KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 50 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% 34.74% 45,212,871 16/04/2564
-1.71% 34.74% 889,324,148 16/04/2564
-3.32% 39.18% 202,759,553 16/04/2564
-1.69% - 3,449,652 16/04/2564
0.29% 80.55% 887,895,015 16/04/2564
-2.72% 31.15% 311,477,072 16/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.32% 8,729,232,959 16/04/2564
0.09% 0.92% 10,155,027,249 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 1.42% 1,663,550,575 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% 21.42% 6,894,663,383 12/04/2564
1.51% 30.68% 362,278,050 12/04/2564
0.62% 10.95% 1,219,951,163 12/04/2564
0.22% - 230,309,968 12/04/2564
7.42% - 722,211,670 12/04/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% - 12,365,940 16/04/2564
0.47% - 12,039,071 16/04/2564
-0.99% - 2,284,004 12/04/2564
0.02% - 9,798,732 16/04/2564
2.05% - 10,866,597 12/11/2563
-1.20% - 8,729,289 16/04/2564
-1.69% - 56,070,438 16/04/2564
1.51% - 12,711,603 12/04/2564
0.62% - 5,457,788 12/04/2564
1.17% - 47,514,414 12/04/2564
7.39% - 48,171,847 12/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.69% 21.71% 415,553,496 16/04/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.45% 22.83% 6,635,152,697 16/04/2564
-0.14% 34.66% 459,520,999 16/04/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% 12.70% 302,275,796 16/04/2564
-1.56% 38.88% 1,779,197,415 16/04/2564
2.79% 58.16% 165,782,450 12/04/2564
5.12% 52.09% 65,712,655 12/04/2564
0.55% 2.07% 250,924,240 16/04/2564
0.01% 0.16% 107,897,593 16/04/2564
-1.20% 0.70% 425,152,680 16/04/2564
1.14% 21.01% 169,086,842 12/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.13% 26.11% 145,673,481 12/04/2564
3.05% 14.21% 1,318,578,963 12/04/2564
5.10% 52.97% 4,644,290,095 12/04/2564
2.70% 57.35% 794,917,416 12/04/2564
-0.99% - 1,556,768,124 12/04/2564
0.31% 6.21% 1,285,269,554 12/04/2564
2.05% - 0 12/11/2563
2.93% 46.31% 1,615,507,985 12/04/2564
7.39% - 753,652,939 12/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.21% 0.98% 951,812,333 16/04/2564
-1.20% 2.15% 633,318,826 16/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.28% 24.24% 84,908,657 12/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/