KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.01% 3.78% 49,788,443 05/10/2565
-4.01% 3.69% 601,082,192 05/10/2565
-4.59% 8.00% 305,634,896 05/10/2565
-3.07% -0.01% 67,058,528 05/10/2565
-5.92% -0.09% 822,562,367 05/10/2565
-2.74% 1.55% 274,319,793 05/10/2565
-5.55% - 40,791,818 05/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.30% 4,832,926,356 05/10/2565
0.06% 0.60% 27,538,671,054 05/10/2565
-0.01% - 1,025,594,954 05/10/2565
-0.01% - 0 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.30% 0.46% 2,423,180,284 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.12% -12.63% 7,687,640,407 04/10/2565
-3.49% -14.57% 686,093,360 04/10/2565
-2.35% -8.69% 2,011,111,490 04/10/2565
0.22% - 292,160,749 04/10/2565

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.01% 3.78% 35,522,175 05/10/2565
-0.30% 0.46% 29,993,841 05/10/2565
-4.59% - 2,884,319 05/10/2565
-0.67% -22.60% 4,702,334 04/10/2565
-3.01% - 10,415,529 04/10/2565
-0.74% - 7,600,168 04/10/2565
-3.37% -24.82% 6,031,929 04/10/2565
-5.21% - 242,789 03/10/2565
0.03% 0.30% 19,563,043 05/10/2565
-4.49% - 4,065,535 04/10/2565
-3.27% -16.57% 154,301,923 04/10/2565
0.06% - 3,064,536 05/10/2565
-6.18% -12.03% 11,191,108 04/10/2565
-3.73% -21.09% 20,510,259 04/10/2565
-3.07% -0.01% 107,344,004 05/10/2565
-3.49% -14.57% 29,707,580 04/10/2565
-2.35% -8.69% 8,930,189 04/10/2565
-3.12% -12.63% 99,273,539 04/10/2565
-5.92% - 1,997,470 05/10/2565
-2.74% - 1,615,209 05/10/2565
-0.01% - 378,890 05/10/2565
-4.39% -25.99% 120,213,931 04/10/2565
-5.55% - 152,530 05/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.07% -0.01% 437,442,029 05/10/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.29% -1.15% 6,417,370,867 05/10/2565
-2.75% 1.59% 487,097,721 05/10/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.25% -1.21% 299,898,220 05/10/2565
-5.66% 1.63% 1,883,720,685 05/10/2565
-3.14% -24.32% 225,886,757 04/10/2565
-0.73% -15.58% 119,489,455 04/10/2565
-0.25% 1.11% 352,268,481 05/10/2565
0.04% 0.36% 162,413,139 05/10/2565
-3.36% - 32,947,882 04/10/2565
-6.09% -12.18% 365,880,523 04/10/2565
-3.06% -12.62% 233,402,220 04/10/2565
-4.42% - 19,896,415 04/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% -10.04% 162,281,846 04/10/2565
-0.67% -22.60% 128,483,874 04/10/2565
-5.73% -0.99% 1,781,335,943 04/10/2565
-0.74% -15.42% 5,236,809,394 04/10/2565
-3.01% -24.19% 990,974,515 04/10/2565
-3.37% -24.82% 763,463,653 04/10/2565
-3.23% -16.72% 988,930,031 04/10/2565
-5.21% - 414,527,963 03/10/2565
-5.21% - 832,883,339 03/10/2565
-4.49% - 2,513,479,729 04/10/2565
-3.27% -16.58% 2,305,489,214 04/10/2565
-3.22% -16.25% 13,264,182 04/10/2565
-3.73% -21.10% 2,197,611,999 04/10/2565
-4.39% -26.03% 825,365,483 04/10/2565
-4.36% -25.77% 11,826,478 04/10/2565
-13.29% - 3,066,665,143 04/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 385,614,931 30/09/2565
- - 227,215,003 30/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.49% -6.04% 34,649,579 04/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.15% -11.92% 740,417,035 04/10/2565
-6.18% -12.03% 508,893,005 04/10/2565
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/