KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 51 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% - 170,172,816 25/09/2555
-2.72% 16.90% 46,832,725 22/07/2564
-2.72% 16.90% 683,766,451 22/07/2564
-3.49% 27.40% 266,499,509 22/07/2564
-3.14% - 47,598,743 22/07/2564
-0.88% 50.77% 994,180,146 22/07/2564
0.66% 24.61% 300,079,029 22/07/2564
7.98% 26.54% 5,281,690 26/07/2554
0.00% 0.54% 1,142,007,048 03/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.26% 8,012,522,809 22/07/2564
0.04% 0.94% 17,951,516,997 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 2.66% 2,540,319,305 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.14% 14.04% 7,232,834,896 21/07/2564
1.31% 18.98% 373,701,023 21/07/2564
0.66% 7.78% 1,559,856,221 21/07/2564
0.22% - 203,505,506 21/07/2564
4.92% - 1,503,428,610 21/07/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% 16.90% 13,886,784 22/07/2564
0.22% 2.66% 14,079,933 22/07/2564
0.16% - 4,068,294 21/07/2564
0.01% 0.26% 10,096,208 22/07/2564
2.05% - 10,866,597 12/11/2563
-1.47% -1.18% 9,712,136 22/07/2564
-3.14% 8.01% 61,269,327 22/07/2564
1.31% - 14,477,146 21/07/2564
0.66% 7.78% 6,224,762 21/07/2564
1.14% 64.04% 52,183,555 21/07/2564
4.89% - 57,957,076 21/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.14% 8.01% 410,578,539 22/07/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% 8.91% 6,556,333,563 22/07/2564
0.67% 24.64% 503,891,218 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% 8.53% 303,656,671 22/07/2564
-2.61% 19.30% 1,786,544,825 22/07/2564
1.73% 31.91% 193,984,206 21/07/2564
5.21% 36.03% 77,004,458 21/07/2564
0.18% 3.33% 265,367,053 22/07/2564
0.03% 0.19% 104,445,684 22/07/2564
-1.48% -1.52% 429,553,772 22/07/2564
1.13% 13.72% 179,360,571 21/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.76% 17.61% 139,579,122 21/07/2564
0.03% 11.12% 1,428,067,046 21/07/2564
5.19% 36.35% 5,557,562,742 21/07/2564
1.69% 31.05% 953,572,615 21/07/2564
0.16% - 1,371,247,326 21/07/2564
1.31% 3.83% 942,726,608 21/07/2564
2.05% - 0 12/11/2563
1.53% 29.49% 2,201,752,564 21/07/2564
- - 1,507,345,303 21/07/2564
4.89% - 1,658,049,296 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.46% -1.28% 932,566,938 22/07/2564
-1.47% -0.11% 618,382,921 22/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.48% -2.50% 45,089,598 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/