KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.71% 4.00% 49,905,061 06/10/2565
-6.71% 1.72% 589,750,486 06/10/2565
-4.71% 9.00% 308,017,533 06/10/2565
-3.46% 0.76% 67,261,323 06/10/2565
-6.11% -0.25% 829,155,423 06/10/2565
-3.21% 2.36% 274,725,617 06/10/2565
-5.33% - 41,107,650 06/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.30% 4,809,752,457 06/10/2565
0.06% 0.59% 27,563,116,437 06/10/2565
-0.02% - 1,025,596,046 06/10/2565
-0.02% - 0 06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% 0.44% 2,424,773,180 06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.23% -13.05% 7,679,490,226 05/10/2565
-3.59% -15.12% 685,361,218 05/10/2565
-2.51% -8.96% 2,007,250,874 05/10/2565
0.22% - 291,525,013 05/10/2565

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.71% 4.00% 36,004,290 06/10/2565
-0.32% 0.44% 30,030,476 06/10/2565
-4.71% - 2,941,147 06/10/2565
-1.60% -23.74% 4,688,019 05/10/2565
-3.50% - 10,383,409 05/10/2565
-1.67% - 7,537,393 05/10/2565
-4.29% -26.09% 5,974,344 05/10/2565
-3.88% - 246,185 05/10/2565
0.03% 0.30% 19,830,882 06/10/2565
-4.63% - 4,118,917 05/10/2565
-3.76% -17.70% 153,634,244 05/10/2565
0.06% - 3,209,786 06/10/2565
-6.31% -11.94% 11,173,862 05/10/2565
-3.06% -21.70% 20,618,436 05/10/2565
-3.46% 0.76% 107,701,003 06/10/2565
-3.59% -15.11% 29,592,875 05/10/2565
-2.51% -8.96% 8,915,262 05/10/2565
-3.23% -13.05% 99,408,618 05/10/2565
-6.11% - 2,013,213 06/10/2565
-3.21% - 1,617,597 06/10/2565
-0.02% - 378,876 06/10/2565
-4.30% -26.99% 120,391,619 05/10/2565
-5.33% - 153,711 06/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.46% 0.76% 438,261,685 06/10/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.72% -0.98% 6,450,640,145 06/10/2565
-3.21% 2.40% 487,817,465 06/10/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% -0.89% 300,625,951 06/10/2565
-6.00% 1.72% 1,894,004,070 06/10/2565
-3.64% -25.35% 224,775,308 05/10/2565
-1.64% -16.96% 118,504,626 05/10/2565
-0.26% 1.10% 352,518,186 06/10/2565
0.04% 0.37% 162,686,031 06/10/2565
-3.84% - 32,808,273 05/10/2565
-6.21% -12.08% 365,430,629 05/10/2565
-3.16% -13.03% 233,298,827 05/10/2565
-4.32% - 19,933,064 05/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% -10.12% 162,455,821 05/10/2565
-1.60% -23.74% 127,280,728 05/10/2565
-7.02% -2.75% 1,749,909,263 05/10/2565
-1.67% -16.82% 5,182,298,480 05/10/2565
-3.50% -25.21% 979,112,359 05/10/2565
-4.29% -26.09% 755,853,317 05/10/2565
-2.99% -16.46% 989,839,356 05/10/2565
-3.88% - 420,427,490 05/10/2565
-3.88% - 844,535,744 05/10/2565
-4.63% - 2,548,565,980 05/10/2565
-3.76% -17.70% 2,293,803,608 05/10/2565
-3.72% -17.38% 13,196,025 05/10/2565
-3.06% -21.72% 2,213,052,803 05/10/2565
-4.30% -27.03% 825,736,254 05/10/2565
-4.27% -26.78% 11,837,708 05/10/2565
-12.37% - 3,092,494,604 05/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 385,614,931 30/09/2565
- - 227,215,003 30/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% -6.12% 34,434,296 05/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.28% -11.82% 739,355,474 05/10/2565
-6.31% -11.94% 508,161,290 05/10/2565
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/