KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.08% 0.84% 45,667,565 21/01/2564
7.08% 0.84% 958,164,472 21/01/2564
3.90% 0.07% 201,671,310 21/01/2564
6.73% - 2,750,297 21/01/2564
9.66% 22.00% 995,718,077 21/01/2564
7.23% -4.91% 388,379,691 21/01/2564
2.92% - 543,440,042 20/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.50% 12,361,675,495 21/01/2564
0.08% 1.00% 6,727,290,885 21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.43% 1,911,672,100 21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.76% 2.37% 7,038,204,602 20/01/2564
2.50% 2.79% 354,602,495 20/01/2564
0.91% 2.70% 1,209,773,560 20/01/2564
0.22% - 316,074,596 20/01/2564
2.96% - 672,380,348 20/01/2564

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.08% - 11,277,514 21/01/2564
0.16% - 11,649,335 21/01/2564
0.02% - 9,515,030 21/01/2564
2.05% - 10,866,597 12/11/2563
-0.83% - 7,682,950 21/01/2564
6.73% - 52,248,127 21/01/2564
0.91% - 4,781,534 20/01/2564
1.75% - 43,623,651 20/01/2564
2.90% - 41,297,348 20/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.73% - 410,611,291 21/01/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.21% -10.91% 6,331,362,173 21/01/2564
7.23% -4.99% 418,853,137 21/01/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.58% -6.60% 294,279,180 21/01/2564
5.87% 3.59% 1,723,550,084 21/01/2564
5.29% 30.31% 140,461,373 20/01/2564
6.06% 28.60% 54,620,891 20/01/2564
0.25% 2.06% 254,461,570 21/01/2564
0.01% 0.31% 105,254,299 21/01/2564
-0.86% -17.34% 436,605,435 21/01/2564
1.72% 2.37% 159,049,485 20/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.08% 21.98% 177,334,310 19/01/2564
-0.50% - 1,163,814,120 20/01/2564
6.12% 29.69% 4,350,165,222 20/01/2564
5.18% 29.32% 699,067,349 20/01/2564
-0.09% 5.83% 1,592,830,774 20/01/2564
2.05% - 0 12/11/2563
4.54% 14.77% 1,235,083,059 20/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -17.72% 988,367,767 21/01/2564
-0.83% -18.78% 628,270,754 21/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.28% 24.24% 84,908,657 12/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/