BCAP
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
จำนวนกองทุน 23 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
13.92% - 295,479,030 19/11/2563
13.38% - 59,485,432 19/11/2563
0.47% - 1,744,369,359 18/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 806,525,645 17/11/2563
0.14% 1.03% 931,728,528 19/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% - 442,101,507 17/11/2563
0.31% 1.14% 452,005,009 17/11/2563
0.77% 0.95% 456,492,414 17/11/2563
1.74% 1.72% 633,534,144 17/11/2563
2.50% 0.32% 220,075,271 17/11/2563
3.04% 0.76% 255,066,815 17/11/2563

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 3,312,907 17/11/2563
0.64% -0.03% 2,722,979 17/11/2563
1.71% 0.77% 12,019,036 17/11/2563
2.48% 1.01% 6,097,638 17/11/2563
2.72% 1.01% 7,404,342 17/11/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
16.18% -16.24% 164,972,020 19/11/2563

กองทุนรวม RMF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.77% - 1,722,936,556 17/11/2563
0.27% - 776,883,735 17/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.98% - 216,821,373 17/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
11.07% 2.54% 492,930,898 19/11/2563
16.31% -15.98% 1,330,131,693 19/11/2563
15.94% -14.65% 1,274,004,700 19/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-Bถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.bcap.co.th