BCAP
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
จำนวนกองทุน 23 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% - 398,615,618 21/09/2563
- - 61,035,059 21/09/2563
-4.00% - 1,295,049,164 18/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% - 912,810,024 17/09/2563
-0.02% - 864,617,471 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.95% - 388,759,186 17/09/2563
-0.01% 1.08% 479,324,180 17/09/2563
-0.13% 0.45% 471,558,437 17/09/2563
-0.38% 0.46% 596,424,684 17/09/2563
-0.66% -1.46% 241,662,382 17/09/2563
-0.81% -1.50% 248,666,067 17/09/2563

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 3,697,849 17/09/2563
- - 2,813,331 17/09/2563
- - 11,403,700 17/09/2563
- - 5,538,752 17/09/2563
- - 5,722,096 17/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.42% -24.70% 151,870,197 21/09/2563

กองทุนรวม RMF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% - 1,312,596,424 17/09/2563
0.39% - 795,420,768 17/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.24% - 216,507,106 17/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.91% -8.53% 462,587,800 21/09/2563
-3.40% -24.50% 1,277,099,614 21/09/2563
-2.49% -23.07% 1,230,533,804 21/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-Bถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.bcap.co.th