KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 72 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 13.34% 29,225,166 19/05/2565
-0.51% 13.24% 628,133,811 19/05/2565
-1.39% 11.41% 304,504,675 19/05/2565
-2.03% 6.03% 51,745,401 19/05/2565
-2.21% 9.62% 896,484,982 19/05/2565
-3.02% 7.34% 285,078,516 19/05/2565
-7.01% - 51,418,972 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.26% 5,848,485,628 19/05/2565
-0.03% 0.62% 25,601,489,345 19/05/2565
- - 1,008,148,539 19/05/2565
- - 0 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.59% 0.04% 2,860,024,216 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.20% -4.47% 8,291,630,477 18/05/2565
-7.36% -4.60% 769,611,792 18/05/2565
-4.02% -3.66% 2,212,793,255 18/05/2565
0.22% - 316,666,542 18/05/2565
-13.64% -14.25% 12,485,771 18/05/2565

กองทุนรวม SSF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 13.34% 29,594,074 19/05/2565
-0.59% 0.04% 26,054,557 19/05/2565
-1.39% - 2,343,930 19/05/2565
-12.45% - 4,619,499 18/05/2565
-12.19% - 8,478,514 18/05/2565
-9.69% - 6,712,833 18/05/2565
-14.62% -24.75% 5,856,854 18/05/2565
-5.01% - 227,355 18/05/2565
0.02% 0.26% 16,862,418 19/05/2565
-9.55% -10.00% 147,038,987 18/05/2565
-0.03% - 2,187,111 19/05/2565
-4.78% -4.13% 11,522,213 18/05/2565
-5.61% - 21,020,417 18/05/2565
-2.03% 6.03% 99,876,011 19/05/2565
-7.36% -4.60% 29,970,641 18/05/2565
-4.02% -3.66% 8,869,935 18/05/2565
-6.20% -4.47% 98,714,664 18/05/2565
-2.21% - 1,413,749 19/05/2565
-3.02% - 1,504,170 19/05/2565
- - 2,011 19/05/2565
-13.66% -14.50% 119,689,778 18/05/2565
-7.01% - 95,787 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.03% 6.03% 442,941,974 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 9.60% 6,950,115,801 19/05/2565
-3.00% 7.42% 496,882,247 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.23% 4.62% 306,835,046 19/05/2565
-1.91% 10.16% 1,980,884,528 19/05/2565
-12.26% -16.43% 229,452,670 18/05/2565
-9.71% -8.77% 112,401,580 18/05/2565
-0.41% 0.64% 336,485,871 19/05/2565
0.03% 0.35% 145,471,309 19/05/2565
-9.48% - 25,915,514 18/05/2565
-4.81% -4.40% 395,785,811 18/05/2565
-6.13% -4.55% 238,759,167 18/05/2565
-13.67% - 18,944,241 18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.14% -8.60% 160,781,852 18/05/2565
-12.46% - 122,554,312 18/05/2565
0.26% 15.56% 2,094,474,964 18/05/2565
-9.69% -8.62% 5,738,188,937 18/05/2565
-12.19% -16.42% 1,065,606,489 18/05/2565
-14.62% -24.75% 828,034,309 18/05/2565
-3.08% -7.99% 1,022,826,723 18/05/2565
-5.01% - 438,330,707 18/05/2565
-5.01% - 916,926,837 18/05/2565
-13.85% - 1,379,273,826 18/05/2565
-9.55% -10.01% 2,119,663,740 18/05/2565
-9.51% 4.57% 14,064,658 18/05/2565
-5.61% - 2,570,116,862 18/05/2565
-13.66% -14.55% 1,437,255,554 18/05/2565
-10.28% - 2,843,967,829 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.75% -3.96% 829,665,458 18/05/2565
-4.78% -4.13% 564,706,052 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.24% -3.85% 43,380,005 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/