KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 54 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% 39.26% 47,525,531 18/10/2564
-6.05% 29.94% 643,264,207 18/10/2564
-1.48% 37.91% 283,684,901 18/10/2564
1.85% 32.73% 53,092,283 18/10/2564
-0.68% 53.83% 933,768,752 18/10/2564
-1.83% 32.58% 292,392,755 18/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.25% 6,401,378,213 18/10/2564
0.04% 0.91% 22,319,663,927 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% 2.08% 3,459,333,973 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 17.28% 7,958,957,657 15/10/2564
0.59% 24.26% 462,784,372 15/10/2564
0.33% 8.90% 1,564,896,450 15/10/2564
0.22% - 186,182,596 15/10/2564
-1.60% - 1,582,785,387 15/10/2564

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% 39.26% 15,679,107 18/10/2564
-0.20% 2.08% 16,445,201 18/10/2564
-1.89% - 1,269,818 15/10/2564
-0.66% - 4,834,612 15/10/2564
0.02% 0.25% 10,804,312 18/10/2564
-0.50% 25.49% 97,123,636 15/10/2564
1.74% 2.44% 10,536,874 15/10/2564
-4.33% - 2,957,643 15/10/2564
1.85% 32.73% 70,576,605 18/10/2564
0.59% - 16,785,847 15/10/2564
0.33% 8.90% 6,267,185 15/10/2564
0.54% 17.27% 58,510,058 15/10/2564
-1.63% - 68,162,812 15/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.85% 32.72% 443,157,911 18/10/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.02% 31.99% 7,032,577,121 18/10/2564
-1.81% 32.62% 508,853,238 18/10/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.20% 19.03% 311,658,833 18/10/2564
1.67% 38.86% 1,885,381,686 18/10/2564
-1.14% 26.92% 220,478,116 15/10/2564
0.16% 34.71% 90,306,716 15/10/2564
-0.17% 2.74% 277,090,615 18/10/2564
0.03% 0.25% 109,438,350 18/10/2564
1.72% 2.12% 430,047,134 15/10/2564
0.52% 16.93% 195,117,968 15/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.81% 13.73% 153,995,185 15/10/2564
-1.89% - 153,199,009 15/10/2564
0.04% 14.47% 1,448,750,308 15/10/2564
0.13% 34.80% 6,440,676,750 15/10/2564
-1.11% 26.50% 1,238,282,312 15/10/2564
-0.66% - 1,477,422,054 15/10/2564
-1.57% 1.90% 1,023,462,061 15/10/2564
-0.50% 25.49% 1,887,223,161 15/10/2564
-0.50% 25.49% 0 15/10/2564
-4.33% - 1,904,015,339 15/10/2564
-1.63% - 5,731,837,900 15/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% 2.40% 915,386,719 15/10/2564
1.74% 3.56% 640,652,590 15/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% -7.71% 35,340,871 15/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/