -10.27% 155,744,431 11/05/2565
-15.23% - 119,581,545 11/05/2565
-1.77% 13.40% 2,061,356,434 11/05/2565
-11.07% -8.59% 5,701,544,233 11/05/2565
-13.80% -17.35% 1,054,643,280 11/05/2565
-17.14% -25.94% 815,932,031 11/05/2565
-3.65% -8.24% 1,025,030,554 11/05/2565
-4.79% - 454,989,992 11/05/2565
-4.79% - 924,514,786 11/05/2565
-14.18% - 1,369,024,178 11/05/2565
-10.67% -10.71% 2,087,244,354 11/05/2565
-10.63% 3.84% 13,967,408 11/05/2565
-8.24% - 2,376,342,755 11/05/2565
-15.13% -15.73% 1,427,897,086 11/05/2565
-8.39% - 2,984,964,038 11/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.33% -3.56% 828,557,785 11/05/2565
-5.37% -3.77% 565,049,428 11/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.17% 0.04% 42,885,769 11/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/