KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 54 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.62% 31.18% 50,157,396 16/09/2564
7.62% 31.18% 705,709,086 16/09/2564
5.56% 34.21% 276,997,880 16/09/2564
6.51% 22.13% 52,556,466 16/09/2564
6.90% 55.42% 966,998,313 16/09/2564
3.68% 28.21% 300,806,923 16/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.26% 7,782,078,169 16/09/2564
0.05% 0.94% 19,652,986,441 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 2.51% 3,604,835,704 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.52% 16.27% 7,527,214,922 15/09/2564
0.66% 22.96% 384,919,960 15/09/2564
0.20% 8.37% 1,550,503,041 15/09/2564
0.22% - 188,898,758 15/09/2564
2.20% - 1,443,171,808 15/09/2564

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.62% 31.18% 15,303,135 16/09/2564
-0.08% 2.51% 15,871,493 16/09/2564
1.25% - 563,553 15/09/2564
-0.08% - 4,327,505 15/09/2564
0.02% 0.26% 10,996,762 16/09/2564
0.19% 27.56% 90,368,236 15/09/2564
-0.55% -3.32% 9,930,113 16/09/2564
4.11% - 1,770,342 15/09/2564
6.51% 22.12% 67,519,574 16/09/2564
0.66% - 15,685,169 15/09/2564
0.20% 8.37% 6,134,790 15/09/2564
0.52% 16.26% 55,338,538 15/09/2564
2.17% - 64,903,745 15/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.51% 22.12% 436,779,129 16/09/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.92% 22.94% 6,934,611,348 16/09/2564
3.68% 28.27% 516,501,028 16/09/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.39% 15.57% 309,649,633 16/09/2564
6.76% 32.23% 1,869,582,595 16/09/2564
1.11% 30.18% 212,039,637 15/09/2564
-0.24% 36.41% 87,458,796 15/09/2564
-0.05% 3.14% 276,061,059 16/09/2564
0.03% 0.23% 109,720,360 16/09/2564
-0.58% -3.62% 424,230,623 16/09/2564
0.52% 15.94% 189,878,278 15/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% 18.10% 155,265,223 15/09/2564
1.25% - 142,928,962 15/09/2564
-2.68% 13.30% 1,557,979,945 15/09/2564
-0.22% 36.74% 6,176,271,631 15/09/2564
1.15% 29.60% 1,170,027,980 15/09/2564
-0.08% - 1,525,435,646 15/09/2564
0.46% 3.74% 1,046,401,161 15/09/2564
2.05% - 0 12/11/2563
0.19% 27.57% 1,833,845,751 15/09/2564
4.11% - 1,821,874,139 15/09/2564
2.17% - 5,162,565,314 15/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% -3.39% 909,679,561 16/09/2564
-0.55% -2.27% 616,575,727 16/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% -8.53% 44,891,460 15/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/